Forum

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu

Art. 6 projektu ustawy jest przepisem przejściowym, który reguluje wysokość najniższej stawki podatku oraz kwoty zmniejszającej podatek mających zastosowanie do obliczania od 1 października 2019 r. zaliczek na podatek dochodowy.

Ust. 3 określa sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. przez podatników, którzy zaliczki te obliczają w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przy zastosowaniu skali podatkowej. Regulacja ta dotyczy zatem nie tylko podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, ale również podatników, którzy np. osiągają dochody z najmu, czy z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określony w projektowanym przepisie sposób obliczania zaliczek dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października 2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., np. za trzeci kwartał, czy wrzesień 2019 r. Zaliczki te, tak jak dotychczas, będą obliczane narastająco od początku roku, z tym że z uwzględnieniem regulacji określonych w art. 5 projektu ustawy oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł (odpowiadającej „kwocie wolnej” w wysokości 3 089 zł; 548,30 zł ÷ 17,75%). Jest to konsekwencja wejścia w życie z dniem 1 października 2019 r. obniżonej o 1 pkt proc. stawki podatku, co oznacza, że obniżona stawka podatku dotyczy w istocie ¼ roku podatkowego.