Program KSP na rok 2019 – wersja 19.01.041.

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„. .

Zmiany w wersji 19.01.041

 • Zmieniono wzór Świadectwa pracy w punkcie Pouczenie.
 • Do formatki sprawdzającej obecność pojedynczego podatnika na Białej liście dodano możliwość wydruku.
 •  (Pobierz aktualną wersję KSP)

Zmiany w wersji 19.01.040

 • W operacji sprawdzania, czy klienci biura są podatnikami vat-czynnymi, zastąpiono dotychczasową procedurę funkcją sprawdzania podatnika na białej liście. Dodatkowo, w odróżnieniu od dotychczasowego zestawienia, Ksp drukuje oprócz statusu podatnika, listę zarejestrowanych rachunków bankowych, oraz unikalny identyfikator potwierdzający zapytanie do serwera białej listy. Identyfikator jest dowodem że podatnik został sprawdzony. Sprawdzenie dokonuje się na bieżącą datę systemową komputera.
 • Przy sprawdzaniu niektórych podatników (Tauron, Orange, T-mobile …) serwer zwraca błąd, który jak na razie jest przedmiotem badań po stronie ministerstwa. Firmy tego typu mają miliony rachunków wirtualnych, których serwer nie potrafi zwrócić. Trzeba poczekać na jakieś rozwiązanie.
 • Wprawdzie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzająca nową stawkę podatku 17% i podwyższone ryczałtowe koszty uzyskania nie została jeszcze podpisana przez prezydenta, to jednak wobec zmian w programie, które okazały się jednak poważne musieliśmy już teraz zaimplementować nowe rozwiązania aby użytkownicy mogli sprawdzić czy nie popełniliśmy jakiś błędów. Wprowadzone zmiany obejmują następujące elementy.
  • Podczas obliczania zaliczki na podatek dla osób prowadzących działalność i opłacających podatek wg skali podatkowej, dla obliczenia zaliczki za miesiąc wrzesień i następne, stosujemy skalę podatkową zgodną z art.5 ustawy z najniższą stawką podatku w wysokości 17,75% i kwotą wolną w pierwszym progu podatkowym w wysokości 548,30zł. Założenie jest tu takie, że podatnicy opłacą zaliczkę za miesiąc wrzesień lub za 3 kwartał w miesiącu październiku.
  • W umowach zlecenie stawka podatku począwszy od miesiąca październik 2019 będzie wynosić 17%
  • Przy obliczaniu wypłat z umowy o pracę wypłacanych w miesiącu październiku i następnych, najniższa stawka podatku będzie wynosić 17%, koszty uzyskania 250 lub 300 oraz kwota wolna 43,76
  • Na wniosek podatnika, w wypłatach w miesiącach począwszy od października będzie można stosować stawkę 17,75% koszty 250 i 300, oraz kwotę wolną w wysokości 43,76. W programie należy wówczas zaznaczyć, że stawka podatku nie jest obliczana tylko deklarowana i należy ją wybrać z menu (F2 kartoteka pracowników, pierwsza zakładka).
  • Dla wypłat w roku 2020 które narastająco przekroczą w danym miesiącu dochód 85528 (narastająco od początku roku), dochód do opodatkowania musi być podzielony na 2 części pierwsza część do kwoty narastająco 85528 powinna być opodatkowana stawka 17% a nadwyżka stawką 32%

Zmiany w wersji 19.01.039

 • W ostatniej wersji (19.01.038) zapomnieliśmy doinstalować potrzebna bibliotekę Windows. Biblioteka ta instaluje się wraz z pakietem Microsoft Office. Niestety nie zabezpieczyliśmy się przed systemowym błędem w przypadku braku tej biblioteki. Proszę zainstalować ją z naszej strony (pobierz tutaj). Trzeba to będzie zrobić na każdym komputerze na którym występuje ten błąd.
 • Poprawiliśmy błąd występujący przy korekcie deklaracji VAT w przypadku wystąpienie dokumentu leasingu samochodowego korygującego deklarację.
 •  (Pobierz aktualną wersję KSP)

Zmiany w wersji 19.01.038

 • Poprawiono przetwarzanie sprzedaży vat-marża w sytuacji gdy sprzedaż została zarejestrowana tylko w urządzeniu fiskalnym (bez wystawiania faktury). Program źle obliczał storno fiskalne przekazywane do księgi. Przypomnijmy jak taka transakcja powinna być zarejestrowana w programie. Zakładamy dla uproszenia, że  transakcje opodatkowane na zasadach vat-marża ewidencjonowane są w kasie fiskalnej w stawce 0% (techniczna):
  • Każdy paragon dokumentujący sprzedaż vat-marża wpisujemy tylko od strony VAT w punkcie Rejestr danych do marży. Podajemy tam kwotę zakupów do ustalenia marży oraz w dolnej części formatki 2 kwoty. W kolumnie należność wpisujemy kwotę należną od sprzedaży wraz ze stawką podatku którą będzie opodatkowana wyliczona marża (np. 23%). W następnym wierszu wpisujemy kwotę zarejestrowaną w kasie w stawce 0%.
  • Na koniec miesiąca wpisujemy do księgi raport okresowy, oraz po przeliczeniu miesiąca w VAT przekazujemy storno vat. (Storno fiskalne od paragonów VAT-marża nie powinno wystąpić)
 • Ciągle docierają do nas sygnały od Państwa o błędnym przekazaniu plików Jpk w sierpniu. Proszę sprawdzić czy wszystkie wysłane pliki mają status 200, a więc taki który pozwala wydrukować UPO. Jeśli status ma wartość 412, oznacza to, że pliki JPK zostały wysłane stara wersją bcEdka. MF w dniu 23 sierpnia zmienił certyfikat serwisu, więc bcEdek szyfrował pliki nieaktualnym kluczem. bcEdek jeszcze tego samego dnia udostępnił swoją wersję z nowym certyfikatem. A więc jeśli mają Państwo niepotwierdzoną wysyłkę proszę pobrać nowa wersję bcEdka i wysłać ją jeszcze raz. 
 • Do PPK przystąpił kolejny (dwudziesty) fundusz „BPS TFI”, ale jak na razie nic o nim nie wiemy, bowiem poza ogólnikami nie udostępnił na swoich stronach żadnych istotnych informacji.
 • Poniżej lista funduszy, które powinniśmy polecać w pierwszej kolejności:
  • Axa TFI
  • AEGON PTE
  • NN Investments
  • Nationale Nederlanden PTE
  • Skarbiec TFI
 • Poniżej przedstawiamy listę zasad które będą obowiązywać w komunikacji z wyżej wymienionymi funduszami.
  • Jeżeli pracownik przekaże pracodawcy oświadczenie o rezygnacji przed przekazaniem do funduszu listy pracowników, to takiego pracownika nie rejestrujemy w aplikacji PPK ani w Ksp (nazwijmy to rezygnacją na „dzień dobry”)
  • Jeżeli pracownik, który zrezygnował na „dzień dobry” przekaże pracodawcy oświadczenie o chęci przystąpienia do funduszu, to takiego pracownika należy Zarejestrować w Ksp i przekazać do PPK
  • Jeżeli pracownik, który zrezygnował na „dzień dobry” nie złoży w okresie od 1 luty do 28 luty 2023 ponownej deklaracji o rezygnacji, to takiego pracownika należy zarejestrować w Ksp i przekazać do aplikacji PPK. Jeżeli złożył, to nadal nic nie robimy z takim pracownikiem
 • W pierwszej kolejności należy zarejestrować pracowników w Ksp i przekazać ich do aplikacji PPK. Musi to być jedyna dyspozycja do PPK, nie można jej łączyć z innymi. Gdy agent transferowy i PFR pozytywnie zweryfikują dane pracowników zostaną im nadane unikalne identyfikatory pochodzące z bazy danych agenta transferowego i z bazy danych PFR. Listę pracowników z nadanymi identyfikatorami będzie można pobrać z aplikacji PPK i wczytać w programie Ksp.
 • Tylko pracownikom z nadanymi Identyfikatorami PPK można przekazywać składki i inne dyspozycje.
 • W kartotece pracowników i w kartotece zleceniobiorców dodaliśmy w opcjach PPK (F10) możliwość wczytania identyfikatorów uzyskanych z aplikacji PPK.
 • Pisaliśmy o tym już wcześniej, że będzie problem z deklaracją o rezygnacji z uczestnictwa. Jest to jedyna deklaracja, która obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie przekazana do PPK. Jeżeli pracownik ma wypłacane wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca, w którym jest należne, to nie ma problemu. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w następnym miesiącu np. 10-go a pracownik złoży deklaracje rezygnacji 20-go to trzeba będzie skorygować wypłaconą już wypłatę. Same składki zostaną poprawnie przekazane do PPK ponieważ będziemy to robić prawdopodobnie razem ze składkami ZUS w następnym miesiącu. Jeżeli więc, wypłata została już wypłacona i otrzymaliśmy od pracownika deklarację Rezygnacji, powinniśmy wpisać ją do programu i po zaznaczeniu pracownika wykonać drugą listę płac. A więc jeśli nie robiliśmy tego do tej pory, należy dopisać składnik typu potrącenie i nazwać go np. Pierwsza lista płac. Do tego składnika program przepisze kwotę wypłaty z aktualnej listy płac. Drugą listę płac wykonujemy po naciśnięciu klawisza F8. Program najpierw pokaże nam listę składników typu potrącenie, z której powinniśmy wybrać to do którego zostanie przepisana aktualna kwota wypłaty. Następnie zapyta o powód sporządzenia drugiej listy płac, proponując dwie możliwości:
  • Pierwsza, to wypłata dodatkowego składnika definiowanego (wówczas tok postępowanie będzie taki jak dotychczas, a więc wskazanie dodatkowego składnika, wpisanie wartości, podanie nazwy dla dodatkowej listy płac)
  • Druga, nazwana wypłatą ekwiwalentu/korekty będzie się różnić od poprzedniej tym, że nie będziemy wybierać dodatkowego składnika. Możemy więc wcześniej wpisać kwotę ekwiwalentu lub kwotę premii, lub innego standardowego składnika a program przepisze bieżącą wypłatę do wskazanego potrącenia i po podaniu nazwy dodatkowej wypłaty wykona obliczenia. Jeżeli więc pracownik złożył nam Deklarację o Rezygnacji z opłacania PPK, należy tę deklarację wpisać do opcji Deklaracje PPK i wykonać drugą wypłatę wskazując, że jest to Korekta/Ekwiwalent. Program przepisze starą kwotę wypłaty do potrącenia i wykona obliczenia w których nie będzie już naliczał i potrącał składek na PPK (wobec istnienia deklaracji o rezygnacji).
 • W menu „Narzędzia Operatora” dodano punkt „Sprawdź podatnika (biała Lista). Po wybraniu tego punktu program sprawdzi status podatnika na podaną datę. Pokaże również listę zarejestrowanych rachunków bankowych. Na razie nie możemy sprawdzić hurtowo na podaną datę wielu nipów, ponieważ MF ogranicza ich liczbę maksymalnie do 10-ciu sprawdzeń po maksymalnie 30nipów. Po przekroczeniu tego limitu usługa zostanie zablokowana do godziny 0:0.

 

Zmiany w wersji 19.01.037

 • Na portalu mojePPK co chwila pojawiają się zmienione komentarze do ustawy. Komentarze te są wewnętrznie sprzeczne w odniesieniu do naliczania bądź nie naliczania składek na PPK. Dotyczy to również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zmieniliśmy więc podejście do tego tematu i kierując się wyłącznie treścią ustawy, do momentu aż nie pojawią się konkretne interpretacje będziemy stosować następujące zasady.
  • Jeżeli pracownik zostanie zarejestrowany w funduszu w miesiącu „x” to składki na PPK będą naliczane począwszy od wypłaty wypłaconej w miesiącu „x+1”.
  • Jeżeli pracownik zrezygnuje z opłacania składek w miesiącu „x”, to składki nie będą naliczane począwszy od wypłaty wypłaconej w miesiącu „x”
  • Jeżeli pracownik wznowi opłacanie składek w miesiącu „x” (po uprzedniej rezygnacji) składki będą naliczane począwszy od wypłaty wypłaconej w miesiącu „x+1”
  • Jeżeli pracownik lub pracodawca zmieni wysokość którejkolwiek ze składek w miesiącu „x”, składki w nowej wysokości zostaną naliczone począwszy od wypłaty wypłaconej w miesiącu „x+1”
  • Jeżeli pracownik nie zrezygnuje z opłacania składek w okresie miesiąca przed terminem automatycznego (co 4 lata) wznowienia opłacania składek (najbliższy 1 kwietnia 2023), to składki będą naliczane począwszy od wypłaty dokonanej w miesiącu kwiecień.
 • Dodaliśmy do programu kontrolę przekroczenia w miesiącu wypłaty 120% płacy minimalnej. Przekroczenie tej kwoty spowoduje naliczenie składek podstawowych uczestnika w wysokości 2% i korektę składek z poprzednich wypłat w tym samym miesiącu do 2%. Korekty zostaną dodane do bieżącej wypłaty.

 

Zmiany w wersji 19.01.036

 • Moduł PPK jest w 80% ukończony i można z niego korzystać. Ponieważ całość zagadnienia jest dość obszerna, opisaliśmy ją dokładnie w instrukcji obsługi, którą można pobrać tutaj. Poniżej w skrócie opiszemy jak będziemy korzystać z modułu, jeśli wszystko będzie już skonfigurowane.
 • Przy obliczaniu list płac zostaną automatycznie naliczone składki na PPK wg bieżących parametrów. Podobnie licząc wynagrodzenie z umowy zlecenie, jeśli na rachunku będzie zaznaczone żeby naliczyć składki.
 • W miejscu w którym wysyłamy składki do ZUS, możemy po wciśnięciu klawisza F10, przekazać składki PPK do bufora wysyłkowego z którego potem zapiszemy wszystkie dyspozycje do pliku xml i wczytamy do aplikacji PPK.
 • Jeśli jakiś parametr ulega zmianie, dodajemy odpowiednią deklaracje do „G.Fundusze PPK/1.Deklaracje” i przekazujemy do Bufora wysyłkowego
 • Dwie rzeczy jeszcze nie zostały opracowane: pierwsza to automatyczna zmiana podstawowej składki uczestnika na maksymalną wartość 2%, jeśli zadeklarował niższą składkę a jego wynagrodzenie przekroczyło kwotę 120% płacy minimalnej.
 • Druga to alarmy. W tej opcji zamierzamy informować kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia pracownika do PPK, kiedy kończy 55 lat i inne fakty o których łatwo zapomnieć w związku z naliczaniem składek.
 • Pamiętajmy też, że do testowania modułu lepiej założyć odrębną firmę, bowiem naliczone składki pracodawcy są również przekazywane do programu płatnik i łatwo o tym zapomnieć.

Zmiany w wersji 19.01.035

 • W umowach zlecenie na drugiej formatce umowy dodano dwa pola z filtrami. Wg tych pól będzie można filtrować listę płac (w tabeli wypłat ostatnie dwie kolumny – daleko poza ekranem)
 • Poprawiono aktualizację danych na podstawie ubiegłego roku.
 • Dodano obsługę węgierskiej litery  „O z dwiema kreseczkami” – Ő
 • Do algorytmu obliczającego wynagrodzenia osób zwolnionych z podatku z Art.21 ust.1 pkt 148 dodano naliczanie zaliczki od wypłaconych zasiłków, oraz obniżenie limitu kosztów uzyskania (autorskie 50%) o wartość wynagrodzenia brutto korzystającego ze zwolnienia
 • Prace z PPK weszły w końcową fazę. W zasadzie część obliczeniowa jest skończona. Przekazywanie składek i podstawowych deklaracji do funduszy w formie xml również, przekazywanie PPK do Zus, też powinno już działać. Brakuje jeszcze kilkunastu raportów (zestawień) oraz automatycznej zmiany składki podstawowej uczestnika jeśli jest niższa niż 2% na 2%, gdy wynagrodzenia przekroczą kwotę 120% płacy minimalnej. Brakuje również instrukcji obsługi. W okresie 2-3 tygodni prace z PPK powinny być całkowicie zakończone.
 • Jeśli mogą Państwo zasugerować swoim klientom wybór funduszu, proponuje taki , którego aplikacja PPK korzysta z plików wymiany opracowanych przez grupę projektową PPK. Zaprojektowana przez tę grupę struktura xml jest na tyle uniwersalna, że jako pierwsza została przez nas wdrożona. Podobnie postąpili inni dostawcy oprogramowania np. Soneta, InserT, Sage, Comarch, Asseco itd. Aktualnie są to następujące fundusze.
  • Aegon
  • Alianz
  • Aviva
  • Axa
  • Compensa
  • Esaliens
  • Nationale Nederlanden
  • NN Investments Partners
  • Pekao
  • PZU
  • Skarbiec
 • Pozostałe fundusze albo oferują struktury typu csv z mało przekonującym formatem, albo nie udostępniły informacji, albo proponują komunikację przez API. Ta ostatnia może być atrakcyjną formą, ale zrobimy ją jako ostatnią, bo wymaga udostępnienia przez Fundusz testowego portalu.

Zmiany w wersji 19.01.033

 • Zmieniono sposób prezentowania składki zdrowotnej odliczanej od podatku dla osób zwolnionych z podatku (26lat), Dotychczas cały podatek dla osób zwolnionych przyjmowany był w kwocie 0zł. Obecnie jedynie zaliczka odprowadzana do urzędu przyjęta jest w tej kwocie. Pozwoli to prawidłowo sporządzić PIT-11 na którym wykażemy potrącaną od podatku (gdyby był naliczony) składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas z uwagi na to że cały podatek przyjęty był w wysokości 0zł. Składka zdrowotne potrącana od podatku również była równa 0zł. Taki sposób nie pozwalałby na prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego. W zeznaniu za rok 2019 oprócz PIT-11 trzeba będzie również przekazać pracownikowi kartę wynagrodzeń za rok 2019. Pracownik musi wiedzieć jaki przychód osiągnął za miesiące od sierpnia do grudnia, bowiem przychody tylko z tego okresu są zwolnione.

Zmiany w wersji 19.01.032

 • Uzupełniono tabelę z funduszami PPK o kolejny fundusz. Teraz jest ich już 19.
 • Poprawiono błąd występujący przy obliczeniach deklaracji VAT dla firmy ze sprzedażą zwolnioną, która zakupiła samochód typu A1 (z pełnym odliczeniem VAT). Program dwa razy obniżał vat o współczynnik z art.90.
 • W związku z interpretacją 0111-KDIB1-1.4010.284.2018.1.SG z dnia 11 września 2018, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nieumorzona część środka trwałego korzystającego z dofinansowania jest przy sprzedaży w całości kosztem uzyskania przychodu pomimo że raty amortyzacyjne były kosztem tylko proporcjonalnie, w części pokrytej przy zakupie z własnych środków.
 • Jesteśmy na końcówce pierwszego etapu implementacji PPK w programie Ksp. Chwilowo musieliśmy przerwać pracę nad PPK, aby uwzględnić w obliczeniach płac nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dla pracowników poniżej 26-go roku życia. Jeżeli nie chcemy potrącać zaliczek na podatek dochodowy dla pracownika do 26 roku życia należy to zaznaczyć na pierwszej zakładce zestawu płacowego, albo na drugiej zakładce z umową zlecenie. Aby w danym miesiącu zaliczka nie została pobrana, muszą być spełnione 3 warunki:
  • pracownik musi mieć zaznaczone w programie, że korzysta ze zwolnienia
  • pracownik w miesiącu w którym wypłacane jest wynagrodzenie musi mieć mniej niż 26 lat lub w miesiącu tym kończyć 26lat.
  • i wreszcie suma wynagrodzenia brutto objętego zwolnieniem wypłaconego w miesiącach poprzedzających wypłatę nie może przekroczyć stosownych limitów. W 2019 roku 35636.67zł a w 2020r. 85528zł.
 • Jeżeli któryś z warunków nie będzie spełniony, zaliczka podatku zostanie naliczona.
 • Jak wynika z nowelizacji ustawy, PIT-11 pozostaje bez zmian i należy w nim ujmować również przychody zwolnione (art.21 ust.1 pkt 148) a także składki Zus naliczone od tych przychodów. Rozliczenie przychodów zwolnionych (w tym składek Zus i kosztów) nastąpi w zeznaniu rocznym, bowiem tylko w tym momencie będzie znana całkowita kwota przychodów zwolnionych.
 • Dopiero w następnej wersji opiszemy zasady działania PPK. Tym nie mniej zasygnalizujmy już teraz nasz podstawowy problem, aby można go było poruszać na spotkaniach z przedstawicielami PFR, którzy nieodpłatnie prowadza szkolenia w formie zorganizowanej bądź indywidualnie w siedzibach firm. W ustawie o PPK w sposób niezręczny zdefiniowano kasowy charakter poboru składek na PPK, które oblicza się od kwot wypłaconych pracownikowi. Naszym zdaniem ten charakter kasowy na tym się kończy. Tzn., że jeżeli pracownikowi wypłacimy 1/3 wynagrodzenia, to składki na PPK naliczymy też w wysokości 1/3 podobnie, a w zasadzie identycznie jak robi się to dla składek Zus. Moment wypłaty wynagrodzenia nie ma jednak naszym zdaniem żadnego znaczenia przy ustalaniu prawa do potrącenia składek na PPK. Nasze stanowisko wynika z odpowiedzi na pytania, udzielone przez przedstawicieli MF i opublikowane w dokumencie „Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK” cz. I i II oraz w dokumencie „Niezbędnik pracodawcy”. W dokumentach tych znaleźliśmy odpowiedzi na 4 pytania (poczynając od pytania nr 1) z których wynika, że podobnie jak ma to miejsce dla składek Zus, pytanie potrącać czy nie potrącać składki na PPK zależy od tego czy wypłacane wynagrodzenie pochodzi z okresu, gdy pracownik był uczestnikiem PPK, a nie czy jest uczestnikiem PPK w momencie wypłaty.
 • Inna kwestia, to sposób komunikowania się pracodawcy z Aplikacją PPK udostępnioną mu przez wybrany Fundusz. Jeszcze 3 tygodnie temu dzwoniliśmy do wszystkich aktywnych funduszy aby go ustalić. Z rozmów wynikało ,że znakomita większość z nich zaakceptowała ustalenia poczynione pomiędzy grupą funduszy i grupą przedstawicieli twórców oprogramowania księgowego zwaną „Grupą Projektową PPK”. Grupa ta opublikowała dokument definiujący strukturę pliku wymiany pomiędzy programami księgowymi i aplikacjami PPK oferowanymi przez Fundusze TFI. Z dokumentacji wynikało, że podstawowym plikiem wymiany będzie dokument w standardzie xml, w którym będzie można umieszczać wszystkie dyspozycje do funduszu (składki, rejestracje, wznowienia, rezygnacje itp.). Poszliśmy tym tropem i tak skonstruowaliśmy funkcjonalność PPK w Ksp, aby ten sposób wymiany udostępnić możliwie prosto. Dlatego podstawowym elementem komunikacji jest tzw. Bufor wymiany danych zawierający Deklaracje użytkowników i inne dokumenty, które pracodawca przekazuje do TFI. W ostatnich 10-ciu dniach na stronach PFR pojawił się nowy twór zwany „agentem transferowym”. Jak na razie mamy czterech agentów transferowych. Podmioty te oferują funduszom aplikację PPK i definiują sposób komunikacji z aplikacjami księgowymi. Jak wynika z tej dokumentacji podstawową strukturą pliku wymiany danych jest plik csv. Plik ten dla różnych dyspozycji ma różny format i co do zasady nie ma możliwości umieszczania w jednym pliku różnych elementów (np. składki, Deklaracje i inne przekazujemy odrębnie). Część agentów definiuje również na sztywno nazwy plików komunikacyjnych. Jak z tego wynika, są to bardzo poważne utrudnienia szczególnie dla biur rachunkowych. Jak to będzie wyglądać za miesiąc lub dwa nie wiadomo. Jeden z agentów udostępnił bezpośrednią komunikację z portalem PPK za pośrednictwem API. Tak więc będziemy się starali odwlec moment tworzenia funkcjonalności komunikacyjnej tak daleko jak to możliwe. Bo jak wynika z prowadzonych rozmów z funduszami, wszystko się dopiero „dociera”. A część z nich, która proponowała własne rozwiązania, aktualnie przeniosła obsługę do Agentów Transferowych.

Zmiany w wersji 19.01.031

 • Uzupełniono tabelę z funduszami PPK o kolejny fundusz. Teraz jest ich już 18. Powstała nowa grupa Pekao Financial Services, jak na razie skupia 4 fundusze: Aegon, Esaliens, Pekao oraz PZU. Grupa ta opublikowała zasady komunikacji pomiędzy funduszami TFI i aplikacjami płacowymi. Grupa posiada własną aplikację do komunikacji z pracodawcą, którą teoretycznie można już przetestować. Będziemy Państwa informować jak tylko uda nam się przeprowadzić pierwsze testy.
 • Niektóre biura „naciskają nas”, aby w KSP umożliwić wydruk ewidencji czasu pracy zawierającej dodatkowo godzinę przyjścia i wyjścia z pracy. Naszym zdaniem nie jest to formalnie konieczne. Nasza ewidencja poza tymi dwoma elementami (godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy) zawiera wszystkie niezbędne dane. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy powinna zawierać lista obecności lub inny dokument z którego wynikałby czas przepracowany przez pracownika. Dokument ten powinien powstać w miejscu wykonywania pracy i wraz z naszą ewidencją stanowi pełną ewidencję czasu pracy. Ewidencja czasu pracy nie musi być ujęta na jednej kartce papieru. Np. w ogólnym przypadku na ewidencję VAT składa się kilkadziesiąt różnych dokumentów.
 • Z drugiej jednak strony wiele firm ma proste zasady rozliczania czasu pracy np. wszyscy rozpoczynają pracę o 8:00. W takich przypadkach Biuro Rachunkowe mogłoby bez zbędnych nakładów pracy sporządzać pełną ewidencję. Tak więc dodaliśmy do KSP odpowiednią funkcjonalność. I tak:
  • W opcji z zestawami płacowymi na zakładce nr 5 gdzie dotychczas wprowadzało się nominalny czas pracy pracownika w poszczególnych dniach tygodnia dodaliśmy informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w tych dniach. Te informacje będą miały zastosowanie do pracowników z kalendarzem standardowym i niestandardowym. W kalendarzach tych zaznacza się jedynie dni w których pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę bez podawania liczby godzin. Ilość godzin pobierana jest z tej właśnie zakładki. Jeżeli pracownik ma przypisany kalendarz godzinowy, dane o rozpoczęciu i zakończeniu pracy należy wprowadzać w innym miejscu. Chociaż, również dla niego wprowadzone tu dane mogą okazać się przydatne.
  • Dla pracowników z kalendarzem godzinowym dodaliśmy opcję „Lista obecności”, która jest podpunktem opcji Absencja. W tej opcji zobaczymy po lewej stronie ekranu listę pracowników z kalendarzem godzinowym a po prawej odpowiadającą mu listę obecności. Po naciśnięciu klawisza ENTER na wybranym pracowniku można przejść do edycji godzin. Można też po naciśnięciu klawisza F8 przepisać godziny rozpoczęcia pracy z kartoteki płacowej w której wprowadza się te godziny dla pracowników ze standardowym kalendarzem. Program dla dnia który jest dniem roboczym wg kalendarza godzinowego przepisze godzinę rozpoczęcia pracy z kalendarza tygodniowego i wyliczy godzinę zakończenia pracy na taką aby czas pracy był zgodny z harmonogramem czasu pracy. Klawiszami ALT+M wybieramy miesiąc. Gdy naciśniemy klawisz ENTER, będziemy mogli przejść do edycji godzin, W zależności od kolumny, na której ustawiony będzie kursor, po naciśnięciu klawisza F8 będzie można wykonać grupowe podstawienia dla rekordów: zaznaczonych, wszystkich lub tylko tych z czasem nominalnym > 0 Naciśnięcie klawisza F9 doda do godziny rozpoczęcia pracy czas nominalny i wyliczy godzinę zakończenia pracy.
  • Dwa zestawienia: ewidencja czasu pracy oraz Lista obecności może być wydrukowana w dotychczasowej formie lub w opcji z wypełniona kolumną z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zmiany w wersji 19.01.030

 • Uzupełniono tabelę z funduszami PPK o kolejny fundusz. Teraz jest ich już 17
 • W podsumowaniu listy płac uwzględniono w potrąceniach składniki wypłacone awansem.
 • Do menu z wyborem stawki podatku pracownika dodano pozycję 0%.
 • Na formatce z danymi osobowymi zleceniobiorcy zamienione były miejscami dane adresowe województwo i powiat. Innymi słowy w wierszu opisanym jako województwo wyświetlał się powiat i odwrotnie.
 • Dodaliśmy kolejne elementy związane z PPK. Na razie żaden z nich nie bierze udziału w obliczeniach, więc to tylko atrapa. Gdy skończymy prace nad PPK udostępnimy stosowną instrukcję obsługi z opisem nowej funkcjonalności.

Zmiany w wersji 19.01.029

 • Uzupełniono tabelę z funduszami PPK o kolejne 3 fundusze. Teraz jest ich już 16
 • Poprawiono błąd związany z przesyłaniem obcokrajowców do ZUS. Nie uwzględniliśmy nowego pola w tabeli pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – typ dokumentu tożsamości i jego numer
 • W imporcie dokumentów sprzedaży uwzględniono nową firmę „Bolt” (dawniej taxify)

Zmiany w wersji 19.01.027

 • Jeżeli w remanencie zaznaczono aby nie uwzględniać go w obliczeniach zaliczki na podatek, remanent ten nie będzie drukowany na folio.
 • Przy wykonywaniu drugiej wypłaty, odblokowano możliwość wpisania do dodatkowego składnika kwoty ZERO złotych (F8). Umożliwi to sporządzenie dodatkowej listy w przypadku gdy powodem jest np. konieczność wypłaty ekwiwalentu za urlop, lub innego standardowego składnika obliczanego automatycznie. W tym przypadku należy dopisać nową listę (F8 – spowoduje to przepisanie kwoty do wypłaty w wybrane potrącenie) a następnie wprowadzić konieczne zmiany (np. wpisać ekwiwalent, lub absencje lub tym podobne elementy) i przeliczyć listę płac (Cltr+F10)
 • W wydrukach rozrachunków do złych długów dodano pole vat na fakturze
 • Umowy zlecenie uzupełniono o punkt związany z terminem wypłaty wynagrodzenia.
 • W związku z nadchodzącym terminem rozpoczęcia procedury rozliczania składek na PPK w programie rozpoczęto prace związane z tym tematem. Nie wszystko jeszcze wiadomo, więc nasze prace ograniczają się do wprowadzenia do programu tego co jest pewne. W związku z tym zmieniliśmy część formatek związanych z edycją danych firmy, pracownika, zleceniobiorcy i umów zlecenie. Całość opiszemy w odrębnej instrukcji obsługi, gdy prace będą już na ukończeniu. Ponieważ wiele tabel z danymi uległo zmianie instalacja potrwa dłużej niż zwykle. Wszyscy liczyliśmy, że proces przekazywania danych, w tym składek i deklaracji, będzie przebiegał podobnie jak do ZUS. Niestety ustawa nie wprowadziła jednolitych zasad komunikacji z funduszami i nie określiła szczegółowych procedur wymiany danych. Każdy z funduszy będzie dysponował własnym portalem internetowym do zarządzania funduszami pracownika. W związku z tym jeśli planowana ilość funduszy to 20, biuro rachunkowe będzie musiało przekazywać dane do 20tu portali a każdy z nich może mieć zdefiniowany odrębny sposób komunikacji. Aktualnie część z funduszy zawiązało grupę projektową PPK w ramach której opracowano strukturę plików wymiany danych. Tych funduszy jest 10. Dysponujemy też strukturą wymiany danych TFI-milenium i PKO-TFI. Na oficjalnej stronie PPK www.mojeppk.pl brak jest jakiejkolwiek informacji o portalach poszczególnych funduszy, więc nie wiemy do końca jak to będzie wyglądać. Wersji testowych portali nie ma, bo jak informują wszystkie fundusze (komunikowaliśmy się z wszystkimi) login i adres do portalu, pracodawca otrzyma po podpisaniu umowy o zarządzanie. Jest to dość dziwne, bowiem w chwili obecnej podstawowym kryterium wyboru funduszu jest funkcjonalność aplikacji internetowej. Niestety nikt nie pomyślał o Biurach Rachunkowych – będzie ciężko.

Zmiany w wersji 19.01.025

 • Poprawiono JPK_VAT – korekta w sytuacji gdy korygujemy miesiąc umieszczając w nim dokument zakupu w odwrotnym obciążeniu, który pierwotnie występował w pierwszym składanym JPK. Błędnie umieszczaliśmy dla podatku należnego datę otrzymania dokumentu, zamiast daty wystawienia faktury.
 • Poprawa obliczania składki zdrowotnej, w sytuacji gdy pracownik cały miesiąc pobiera zasiłek i dodatkowo otrzymuje niewielkie wynagrodzenie wliczane w podstawę składki zdrowotnej i w podstawę podatku.

 

Zmiany w wersji 19.01.024

 • Poprawiono sposób obliczania wynagrodzenia za Urlop na opiekę nad dzieckiem (max 2dni). W stawce godzinowej nie uwzględniliśmy nadgodzin z bieżącego miesiąca)
 • Od pierwszego maja 2019 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. Od teraz ulga będzie przysługiwać wyłącznie od zakupionej kasy typu Online. Przepis przejściowy pozwala jeszcze odliczyć niewykorzystaną ulgę od zakupionych przed 1 maja kas (kasy bez raportowania do CRP) na starych zasadach.
 • Aktualnie obowiązujące deklaracje podatkowe nie są przystosowane do rozliczania nowej ulgi, którą wykazuje się w całości w jednej deklaracji podatkowej rozliczając ją z podatku należnego, a gdy jego wartość jest niewystarczająca, nierozliczoną część można przenieść na następny miesiąc lub żądać zwrotu (Niestety zwrot może nastąpić wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku, który jak na razie trzeba będzie stworzyć samemu w formie papierowej – brakuje wzoru). Ponieważ aktualna deklaracja nie pozwala rozliczyć zwrotu zgodnie z opisami odpowiednich pól na deklaracji, musieliśmy skorzystać z tego co mamy zważając aby wprowadzane kwoty spełniały warunki narzucone przez schemat xsd. Warunki te zostaną spełnione jeśli opis pola 55 będzie miał postać. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub przeniesienia na następny okres. Natomiast opis pola 56: Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 51 i 41 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 56=poz. 51 – poz. 41 + poz. 55, w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz. 55 (było 0). Dodane przez nas teksty wytłuściliśmy. Ten sposób gwarantuje rozliczenie ulgi.
 • W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia zmieniliśmy dane wprowadzane w opcji Kasy Fiskalne. (dodaliśmy typ kasy i datę jej zakupu)
 • Dodano czcionkę dla francuskiej litery É é (czcionki przy edycji pola można wybrać po wciśnięciu klawisza Ctrl+Z (lub Shift+Ctrl+Z dla małych/dużych liter)
 • Przygotowano nową strukturę xml – JPK_FA obowiązującą od lipca 2019 (wariant 2)
 • Nowy druk wniosku ZUS Z3 (ZUS usunął  informację o zaświadczeniu lekarskim)
 • Od prawie 2 lat obowiązuje nowa interpretacja przepisu w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego i momentu powstania obowiązku podatkowego przy zakupie towarów i usług od małego podatnika rozliczającego się metoda kasową (MP-kasowiec) w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem. Otóż niezależnie od tego czy nabywca jest MP-kasowcem, czy też nie, jeżeli dokonuje zakupu w odwrotnym obciążeniu  od MP-kasowca (na fakturze są dwa dopiski „odwrotne obciążenie” oraz „metoda kasowa”) zarówno obowiązek podatkowy w podatku należnym jak i prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w miesiącu w którym dokonano całości lub części zapłaty. Ten schemat zaimplementowaliśmy do Ksp w zeszłym roku i funkcjonuje poprawnie.  Nieprawidłowo ujmowaliśmy sytuacje w których nabywcą był MP-kasowiec a sprzedawcą „zwykły” podatnik VAT czynny. Taką transakcję rozliczaliśmy identycznie jak opisaną poprzednio, czyli zarówno podatek naliczony jak i należny wykazywaliśmy w miesiącu zapłaty. Konsultowane przez nas biura rachunkowe są zgodne, że sposób postępowania powinien tu być inny i powinien wynikać z rozumowania identycznego jak przy interpretacji, gdy sprzedawcą był MP-kasowiec. W odwrotnym obciążeniu obowiązek podatkowy powstaje u sprzedawcy, a nabywca jest jedynie zobligowany do jego zapłaty i wykazania w odpowiedniej deklaracji podatkowej. Tak więc jeśli sprzedawcą w odwrotnym obciążeniu jest „zwykły” podatnik a nabywcą MP-kasowiec, podatek należy nabywca powinien wykazać w miesiącu wykonania usługi budowlanej lub otrzymania faktury niezależnie od tego czy faktura została zapłacona czy nie. Natomiast podatek naliczony może ująć w deklaracji dopiero za okres w którym dokona zapłaty.
 • Zmiana metody obliczeń w trakcie roku zawsze jest niebezpieczna, bowiem ponowne przeliczenie okresu w którym istnieje dokument inaczej ujmowany w deklaracji podczas bieżących obliczeń, może spowodować zmiany w samej deklaracji. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy łącznie zaistnieją poniższe warunki:
  • Podatnikiem jest mały podatnik rozliczający się metodą kasową
  • Podatnik zakupił towar lub usługę opodatkowaną odwrotnym obciążeniem i sprzedawca nie jest małym podatnikiem stosującym metodę kasową.
  • Faktura zakupu nie została w całości zapłacona w okresie w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy
 • Takie dokumenty będą od teraz inaczej traktowane przez program. W związku z tym deklaracje za okresy w których otrzymano fakturę oraz okresy w których dokonano zapłaty należy skorygować deklaracje. W miesiącu w którym otrzymano fakturę pojawi się cały podatek należny a w miesiącach w których dokonano zapłaty, podatku tego nie będzie (a był). Najlepiej powtórnie przeliczyć miesiące wspomniane wyżej, dodać korektę deklaracji (jpk) i po przeliczeniu wysłać. Aby ułatwić sprawdzenie czy u podatnika występuje ten problem dodano do kontroli w VAT odpowiednią opcję  – „Kontrola dokumentów OO„.

Zmiany w wersji 19.01.021

 1. Zaktualizowano deklarację i stawki opłat środowiskowych
 2. Poprawiono import skanowanych dokumentów z Saldeo dotyczących importu usług.
 3. Zaktualizowano deklarację GUS Z-12
 4. Zmieniono sposób wykonywania dodatkowej wypłaty (F8). Zasada działania jest identyczna jak dotychczas, zmienił się jedynie sposób postępowania. Przypomnijmy. Jeżeli lista płac została już sporządzona i wypłacona, a my chcemy wypłacić jeszcze za dany miesiąc dodatkowy składnik nie uwzględniony w pierwotnej liście płac. Postępowaliśmy następująco:
  • Należało dopisać (o ile go nie było) dodatkowe potrącenie i nazwać go np. „Wypłacone wynagrodzenia”
  • Należało założyć pracownikom kartotekę potrąceń na dany miesiąc
  • Na bieżącej liście płac naciskaliśmy F8 i zaznaczonym pracownikom program przepisywał kwotę do wypłaty do wypranego potrącenia. (przeliczenie listy płac po tej operacji dawało do wypłaty kwotę 0, bowiem cała poprzednia wypłata była potrącana)
  • Następnie trzeba było dopisać składnik dodatkowo wypłacany i wprowadzić mu odpowiednie kwoty
  • Przeliczenie listy płac powodowało, że kwota do wypłaty wynikała wyłącznie z wprowadzonego składnika.
  • aby usunąć taką dodatkową wypłatę, należało wyzerować kwoty potrąceń i dodatkowego składnika, a następnie przeliczyć listę płac.
 5. Obecnie zmieniliśmy sposób postępowania, dzięki czemu będzie można wydrukować listę wypłat z wypłaconym składnikiem. Oczywiście dodatkowy składnik powinien być wypłacony w tym samym miesiącu w którym wypłacono podstawową listę płac. Wypłatę dodatkowych składników dokonanych przed podstawową wypłatą wynagrodzeń, ale w tym samym miesiącu co lista podstawowa opisujemy niżej. Natomiast najtrudniejszy przypadek, w którym wypłacamy dodatkowy składnik w innym miesiącu niż wypłata listy podstawowej jest aktualnie w fazie opracowywania. A więc obecnie aby dokonać dodatkowej wypłaty składnika postępujemy następująco:
  • .Jeżeli nie mamy, to dopisujemy nowe potrącenie i nazywamy go np. „Wypłacone wynagrodzenia”
  • Na bieżącej liście płac zaznaczamy pracowników którym chcemy wypłacić dodatkowy składnik i naciskamy klawisz F8. Jeżeli nie jest to pierwsza wypłata dodatkowego składnika, program zapyta, czy zamierzamy dodać nową wypłatę, czy też usunąć poprzednią. Jeśli wybierzemy dodanie nowej wypłaty, program wyświetli listę wolnych (bez wprowadzonych kwot) potrąceń, z której należy wybrać to, do którego zostanie przepisana „kwota do wypłaty” z bieżącej listy.
   .Następnie program pokaże listę wszystkich niewykorzystanych składników typu „Definiowane dopłaty”. Należy wybrać ten składnik, który będziemy dodatkowo wypłacać.
  • W następnej kolejności pokaże się nam formatka, na której wpiszemy nazwę wypłaty np. (Wypłata premii za brak nieobecności) oraz datę. Data powinna się zawierać w miesiącu w którym wypłacono podstawową listę płac i powinna być większa lub równa dacie poprzednio dokonanej dodatkowej wypłaty, a jeśli jest to pierwsza dodatkowa wypłata powinna być większa lub równa dacie podstawowej wypłaty.
  • Po zatwierdzeniu danych na formatce klawiszem END. Pokaże nam się tabela z listą zaznaczonych wcześniej pracowników i kolumną z kwotami wybranego składnika.
  • Należy wpisać kwoty brutto składnika do wypłaty. Można skorzystać z podstawiania pod zaznaczone rekordy. Uwaga: Każdy pracownik powinien mieć wpisaną kwotę składnika.
  • Po naciśnięciu klawisza F10 dodatkowy składnik zostanie wypłacony. Oznacza to że brakującym pracownikom zostaną dopisane kartoteki potrąceń i dodatkowych wypłat. W potrącenie zastaną przepisane aktualne kwoty do wypłaty, a w dodatkowy składnik kwoty wprowadzone w poprzednim punkcie. Następnie lista zostanie policzona.
 6. Jeżeli chcemy wydrukować listę wypłat dodatkowego składnika, naciskamy F5 i wybieramy nowa opcję pod pozycja 7.
 7. Pod opcją „Obliczania podstawowej listy płac” dodano opcję „Wypłata składnika awansem”. W opcji tej będziemy wprowadzać wypłaty wybranego składnika dokonane przed podstawową listą płac. Bez względu na datę wprowadzonej wypłaty program uzna, że wypłata wybranego składnika dokona się w tym samym miesiącu co podstawowa lista płac i dodatkowo przed podstawową listą. Oznacza to, że wprowadzony w tym punkcie składnik zostanie dodany do podstawowej listy a jego kwota „do wypłaty” zostanie potrącona. Sposób postępowania jest następujący.
  • Po wybraniu opcji wypłaty składnika będziemy musieli wybrać miesiąc za który jest on należny, a dokładniej miesiąc za który zostanie rozliczony w podstawowej liście płac.
  • W następnej kolejności należy dopisać rekord z wypłatą składnika i określić jego parametry. A więc datę jego wypłaty (musi poprzedzać datę zasadniczej posty płac), oraz pozostałe parametry związane ze zmniejszeniem kwoty wypłaty składnika o składki Zus, podatek i inne parametry. Składnik powinien być wcześniej zdefiniowany i na formatce z jego parametrami powinien zostać wybrany klawiszem INSERT. Można zmienić mu nazwę na inną, ale sam składnik musi być wybrany. Zwróćmy uwagę, że jeżeli w parametrach określimy, aby potrącić składkę Zus, a składnik w swojej definicji składników definiowanych nie będzie miał ustawionego parametru, że wlicza się go w podstawę składek na ubezpieczenie społeczne, to program pomimo ustawienia parametru dotyczącego składek na „Tak”, nie potrąci tych składek. Dotyczy to również pozostałych parametrów.
  • Po wybraniu składnika i wpisaniu parametrów naciskamy ENTER. Zostaniemy przekierowani do tabeli w której będziemy wpisywać wartości składnika dla poszczególnych pracowników. Dopisanie pojedynczego pracownika następuje po naciśnięciu klawisza INSERT, a dopisanie wszystkich pracowników klawiszem Ctrl+Z (podobnie jak ma to miejsce przy wprowadzaniu składników definiowanych).
  • Można wpisać dla poszczególnego pracownika kwotę BRUTTO składnika (wtedy program obliczy kwotę do wypłaty) lub kwotę do wypłaty (wtedy program obliczy kwotę BRUTTO). Można też podstawić pod zaznaczone rekordy wpisaną kwotę brutto lub do wypłaty, po naciśnięciu klawisza F8.
  • Wciskając klawisz F5 możemy wydrukować listę wypłat składnika lub podstawić pod niego wcześniej wprowadzone kwoty w opcji definiowanych składników. Można to zrobić jednorazowo. Ta opcja zostanie w przyszłości usunięta, podobnie jak opcja F10-obliczenia (Składnik definiowany powinien być aktualizowany każdorazowo po zmianie kwoty, ponieważ mogą pojawić się błędy, pozostawimy tę opcję przez jakiś czas).
  • Usunięcie pracownika z listy wypłat spowoduje wyzerowania definiowanego składnika (dla usuwanego pracownika).

Zmiany w wersji 19.01.020

 1. Poprawa wydruku „Dokumentacja do storna” – Przekazywanie VAT-Koszt do księgi. Wydruk nie uwzględniał ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania wydatków samochodowych.
 2. W druku pełnomocnictwa do ZUS ZUS-PEL, zmieniono adresy do korespondencji. Adres udzielającego pełnomocnictwa jest zawsze adresem firmowym, a adres pełnomocnika zawsze adresem biura rachunkowego. Wszystkie numer telefonów są numerem wpisanym jako numer osoby reprezentującej podatnika.
 3. Poprawiono tworzenie xml dla korekty deklaracji VAT-7 za styczeń 2019. Program kończył działanie z błędem.

Zmiany w wersji 19.01.019

 1. Opublikowano nowe wartości kwot wolnych od potrąceń z zasiłków. Normy w KSP zostaną zaktualizowane.
 2. Poprawiono wydruk Świadectwa pracy (część związana z urlopem macierzyńskim)

Zmiany w wersji 19.01.018

 • Nowa wersja zgłoszenia ZAP-3 (5) deklaracja papierowa obowiązuje już teraz a elektronicznie od 9-go marca.
 • W kontroli w VAT i w Zamknięciu miesiąca uwzględniono zmiany związane z zaliczaniem do kosztów nieodliczonego podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym.
 • Poprawiono korektę samochodu z Art.90b (zmiana celu użytkowania, ale nie sprzedaż) gdy u podatnika występuje sprzedaż zwolniona ale samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności opodatkowanej.
 • MF przywróciło na swoje miejsce aplikację sprawdzająca zgodność składni składanych deklaracji z obowiązującym schematem. Ci z Państwa którzy wyłączyli sobie „kontrole składni” w ustawieniach programu bcEdek, mogą ją z powrotem przywrócić.

    

Do wysyłki deklaracji ZUS konieczna jest nowa wersja Płatnika. Udostępniono nową wersję – 10.02.002 programu Płatnik, którą trzeba pobrać samodzielnie. http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/pobierz

 

Zmiany w wersji 19.01.017

 • W samochodach dodano edycję dokumentu z nieistniejącym samochodem (taka sytuacja mogła się pojawiać w wyniku np. braku zasilania komputera).
 • Program instalacyjny naprawi sytuację, w której edycja straty za 2018 rok kończyła się błędem.

Zmiany w wersji 19.01.016

 1. Dodano nową wersję deklaracji VAT-7 w wersji xml. Nowy schemat zacznie obowiązywać od 1.III.2019.
 2. Poprawa tworzenia RPA dla zatrudnionych na umowę zlecenie. W niektórych przypadkach program ujmował osobę tylko z ubezpieczeniem zdrowotnym (kwoty podstaw były od innej osoby).

Zmiany w wersji 19.01.015

 1. W samochodach dodaliśmy punkt „Ubezpieczenie”. Można w nim wprowadzać składkę ubezpieczenia samochodu z polisy i wartość samochodu z polisy. Program na podstawie tych kwot oraz stosownych limitów zależnych od sposobu użytkowania i typu pojazdu określi jaka część wprowadzonej kwoty ubezpieczenia stanowi koszt uzyskania. Dla podatników ze strukturą z art.90 odpowiednio wyliczona kwota VAT-koszt będzie przenosić się do księgi i będzie udokumentowana w zestawieniu (jeden z punktów w wydruku ewidencji VAT).
 2. Dodano nową deklarację VAT-7 i VAT-7K – wersje 19 i 13. Nowe deklaracje są jedynie w formie wydruku, plik xml tworzony jest nadal wg wersji 18 i 12, ponieważ MF nie opublikowało jeszcze obowiązującej schemy.

Zmiany w wersji 19.01.014

 1. Poprawiono poważny błąd przy tworzeniu deklaracji RPA i RIA. Wynikał z zasugerowania się wadliwym opisem formatki w programie płatnik. Na deklaracji RPA w bloku IIIC i na deklaracji RIA w bloku VI należało ująć podstawy składek na ubezpieczenie wypadkowe tylko w takiej części, w jakiej nie stanowiły podstawy na ubezpieczenie społeczne. My ujmowaliśmy pełne podstawy składek na ubezpieczenie wypadkowe.
 2. Naprawiono wydruk umowy o pracę (w niektórych przypadkach nadal program kończył pracę z błędem systemowym).
 3. W samochodach, w rejestracji wydatków i rat leasingowych zablokowano edycję pola z podatkiem VAT dla „niewatowców”.
 4. Naszym zdaniem jeżeli w racie leasingu zawartego przed 2019 rokiem zawarte jest ubezpieczenie i fakt ten jest odnotowany w umowie, to tak jak w ubiegłych latach można zaliczyć w koszty 100% raty niezależnie od tego czy faktura nadal zawiera 1 pozycję, czy kilka: osobno kapitał, odsetki i ubezpieczenie. Jeżeli jednak są Państwo innego zdania, można zmienić w KSP datę zawarcia umowy np. na 1 styczeń 2019 i wtedy ubezpieczenie wpisywać w ubezpieczenie, a kapitał w odsetki (jeśli auto jest droższe niż 150tys). Na formatce z ratami leasingu opisane kwoty są czysto umowne:
  • Pole „Kapitał” oznacza że w koszty zaliczymy jedynie 150000/wartość_auta wprowadzonej kwoty,
  • Pole „Odsetki” oznacza że wprowadzona kwota jest w 100% zaliczana w koszty
  • Pole „Ubezpieczenie” oznacza że w koszty zaliczymy jedynie 150000/wartość_auta_z_polisy wprowadzonej kwoty,
  • Pole „Eksploatacja” oznacza że wprowadzona kwota jest w 75% zaliczana w koszty
 5. Inny problem występuje, gdy dla samochodu o wartości przekraczającej limit, który jest na ewidencji środków trwałych chcemy zaewidencjonować ubezpieczenie. Wtedy aktualnie, należy sobie samemu wyliczyć kwotę kosztu do księgi, a do ewidencji VAT wpisać 50%netto i 50% VAT. Oczywiście pozostaje nierozwiązaną kwestią kwota VAT koszt dla podatników ze strukturą z art.90. To też trzeba by odpowiednio stornować w księdze samodzielnie. Mamy w planach dodanie w samochodach punktu „Polisa”, gdzie obliczenia będą się wykonywać automatycznie. Musimy jednak z tym poczekać aż bieżące kwestie zostaną rozwiązane.
 6. W opcji pożyczki dotychczas wprowadzone tam potrącenia dobrowolne, były potrącane z wynagrodzenia netto bez uwzględniania żadnych kwot wolnych od potrąceń. Obecnie na umowie pożyczki można wpisać procent limitu. Procent ten oznacza, że po potrąceniu raty pożyczki pracownikowi powinna pozostać do wypłaty kwota równa płacy minimalnej netto pomnożonej przez ten procent (ustawowo 100% na rzecz własnego pracodawcy lub 80% w pozostałych przypadkach). Płaca minimalna netto jest to ustawowa płaca minimalna zmniejszona proporcjonalnie o etat i o procent płacy minimalnej (pierwsza praca) i pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne i zaliczkę podatku. Jeżeli będziemy mieli kilka pożyczek, spłacanych w tym samym czasie, program rozpocznie ich potrącanie od tych dla których kwota wolna jest najwyższa. Jak wiadomo, jeżeli pracodawca nie może potrącić całej raty pożyczki z uwagi na kwotę wolną od potrąceń, wtedy pracownik powinien niepotrąconą część przekazać wierzycielowi dobrowolnie z własnych środków które ma do dyspozycji. Planujemy stosowny wydruk i możliwość wpisania kwot przekazanych przez pracownika o ile wierzycielem byłby pracodawca.
 7. W pierwszej kolejności program wykonuje potrącenia Ustawowe (alimenty, komornik, kary, zaliczki), w następnej pożyczki i dopiero na samym końcu definiowane potrącenia. Te ostatnie nie są niczym ograniczone.
 8. Słowo pożyczka jest tu umowne, można również wpisywać tu inne potrącenia, co do których chcemy pilnować obowiązujących limitów, np. składki na ubezpieczenie na życie, składki na rzecz związku itp.
 9. Jeżeli w pole z kwotą raty wpiszemy kwotę 0zł, program będzie się starał potrącić maksymalną kwotę.

Zmiany w wersji 19.01.013

 1. Poprawiono błąd przy wydruku umowy o pracę dla nowo zatrudnionych.
 2. Kilka poprawek związanych z tworzeniem deklaracji RPA, RIA. Ponownie program instalacyjny stara się obliczyć wartość składników o których mowa w deklaracji RPA część III/E za ubiegłe lata.

Zmiany w wersji 19.01.012

 1. VAT koszt od paliwa i leasingu przekazywany był do KSP (przekaż storna) w pełnej nieodliczonej wysokości bez uwzględniania stosownych limitów.
 2. Zaliczenie wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodu u „niewatowców”, będzie się odbywało wg poniższych zasad:
  • Samochody typu A1 i A2 mają 100% odliczenia kosztów eksploatacyjnych
  • Samochody typu B mają 75% kosztów eksploatacyjnych
  • Samochody typu E mają 20% kosztów eksploatacyjnych
  • Powyższe zasady obowiązują również dla raty leasingu w części odnoszącej się do wydatków eksploatacyjnych
 3. Jeżeli użytkownik jest zdania, że:
  • dla samochodów B może odliczyć 100% wydatków, to może je wówczas wpisać bezpośrednio w koszty lub zmienić typ samochodu na A2
  • dla samochodów A2 może odliczyć 75% wydatków, to może zmienić typ samochodu na B.
 4. Od 1-go lutego składając deklaracje VAT ze wskazanym zwrotem, nie składa się już załączników VAT-ZZ i VAT-ZT. W związku z tym odpowiednio zmodyfikowaliśmy formatkę z edycją deklaracji. Do końca roku można składać deklaracje na dotychczasowych drukach (wersja 18).
 5. Na wydruku umowy o pracę poprawiono określenie długości okresów wypowiedzenia.
 6. Program instalacyjny przy instalacji, sprawdzi we wszystkich firmach, czy samochody na ewidencji przebiegu są pokazywane w rejestrze samochodów i jeśli nie są, to naprawi ten problem. Oraz sprawdzi czy w rejestrze struktury z art.90 nie brakuje któregoś z lat, Jeśli tak, problem zostanie naprawiony.

Zmiany w wersji 19.01.011

 • Poprawa błędu występującego podczas tworzenia deklaracji ZUS w firmie bez pracowników i zleceniobiorców.

Zmiany w wersji 19.01.010

 1. Poprawa błędu. Na deklaracji RCA2 zamieniony był miejscami przychód za ubiegły rok i podstawa składki
 2. Dodano do aktualizacji danych o samochodach, samochody które były w zeszłym roku prowadzone na ewidencji przebiegu pojazdu. Aby doszło do aktualizacji samochodu musi być przypisany do niego przynajmniej jeden rachunek za ubiegły rok. W większości firm, po zainstalowaniu nowej wersji, samochody powinny się pojawić automatycznie.
 3. Poprawa błędu. Po wczytaniu danych z archiwum zip program zerował zapłacone składki ZUS.
 4. Przy dopisywaniu rachunku do umowy zlecenia domyślny kod ubezpieczenia pobierany jest z umowy (zawsze). Dotychczas dla zatrudnionym również na umowę o pracę wpisywany był kod „0110” a dla pozostałych z umowy.

Zmiany w wersji 19.01.008

 1. Na wydruku podsumowania listy płac oraz na szczegółowej liście płac poprawiono kwotę całkowitego kosztu pracodawcy. Kwota błędnie uwzględniała wypłacone przez pracodawcę zasiłki.
 2. Poprawiono wydruk IFT-1/1R. Program nie ujmował na deklaracji wypłat zagranicznych.
 3. Program instalacyjny rozwiązuje problem podwójnego roku 2018 w strukturze sprzedaży.
 4. Poprawiono tworzenie deklaracji RPA dla umów zlecenie.

Zmiany w wersji 19.01.007

 1. W module wystawiania faktur przez biuro w opcji „Dane do faktury” dodano edycję parametru „stan zapłaty faktury”. Dotychczas parametr ten chociaż był wyświetlany, to nie podlegał edycji.
 2. Dotychczasowy limit odpisu amortyzacyjnego dla samochodów osobowych, który stanowił koszt uzyskania przychodu wynosił 20tys. EUR. Oznaczało to, że dla samochodów osobowych o wartości początkowej większej niż 20tys EUR tylko część odpisu stanowiło koszt uzyskania – proporcjonalnie do stosunku limitu i wartości początkowej. Obecnie limit ten został zwiększony do 150tys. Zł (lub 225 tys), przy czym zgodnie z informacją MF, nowy limit dotyczy również samochodów przyjętych na ewidencję przed rokiem 2019. W związku z powyższym dodaliśmy nowy dokument „Zmiana Limitu”.
 3. Program instalacyjny dla środków trwałych z dotychczasowym limitem większym niż 78,0tys i mniejszym niż 90,2tys doda dokument zmiany limitu z nową wartością 150tys a dla środków z limitem większym niż 117,0 tys i mniejszym niż 135,3tys doda dokument z limitem 225tys. Kwoty graniczne wynikają z wahań kursu EURO od 2013 roku i kwoty 20 lub 30tys.EUR.
 4. W świadectwie pracy w punkcie „informacje uzupełniające”, dodano informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okres ten wprowadzamy do programu w danych osobowych pracownika na zakładce nr 4.
 5. Podczas aktualizacji danych płacowych na podstawie ubiegłego roku aktualizowane są wszystkie umowy które nadal trwają lub zakończyły się w roku 2018. Dla tych umów aktualizowane są wszystkie wypłaty.
 6. Podczas aktualizacji urlopów, program będzie aktualizował ilość urlopu zaległego w 2019 roku na podstawie wykorzystanego urlopu w 2018 roku dla ostatniego zestawu płacowego. Dotychczas aktualizacja dokonywała się jedynie wtedy, gdy w programie na rok 2019 założony był zestaw płacowy na rok 2019.
 7. Poprawiono błąd przy aktualizacji płac. Program usuwał potrącenia komornicze.

KSP – RODO (Dostęp do danych przetwarzanych w biurach rachunkowych programem Ksp)


Zmiany w wersji 19.01.006

 1. Zaktualizowano podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie 3803.56 )
 2. W środkach trwałych dodano w dowodzie wewnętrznym dokumentującym przekazywane do księgi odpisy, dodatkową informację o nieplanowych odpisach likwidowanych gruntów.
 3. Inne zmiany w wersji na rok 2018 i mające zastosowanie w wersji na rok 2019.

Zmiany w wersji 19.01.004

 1. Podczas dopisywania nowej firmy można dodatkowo wybrać numer wcześniej usuniętej firmy pod którym zostanie utworzona.
 2. W kartotece zatrudnionych na umowę zlecenie dodano opcję usuwania tych umów zlecenie, które kończą się przed podaną datą i nie mają wypłat po tej dacie.
 3. Uwzględniono zmianę formatu pliku dla importowanych pracowników przez system Saldeo.
 4. Przy imporcie faktur z pliku JPK_FA.XML część producentów oprogramowania do sprzedaży, dla faktur dokumentujących eksport usług nie wypełniała pola P_18 w którym zaznacza się, że zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca. W tym przypadku faktury były uznawane za sprzedaż krajową. Obecnie jeśli taka sytuacja ma miejsce, oraz nie jest wykazany podatek ani nie jest to sprzedaż ze stawka 0%, lub ZW, KSP przyjmie że to jest eksport usług.
 5. W punkcie w którym rozliczamy podatek VAT w opcji z wydrukami dodano w ewidencjach pozycję F.Ewidencja VAT-koszt dla samochodów. Dla podatników rozliczających podatek naliczony strukturą sprzedaży (art.90), część podatku naliczonego związana ze sprzedażą zwolnioną, która nie podlega odliczeniu stanowi koszt uzyskania przychodu. Do bieżącego roku kwota ta w całości wynikała z prowadzonej ewidencji VAT i składanej deklaracji VAT-7. Obecnie jeżeli nieodliczony podatek VAT związany jest z wydatkami samochodowymi, podlega dodatkowym ograniczeniom. Zestawienie stara się to udokumentować. Zwróćmy uwagę, że kwoty zaliczane do kosztu uzyskania mogą się różnić od kwot przedstawionych w zestawieniu i wyliczonych z zastosowaniem prezentowanego tam procentu. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości obliczenia są prowadzone z dokładnością do 12 miejsc po przecinku podczas gdy drukowany procent ma jedynie dwa miejsca po przecinku.
 6. Jeżeli właściciel korzysta z małego ZUSu (kod ubezpieczenia 0590, 0592) i rozlicza się razem z pracownikami, to dla potrzeb przekazania do płatnika deklaracji RCA-II dodano w danych właściciela na 4 zakładce informację o rocznym przychodzie za ubiegły rok. Dla takiego ubezpieczonego należy wprowadzić w dolnej części ekranu podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne. Program do zestawu danych za styczeń doda deklarację RCA-II.
 7. Uwaga: Wszystkie deklaracje ZUS tworzone w programie KSP wymagają wersji programu płatnik 10.02.002, a najlepiej nowszej. Aktualna wersja ma błędy (np. niemożliwy jest import deklaracji ZSWA).
 8. Jeżeli wypłacamy pracownikom wynagrodzenia w następnym miesiącu za który są należne, lub wypłacamy premie roczne lub kwartalne za ubiegłe lata, lub w zestawie naszych składników wynagrodzenia, są takie od których w okresie pobierania zasiłku nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne, to będziemy musieli przekazać do ZUS deklarację RPA i ewentualnie zbiorczą deklarację RIA. Składniki o których tu wspominamy (np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny) są to takie składniki, które są należne pracownikowi w stałej wysokości niezależnie od tego czy przepracował cały miesiąc czy nie. Takie składniki są oznaczone w programie Ksp jako „Określone w umowie o pracę” (kolumna Um) oraz „Nie zmniejszane o okres pobierania zasiłku” (kolumna Absen.). Deklaracja RPA dołączana jest do zestawów importowanych przez program płatnika razem z innymi deklaracjami (RCA, RCA-II, RSA, RZA, DRA). Natomiast deklarację RIA przekazujemy do płatnika oddzielnie. Deklaracja dotyczy okresu od 1999 roku do 2018 włącznie i będziemy ją składać jeżeli przekażemy do ZUS oświadczenie OSW. W tym przypadku za pracowników zatrudnionych w okresie od 1999 do 2018 beziemy mieli skrócony do 10-ciu lat obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej. Będziemy musieli złożyć ZUS-RIA za wszystkich pracowników ze wspomnianego okresu, których zwoniliśmy przed rokiem 2019. A za pracowników pozostających w stosunku pracy, wraz z deklaracją ZWUA – a więc gdy pracownika będziemy zwalaniać. Ponieważ do tej pory nie raportowaliśmy nigdzie odrębnie kwot pochodzących od stałych składników nie zmniejszanych za okres pobierania zasiłku, to nie były one bezpośrednio dostępne z poziomu formatek w Ksp. W historii wynagrodzeń wprowadziliśmy zmiany na zakładkach nr 1, 3, 5 aby pewne elementy niezbędne do złożenia RIA można było wypełnić ręcznie.
 9. Deklarację RIA można utworzyć w kartotece danych osobowych dla pracowników zatrudnionych lub zwolnionych. Należy zaznaczyć interesujących nas pracowników wybrać z menu (F5), opcję tworzenie RP-7 lub RIA. Program utworzy RIA dla zaznaczonych pracowników. Poszczególne deklaracje trzeba będzie uzupełnić (już w programie płatnik) o dane związane z przyczyna zwolnienia i podstawą prawną. Jeżeli dla danego pracownika nie wystąpią elementy z bloku V, VI, VII, program i tak utworzy puste RIA.
 10. Uwaga: Jeżeli importujemy do płatnika zestaw danych z deklaracjami RIA, trzeba być ostrożnym i uważać na niebezpieczny błąd. Jeżeli importowanego pracownika nie ma w płatniku, płatnik założy dla niego kartotekę, ale nie zaimportuje z xml’a żadnych danych. W takim przypadku należy deklaracje RIA usunąć i zaimportować jeszcze raz. Poprawny import odbywa się tylko wtedy, gdy pracownik ma założoną w programie płatnik kartotekę ubezpieczonego.

Zmiany w wersji 19.01.003

 • W instalacji, w parametrach księgowania można na czwartej zakładce ustawić parametr, który decyduje o tym, czy na wydrukach ma być umieszczany numer firmy wybieranej z menu w KSP.
 • Poprawiono aktualizację danych (ewidencje i księgi).

Zmiany w wersji 19.01.002

 • Poprawiono budowę PIT-11Z składanych przez podatników „osoby fizyczne”. Nadmiarowo dołączano identyfikator PESEL.
 • Poprawiono aktualizację płac na podstawie roku 2018. Program kończył pracę z błędem.

W wersji 19.01.001

 1. Pierwsza wersja programu na rok 2019. Nie jest jeszcze w pełni zgodna z przepisami 2019. Dokumenty można jednak już wprowadzać.
 2. Wersja ta zawiera dwie podstawowe zmiany. Pierwsza dotyczy złych długów, dla których skrócono termin korekty podatku naliczonego i odliczonego ze 150 dni do 90dni. Jeżeli dla dokumentów z roku 2018 termin zapłaty przypada przed dniem 3.X.2018, i dokument nie będzie zapłacony, program będzie korygował podatek naliczony po upływie 150 dni od terminu zapłaty. Jeżeli termin zapłaty będzie przypadał na dzień 3.X.2018 lub późniejszy, program zastosuje 90-cio dniowy okres korekty.
 3. Zlikwidowano cały punkt w programie poświęcony ewidencji przebiegu pojazdu. Obecnie wszystkie samochody z tej opcji, jeżeli miały powiązaną chociaż jedną fakturę zostały przepisane do opcji rejestr samochodów. Wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem tych samochodów będziemy obecnie ewidencjonować w opcji paliwo + wydatki.
 4. Rejestr samochodów został obecnie uzupełniony o następujące informacje, które należy zweryfikować a brakujące dane uzupełnić.
  • Sposób użytkowania pojazdu. Dotychczas mieliśmy 3 wartości tego parametru A1, A2, i B. Obecnie uzupełniliśmy ten parametr o wartość E. Tego oznaczenia będziemy używać dla samochodu osobowego właściciela wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Dotychczas taki samochód podlegał ewidencji przebiegu pojazdu. Obecnie wydatki związane z użytkowaniem samochodu będziemy wprowadzać w opcji paliwo + wydatki. Program sam na podstawie tego parametru zaliczy w koszty tylko 20% poniesionego wydatku.
  • Rozszerzono sposób nabycia pojazdu o „Zakup prywatny właściciela”, dla samochodów typu E.
  • Dodano parametr: rodzaj pojazdu E-Elektryczny i S-spalinowy. Dla samochodów elektrycznych limit wynosi 225000 a dla spalinowych 150000.
  • Dodano pole w które będziemy wpisywać wartość pojazdu (zwykle netto + połowa podatku VAT). Wprowadzona tu wartość będzie porównywana z limitem 150tys lub 225tys podczas obliczania kosztu uzyskania od kapitałowej części raty leasingu.
  • Dodano kilka pól, w które należy wpisać wartość pojazdu z polisy ubezpieczeniowej i datę od kiedy ta polisa obowiązuje. Wprowadzona tu wartość będzie porównywana z limitem 225tys lub 150tys podczas obliczania kosztu uzyskania od części raty leasingu związanej z ubezpieczeniem samochodu.
  • Wydatki eksploatacyjne związane z samochodem. Wydatki te wprowadzamy tak jak dotychczas w punkcie paliwo+wydatki. Należy wprowadzić kwotę netto faktury dokumentującej zakup i pełna kwotę podatku VAT. Dla samochodów typu B program będzie zaliczał do kosztów uzyskania 75% kwoty netto faktury powiększonej o 50% podatku VAT. Np. jeśli na fakturze mamy kwotę netto 100zł i 23zł podatku VAT program zaliczy w koszty 75%*(100+23/2). Dla samochodów typu E program zaliczy w koszty tylko 20%. Ograniczenie dotyczy wszystkich samochodów (typu B i E) bez względu na datę zakupu. Dla samochodów typu A1 i A2 w koszty zaliczany będzie cały wydatek (netto).
  • Leasing. Bardziej skomplikowany sposób związany jest z ustaleniem jaka część raty leasingu jest kosztem uzyskania. Dla umów leasingu zawartych do roku 2018 włącznie, nic się nie zmienia. Cała rata powiększona o 50% podatku VAT jest kosztem uzyskania. Natomiast dla umów zawartych po roku 2018 stopień skomplikowania obliczeń zależny jest od wartości samochodu. Jeśli wartość samochodu jest mniejsza od odpowiedniego limitu (150 lub 225tys) i część raty leasingu zawiera zgodnie z umową wydatki eksploatacyjne (wymiana klocków, tarcz, przeglądy itp.) to jedynie 75% tej części raty (po uwzględnieniu 50% podatku VAT) będzie kosztem uzyskania. Reszta raty będzie kosztem w 100% (netto + 50%vat). Gdy wartość samochodu przekracza odpowiednie limity, wpisując ratę leasingu należy jej wartość netto podzielić na 4 części:
  • część pierwsza zwana w programie kapitałową będzie podlegała ograniczeniu w takim stopniu jak ma się limit do wartości samochodu.
  • część druga zwana odsetkową nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom
  • część trzecia zwana ubezpieczeniową będzie podlegać ograniczeniu w takim stopniu jak ma się limit do wartości samochodu z polisy.
  • część czwarta zwana eksploatacyjną będzie kosztem uzyskania w 75%.
  • Oczywiście wszystko zależy od typu samochodu. Ograniczeniom nie będzie podlegał pojazd typu A1. Samochód typu A2 będzie miał ograniczenie dla raty kapitałowej i ubezpieczeniowej, a samochód typu B na wszystkie części z wyjątkiem odsetkowej. Nie należy przywiązywać się do nazw poszczególnych części raty, należy je raczej rozumieć jako całą klasę wydatków które podlegają poszczególnym typom ograniczenia. Np. Jeśli uznamy że od części raty związanej z ubezpieczeniem GAP przysługuje nam pełna kwota odliczenia, to wpiszemy ją w pole z ratą odsetkową. Jeśli natomiast uznamy, że ta część podlega takim samym ograniczeniom jak ubezpieczenie, to wpiszemy ją w pole z rata ubezpieczeniową.
  • Odrębną kwestią jest rozliczanie nieodliczonej części podatku VAT związanej ze sprzedażą zwolnioną (Art. 90). Nie możemy na bieżąco rozliczać tej części podatku, bowiem struktura sprzedaży będzie znana dopiero 25-go lutego, gdy będziemy przesyłać do MF ewidencję JPK. Dotychczas cały nieodliczony podatek był kosztem uzyskania, więc jego wartość wynikała wprost ze składanej deklaracji VAT. Obecnie należy prowadzić odrębną ewidencję która pozwoli wyodrębnić z nieodliczonej kwoty podatku poszczególne części związane z fakturami dokumentującymi wydatki i raty leasingowe powiązane z samochodami. A gdy ustalimy ile nieodliczonego podatku przypada na poszczególną fakturę, trzeba będzie dodatkowo podzielić wydzielona kwotę na poszczególne części raty leasingowej i dopiero potem ustalić kwotę kosztu w oparciu o poszczególne limity. Program wykonuje wszystkie te obliczenia, ale nie ma stosownej dokumentacji. Poczekamy może MF coś uprości, bo dokumentacja sądząc po obliczeniach będzie zawiła.
  • W amortyzacji, dla samochodów podlegającym ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania rat amortyzacyjnych, należy wprowadzić odpowiedni limit. Dawniej ustalony na 20tys EUR, a obecnie 150tys PLN (lub 225 dla elektrycznych)