Program KSP na rok 2020 – wersja 20.01.052.

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 20.01.052

 • Otrzymujemy wiele pytań związanych z typem dokumentu i jego wpływu na obliczenia. Staraliśmy się zachować dotychczasowe typy dokumentów, zwykle widoczne są w odpowiedniej kolumnie w tabeli z dokumentami. Musieliśmy też wprowadzić nowe typy, wymagane przez nowy JPK.
  • F Faktura VAT dla podmiotów gospodarczych. W nowym pliku JPK ten typ dokumentu nie ma swojego kodu. My zachowaliśmy dotychczasowe oznaczenie
  • R Faktura dla osób fizycznych. To też jest nasze oznaczenie. W przypadku gdy firma rozlicza podatek VAT metodą kasową i dokonała sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, która nie zapłaciła za fakturę, to u takiego podatnika powstaje obowiązek podatkowy po 180-ciu dniach od terminu zapłaty pomimo braku takiej zapłaty.
  • X Faktura zakupu od podatnika rozliczającego podatek VAT metodą kasową. Oraz faktura sprzedaży wystawiona przez „zwykłego podatnika” na rzecz podmiotu względem którego obowiązek podatkowy powstanie dopiero po zapłacie dokumentu.
  • A Faktura do paragonu fiskalnego. Dotychczas, w zależności od parametru ustawionego w konfiguracji po wprowadzeniu faktury program pytał czy wystornować sprzedaż fiskalną. Obecnie do tego celu służy Faktura do paragonu typ A. Podczas obliczeń deklaracji za okresy do października 2020, program automatycznie dopisze do pliku JPK dokument oznaczając go jako „paragon do f-ry”. Kwoty będą identyczne jak na fakturze ale ze znakiem minus. Natomiast taki sam dokument po 1-października zostanie dopisany do pliku JPK, ale nie będzie brany pod uwagę podczas sumowania kwot do deklaracji.
  • B Paragon fiskalny. Ten typ dokumentu może zawierać kwoty dodatnie i ujemne i został w programie pozostawiony dla zachowania zgodności z dotychczasowymi typami dokumentów. W przyszłym roku nie będzie już tego typu dokumentu.
  • Z Zwrot fiskalny lub reklamacja towaru. Jest to paragon fiskalny z kwotami na minus, dokumentujący operację omyłkowego wystawienia paragonu, zwrotu całego towaru przez nabywcę, albo częściowego zwrotu towaru zwanego reklamacją (taki częściowy zwrot towaru wymaga dodatkowej dokumentacji)
  • U utarg dzienny rozliczany metodą struktury zakupów. Tak jak do tej pory jeżeli podatnik rozlicza podatek należny posiłkując się strukturą zakupów, swoje dzienne utargi wpisuje jedną kwotą brutto. Program obliczy podatek należny od takiej sprzedaży kierują się zasadą, że wartościowe proporcje sprzedaży brutto wg poszczególnych stawek, są identyczne jak podczas zakupów.
  • G Utarg dzienny wg znanych stawek podatku VAT. To są również utargi dzienne, ale wprowadzane już w podziale na stawki VAT.
  • W Dowód wewnętrzny powiązany z ewidencją VAT. Takie oznaczenie wymusza na nas nowe rozporządzenie o JPK, w stosunku do wszystkich innych dokumentów które nie są fakturą lub raportem kasowym, a które zwykle wprowadzają do jpk zapisy techniczne.
  • D – dokument struktury zakupów. Jeżeli podatnik oblicza podatek należny z pomocą struktury zakupów (utargi U) to kupując towar od „niewatowca” powinien określić wg jaki stawek będzie sprzedawany. Do tego celu służy ten dokument. Można również z jego pomocą definiować strukturę zakupów np. przy braku zakupów w danym miesiącu.
  • Dokument niepowiązany z VAT. To oznaczenie dotyczy wyłącznie księgi przychodów i dotyczy wszystkich dokumentów, które nie są przekazywane do ewidencji VAT. A dla podmiotów które nie są podatnikami VAT – po prostu wszystkich dokumentów
  • I Inny dowód księgowy. Ten typ dokumentu wystąpił w roboczej wersji JPK. Obecnie go nie ma i w związku z tym usuniemy go z programu.
 • Import z pliku subiekta uwzględnia już typy procedur i listę GTU.
 • Poprawiliśmy błąd występujący przy przeliczaniu deklaracji Vat gdy występowała metoda podzielonej płatności. Poprawiliśmy też kilka innych pomniejszych błędów.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2020 rok)

Wersja 20.01.051

 • W sytuacji gdy nastąpiła zmiana etatu w miesiącu, w którym rozpoczyna się okres zasiłkowy program nie będzie ustalał podstawy zasiłku od nowa tylko przyjmie podstawę z poprzedniego okresu, ale tylko wtedy gdy aktualnie występuje ten sam rodzaj zasiłku i między poprzednim i bieżącym nie ma przerwy. Jako ten sam rodzaj zasiłku będziemy uważać również wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli np. pracownik pobiera zasiłek opiekuńczy od 25-go września do 20-go października i w październiku występuje zmiana etatu a od 21 października pracownik zaczyna chorować, to program ustali dla chorobowego nową podstawę zasiłku. Gdyby jednak zamiast zasiłku opiekuńczego pobierał wynagrodzenie chorobowe, to podstawa nie będzie ustalana od nowa.
 • Od 6-ciu miesięcy pracowaliśmy nad wdrożeniem nowych plików JPK do programu. Zamierzaliśmy całkowicie przebudować moduł księgi przychodów i ewidencji VAT. Niestety brakło czasu, i porzuciliśmy nowy projekt. Być może uda się go zaadaptować w programie na rok 2021 a jak nie to w trakcie roku 2021. Obecnie na szybko dokonaliśmy niezbędnych zmian w bieżącym programie tak aby dało się sporządzić nową deklarację. Zmian jest naprawdę dużo. Większość z nich sprowadza się do uzupełnienia tabel w bazie danych o trzy dodatkowe elementy:
  • Typ dokumentu: w programie będziemy rozróżniać wymienione niżej rodzaje dokumentów. W zależności od kontekstu jedynie kilka z nich będzie dostępnych do wyboru.
   • F Faktura VAT dla podmiotów gospodarczych
   • R Faktura dla osób fizycznych
   • X Faktura od podatnika rozliczającego podatek VAT metodą kasową
   • A Faktura z paragonem fiskalnym
   • B Paragon fiskalny
   • Z Zwrot fiskalny lub reklamacja towaru
   • U utarg dzienny rozliczany metodą struktury zakupów
   • G Utarg dzienny wg znanych stawek podatku VAT
   • W Dowód wewnętrzny powiązany z ewidencją VAT
   • Dowód wewnętrzy niepowiązany z VAT
   • I Inny dowód księgowy
   • D Dokument struktury zakupów
  • Typ procedury: Zarówno w zakupach jak i w sprzedaży obecnie wraz z nagłówkiem dokumentu należy do pliku JPK przekazać informację o rodzaju transakcji. W programie będziemy po naciśnięciu klawisza Insert zaznaczać odpowiednie procedury i klawiszem Enter umieszczać je w polu edycyjnym. We wszystkich dokumentach, które skutkują pojawieniem się podatku należnego mogą wystąpić następujące typy transakcji. W stosownym menu pojawi się ich lista zawierająca dane zależne od kontekstu. Przykładowa lista procedur może wyglądać następująco „MPP,TP,EE”
   • W podatku należnym będziemy mieli następujące oznaczenia
    • SW Sprzedaż wysyłkowa (oznaczenie w Ksp SW)
    • EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych (w Ksp EE)
    • TP Transakcje powiązane (w Ksp TP)
    • TT_D Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna dla WDT (w Ksp WTT)
    • TT_WNT Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna dla WNT (w Ksp WTT)
    • MR_T Usługi turystyki (w Ksp MRT)MR_UZ Sprzedaż towarów używanych (w Ksp MRU)
    • I_42 WDT następujące po imporcie towarów w procedurze celnej nr 42 (w Ksp I42)
    • I_63 WDT następujące po imporcie towarów w procedurze celnej nr 63 (w Ksp I63)
    • B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia (w Ksp SPV)
    • B_SPV_DOSTAWA Realizacja bonu jednego przeznaczenia (w Ksp SPV-D)
    • B_MPV_PROWIZJA Pośrednictwo w transferze bonu różnego przeznaczenia (w Ksp MPV-P)
    • MPP Dokument płacony metodą podzielonej płatności
   • W podatku naliczonym wystąpią następujące oznaczenia procedur
    • MPP dokument płacony metodą podzielonej płatności
    • IMP – Import towarów rozliczanych zgodnie z art.33a
   • Lista GTU: W dokumentach sprzedaży będziemy zaznaczać spacją na liście pozycje, które wystąpiły na fakturze. Pozycji jest 13. Przykładowa zawartość pola z listą GTU może wyglądać następująco: „10,12”. Oznacza to że faktura sprzedaży dokumentuje sprzedaż budynku i usługę doradztwa księgowego.
 • W kartotece kontrahentów można obecnie zaznaczyć, czy miedzy daną firmą a jej kontrahentem istnieje powiązanie oznaczane w procedurze symbolem TP. Jeśli tak to po wybraniu kontrahenta procedura zostanie automatycznie uzupełniona o ten symbol.
 • Podobne oznaczenie będzie można wpisać w danych firmy prowadzonej przez biuro rachunkowe, oraz w fakturowaniu w danych do faktury. W danych do faktury będzie można dla pozycji przypisać jej typ GTU. A w nagłówku faktury typ procedury. Trzeba przejrzeć wszystkie standardowe pozycje do faktur i przypisać im właściwy symbol GTU. Podczas instalacji program wpisze do pozycji symbol 12 oznaczający świadczenie usług księgowych.
 • Dotychczas jeśli firma wystawiała faktury do paragonu, program automatycznie proponował dopisanie storna paragonu. Było tak dlatego, że każda faktura musiała być ujęta w pliku JPK i a paragon był już uwzględniony w raporcie okresowym. Obecnie, dla starych JPK program będzie tworzył storna fiskalne bezpośrednio podczas tworzenia plików JPK, a dla nowych plików zaniecha tej czynności, bowiem podczas sumowania jpk do deklaracji faktury z paragonem będą pomijane.
 • Najwięcej zmian dotyczy podatników opodatkowanych na zasadach VAT marży. W kolejnej wersji programu udostępnimy uniwersalny dokument marży, który będzie brany pod uwagę wyłącznie dla nowych plików JPK. Rozbudowany moduł marży udostępnimy dopiero wraz z nowym projektem Ksp – prawdopodobnie z Nowym Rokiem. Nowym elementem w pliku JPK jest też pole z wartością sprzedaży brutto w VAT-marży i wartością zakupów brutto które posłużyły obliczeniu marży. Pola te pełnią funkcję kontrolną. Z ich różnicy powinna wynika marża brutto, która umieszczana w odpowiednich polach jest już sumowana do deklaracji.
 • W wielu miejscach z uwagi na brak miejsca na ekranie musieliśmy zamiast wpisywania różnych kodów wprowadzić ich wybór z menu. To prawdopodobnie wydłuży czas wprowadzania dokumentów, ale nie było innego wyjścia.
 • Najwięcej problemów jest z importem dokumentów. Oczywiście wszystkie stare importy działają, ale jak na razie nie będą importować nowych elementów, bowiem nie znamy nowych struktur. Nowe elementy są dostępne na dzień dzisiejszy przy imporcie danych z programu Enova, z nowego pliku JPK_V7K i JPK_V7M, oraz z naszego formatu xml, pracujemy również nad Subiektem. Prosimy o przesyłanie nam przykładowych plików wymiany w nowych strukturach, oraz jeśli to możliwe dokumentacji do tych plików. Trudno jest czasem domyśleć się co jest i w którym miejscu takiego pliku. Zawartość nowych plików JPK można zobaczyć w opcji 7.Obsługa kopii danych / C.Zobacz zawartość pliku JPK.
 • Nowym elementem przy wprowadzaniu dokumentów do ewidencji VAT jest pole Data korekty. Dotychczas jeśli chcieliśmy skorygować plik JPK lub deklarację, wpisywaliśmy dokument, w którym zamiast daty obowiązku podatkowego (nabycia w ewidencji zakupów) wpisywaliśmy datę dokonania korekty. Program obliczając korektę deklaracji wyszukiwał dokumenty z datą większą od daty poprzedniej deklaracji (korekty) i mniejszą lub równą dacie deklaracji bieżącej korekty. Tym sposobem traciliśmy informację o dacie sprzedaży lub nabycia. Obecnie jeśli chcemy aby dokument korygował deklarację należy tę datę wpisać do pola „data korekty”.
 • W planach.
  • Dodamy uniwersalny tymczasowy dokument rozliczenia marży. Pełną nową funkcjonalność rozliczania marży w turystyce i sprzedaży towarów używanych udostępnimy w programie na rok 2021.
  • Ograniczymy wydruki ewidencji po 1.października do niezbędnego minimum.
  • W następnej kolejności zrobimy tworzenie nowych JPK z deklaracją, wydruk deklaracji w wersji 21 (w zasadzie brak jest rozporządzenia określającego wygląd deklaracji). Deklarację stworzymy na bazie poprzedniej deklaracji wykreślając z niej pola które nie występują w JPK.
  • Oczekując na nowe struktury do importu faktur, będziemy je sukcesywnie dodawać.
 • Za zgodą Biura Rachunkowego Cogito publikujemy na naszej stronie w biuletynie doradcy szczegółową tabelę oznaczeń występującą w pliku JPK w podziale na GTU, dokumenty i opis procedur

Wersja 20.01.050

 • Poprawiono obliczanie stawki godzinowej za pracę w godzinach nocnych. Zapomnieliśmy o wolnym za święto w sobotę.

Wersja 20.01.049

 • W nowym pełnomocnictwie ZUS-PEL nie będziemy zaznaczać pola „KOMORNIK”.
 • Poprawiono przeliczanie umów zlecenie dla zleceniobiorców którzy korzystają z ulgi dla młodych i którzy w roku podatkowym przekraczają limit uprawniający ich do tej ulgi. W związku z tym zmieniono również „Kontrolną kartę młodego” i PIT-11.
 • Jedna z bibliotek odpowiedzialna za funkcje komunikacyjne z bazą Postgresql powoduje aktywność programów antywirusowych Avast i AVG. To oczywiście nadgorliwość tych programów, mających wadliwie skonstruowaną heurystykę. Ponieważ nie korzystamy z funkcji zawartych w bibliotece dbfupsize.dll nie będziemy jej kopiować do katalogu z programem Ksp. Tym nie mniej polecamy albo wyłączenie ze skanowania katalogu z programem Ksp, albo zmianę programu antywirusowego na jeden z produktów firmy ESET. Avast, AVG, Panda, McAfee, Kaspersky, to produkty na naszej czarnej liście – liście „zamulaczy”.

Wersja 20.01.047

 • Dodano nowy wzór pełnomocnictwa ZUS-PEL
 • Poprawiono zestawienie z listą korzystających z pomocy w związku z Tarczą antykryzysową. Aktualne zestawienie ograniczało się do pięciu zdarzeń, co okazało się niewystarczające.
 • Na rocznym zestawieniu wynagrodzeń z umowy zlecenie dodano pola wypłata w gotówce i na rachunek bankowy.

Wersja 20.01.046

 • Poprawiono obliczanie dochodu w firmie z najmem. (W info wspólnika pokazywał się w podwójnej wysokości)
 • Drobne poprawki w obliczeniach rachunku do umowy zlecenie i we wzorcu rachunku.

Wersja 20.01.045

 • W związku z wprowadzeniem dodatkowych składników do umowy zlecenie wraz z określeniem ich typu (opodatkowany, oskładkowany) zmieniono wiele zestawień, które dotychczas nie uwzględniały tych typów. Między innymi zmieniono, rachunek do umowy, umowę wraz z rachunkiem, listę płac, podsumowanie listy płac, przekazywanie danych do programu płatnika, kartę wynagrodzeń, i wiele innych.
 • Na formatce z wyliczeniem wynagrodzenia do umowy zlecenie dodano pole „Na konto”, w które można wpisać kwotę która zostanie przekazana na rachunek bankowy, pozostała kwota będzie do wypłaty w gotówce.
 • W narzędziach operatora dodano zestawienie „Tabela kto-komu covid19 (z Ksp)„. Zobaczymy w nim zestawienie firm, którym w Ksp wprowadzono w opcji „8.Instalacja/1.Firma/4.Ewidencja pomocy covid-19” informację o pomocy z której skorzystała firma.

Wersja 20.01.044

 • W opcji „2/5.Zatwierdzanie dokumentów w VAT” dodano możliwość przeniesienia zaznaczonych dokumentów do rozrachunków. Zostaną tam przeniesione dokumentu zakupu które występują wyłącznie w ewidencji VAT (najczęściej środki trwałe i środki trwałe w budowie). Należy zaznaczyć dokumenty i nacisnąć klawisz F5. Dokumenty przeniesione do rozrachunków w kolumnie „T” będą miały wpisaną literę „I”, co powinno ułatwić ich identyfikację. Pamiętajmy że w opcji z zatwierdzaniem dokumentów widoczne są tylko niezatwierdzone dokumenty. Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie trzeba wcisnąć klawisz F6
 • Do menu które pojawia się podczas edycji danych po naciśnięciu prawego klawisza myszy dodano generowanie naciśnięcia klawisza Insert i Ctrl+Insert. Niektórzy pracują zdalnie na komputerach lub tabletach Apple. Klawiatury tych urządzeń pozbawione są klawisza Insert. Ten sam efekt można osiągnąć klikając myszą na dolnej belce w napis Insert. Niestety w trybie edycji nie wszystkie formatki zostały wyposażone w opis tego klawisza. Ponieważ formatek edycyjnych jest kilkaset uzupełnienie ich w opis klawisza Insert trwałoby dość długo, będziemy to robić sukcesywnie. Na razie jak nam się wydaje menu podręczne rozwiązuje ten problem.
 • Dodano tworzenie wykazu pracowników (kalkulatora) do wniosku o dofinansowanie z funduszu FGŚP (Art. 15gg) dla pracowników którzy nieobjętych obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem. Wykaz tworzymy tak jak wszystkie poprzednie. Należy wybrać listę płac za miesiąc który poprzedza miesiąc w którym ubiegamy się o dofinansowanie i po naciśnięciu klawisza F5 wybrać zestawienia Tarczy a z nich wykaz pracowników z art. 15gg. Należy zaznaczyć pracowników których chcemy umieścić we wniosku. Program utworzy zestawienie zaznaczonych (lub wszystkich) pracowników i pokaże wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę (+stale składniki wynagrodzenia) oraz wszystkich zleceniobiorców podlegających ubezpieczeniom społecznym, którym w danym miesiącu wypłacono wynagrodzenie. W kolumnie „Zus” poprzez naciśnięcie klawisza ENTER można zmienić wartość pola. Jeśli jest w nim wartość „Tak”, będzie to oznaczać, że dofinansowanie na pracownika będzie również dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne. Klawisz ENTER w kolumnie z kwotą będzie edytować tę komórkę. Do arkusz excel możemy przenieść tylko zaznaczonych pracowników. Niepotrzebnych pracowników można również usunąć klawiszem DEL. Jeżeli użytkownik nie posiada arkusza Excel firmy Microsoft, powinien skorzystać z opcji kopiuj/wklej. Po naciśnięciu klawisz F6 zaznaczeni pracownicy zostaną skopiowani do schowka Windows. W następnym kroku należy otworzyć kalkulator programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych (np. Open Office) i kliknąć prawym klawiszem myszy w komórkę 11:B (pierwszy wiersz druga kolumna) i wybrać opcję wklej. Najlepiej wcześniej kliknąć w tę komórkę również lewym klawiszem myszy aby stała się aktywna. Kalkulator z wykazem pracowników znajduje się na stronie www.praca.gov.pl lub na naszej stronie (cały ftp Ksp/2020/cov_15gg.xlsx)
 • Poprawiono błąd z przenoszeniem zapłaconych składek ZUS do księgi w metodzie memoriałowej. Jeżeli składki zapłacone były w tym samym miesiącu ale w dwóch ratach: jedna w terminie a druga po terminie, to program księgował je łączną kwotą jako zapłacone w terminie.
 • Nowe deklaracje PIT-11, PIT-11Z, PIT-8C, PIT-8CZ, PIT-4R. Wydruk deklaracji nie uległ zmianie (ta sama wersja druku), zmianie uległa elektroniczna wersja deklaracji. Dla PIT-11 dodano możliwość nadruku deklaracji.
 • Uwzględniono interpretację KIS w kwestii uwzględniania złych długów podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy w przypadku gdy podatnik osiąga stratę. Obecnie złe długi zmniejszają stratę.

Wersja 20.01.042

 • Deklaracje VAT-UE już za miesiąc czerwiec powinny być składane w nowej wersji (5) – Dz.U z 2020-06-30 poz.1138.
 • MF opublikowało dziś nowy schemat deklaracji w identycznej formie jak jego wersja robocza. Niestety schemat posiada poważny błąd, wiec będzie prawdopodobnie wkrótce zmieniony. MF w uzasadnieniu do rozporządzenia wprowadzającego nowe deklaracje VAT-UE i VAT-UEK podało szereg przykładów dotyczących poprawnego wypełnienia deklaracji dla przesunięć międzymagazynowych typu Call Off Stock (CoS). Problem polega na tym, że te przykłady są niezgodne z opublikowanym właśnie schematem deklaracji.
 • W programie Ksp dodano specjalny punkt „A/5/8.Magazym Call Off Stock” (CoS) w którym możemy rejestrować przemieszczenia towarów w ramach Unii (dawniej magazyny konsygnacyjne). Formatka do wprowadzania dokumentów podzielona jest na dwie części. W górnej wprowadzamy dokument a w dolnej jego ewentualną korektę. W deklaracji korygującej VAT-UEK umieszczone zostaną tylko te dokumenty które mają wypełnioną datę korekty. I odwrotnie, Deklaracja VAT-UE będzie zawierać tylko dokumenty z pustą datą korekty.
 • Generalnie nowa deklaracja w części magazynowej rejestruje tylko 3 zdarzenia.
  • „Zwykłe” przemieszczenie towaru do kraju unii (do magazynu CoS).
  • Przemieszczenie towaru do nowego magazynu, który zastąpił magazyn dotychczasowy (w tym przypadku należy podać numer identyfikacyjny kontrahenta zastąpionego).
  • Oraz zwrot towarów z magazynu CoS do kraju (aktualnie można to zrobić w okresie 12-tu miesięcy od dostawy).
 • Te trzy operacje dla pojedynczego kontrahenta zagranicznego powinny być unikalne na deklaracji. Tzn. np. nie wykazujemy wszystkich przemieszczeń towarów w miesiącu tylko jedno. Na deklaracji brakuje kwot lub ilości, jest tylko NIP i znacznik zwrotu lub dostawy (ewentualnie NIP kontrahenta zastąpionego). W zależności od potrzeb w programie Ksp można ewidencjonować wszystkie zdarzenia związane z przemieszczeniem towaru, program przed wypełnieniem deklaracji zagreguje je do wymagań schematów deklaracji.
 • Ponieważ deklaracji nie można złożyć w wersji papierowej, uprościliśmy maksymalnie wydruk deklaracji z Ksp i obecnie może on pełnić jedynie funkcję kontrolną. Jak będziemy mieć wolną chwilę opracujemy ładniejszy wzór.

Wersja 20.01.040

 • Dodano funkcjonalność kalkulatora przy edycji pól numerycznych. Naciśnięcie klawiszy:
  • + lub ALT+: pozwoli dodać do edytowanej kwoty kwotę wprowadzoną. Np. mamy w edycji kwotę 100.1 po naciśnięciu klawisza „+” wpisujemy w puste pole 12.2 i naciskamy ENTER. W edycyjnym polu będzie kwota 112,3
  • ALT-: Odejmujemy kwotę. Tu nie działa sam klawisz „„, bowiem zarezerwowany jest do wpisywania kwot ujemnych.
  • * lub ALT* : mnożenie
  • / lub ALT/ : dzielenie
  • N lub ALT N: obliczenie kwoty netto wg wpisanej stawki. Np. w polu mamy kwotę 123. Naciskamy klawisz „N” i w puste pole edycyjne wpisujemy 23. Po naciśnięciu klawisza ENTER w polu edycyjnym będziemy mieć kwotę 100.
 • Przypomnijmy że ta procedura działa od zawsze w polach z datą. Tam można dodawać i odejmować do daty w polu edycyjnym zadaną liczbę dni.
 • Od dziś obowiązuje nowa wersja Kedu (5.2) z pomocą której importujemy deklaracje do programu Płatnik. Niestety program płatnika ma błąd podczas importu danych z wersji Kedu 5.0 (ta wersja jest obecnie zaimplementowana w programie Ksp). Podczas importu, Płatnik wypełnia pola deklaracji RCA kwotami „z sufitu”. Dlatego musieliśmy przejść na wersję 5.2. Jedyną zauważoną różnicą w schemacie 5.2 jest dodanie odrębnego pola ze składką na PPK.
 • Poprawa raportu z obliczeń zasiłku, gdy absencję poprzedzało postojowe.
 • Poprawiono obliczanie podstawy Zasiłku gdy pierwszego dnia miesiąca nastąpiła zmiana etatu i w poprzednim miesiącu wystąpił zasiłek opiekuńczy a absencja zasiłkowa w miesiącu zmiany etatu następowała po przerwie w stosunku do poprzedniego zasiłku. Program obliczał podstawę tak jakby absencja zachowywała ciągłość i w związku z tym nie obliczał jej od nowa.

Wersja 20.01.039

 • Do formatki z wprowadzaniem wynagrodzeń do księgi dodaliśmy również pole z kolumną 15.
 • Przy okazji poprawiliśmy wydruk folio, zepsuty w wersji 20.01.038. Kwoty nie przenosiły się poprawnie ze strony na stronę.
 • Odnośnie kolumny 15. Wpisywanie kwot do tej kolumny nie jest wymagane żadnym rozporządzeniem lub ustawą. W szczególności nie ma nic wspólnego z Covid-19 (przynajmniej na razie). Kolumna po prostu istnieje i audytor w jednej z firm korzystających z dotacji unijnych podczas kontroli zażyczył sobie aby w tę kolumnę wpisywać kwoty.

Wersja 20.01.038

 • Dostaliśmy informacje, że w trakcie kontroli urzędnicy chcą mieć wpisaną otrzymaną dotacje w kolumnę nr 15 księgi przychodów. Ponieważ wydruk księgi narzuca pewne ograniczenia na wielkość pól w wyświetlanej tabeli księgi, mając to na uwadze zrobiliśmy następujące zmiany w programie:
  • W opcji w której wprowadza się zakupy dodaliśmy nowe pole do wpisania Kwoty o nazwie Kolumna nr 15.
  • Kwota wpisana wyżej pokaże się na wydruku księgi w kolumnie nr 15, ale tylko dla wydruków wykonanych w dwóch częściach, oraz dla wydruku jednoczęściowego ale tylko w formie arkusza excel (plik csv).
  • Kwoty zostaną pokazane również w rocznym podsumowaniu Folio.

Wersja 20.01.037

 • Poprawiono formatkę do sprawdzania podatników z białej listy. Nie dało się wpisać pełnego rachunku bankowego do sprawdzenia.
 • W zestawieniu obrotów dla wniosków PUP i FGŚP wg księgi przychodów lub ewidencji ryczałtowca, są aktualnie sumowane tylko przychody ze sprzedaży towarów i usług (bez pozostałych przychodów)
 • Poprawiono błąd. Na karcie zasiłkowej drukowała się absencja postojowa.

Wersja 20.01.036

 • Zmienił się wykaz pracowników dołączany do wniosków o dofinansowanie z PUP i z FGŚP. Zaktualizowaliśmy je również w Ksp.
 • W Opcjach (F5) w kartotece pracowników dodaliśmy możliwość wypełnienia fikcyjnym zerowym rachunkiem bankowym pól z rachunkami pracownika. Program spośród zaznaczonych pracowników tym którzy mają niewypełniony numer rachunku bankowego wpisze rachunek z samymi zerami. To dlatego, aby można było podzielić kwotę wypłaty na kwotę przekazywaną na rachunek i wypłacaną w gotówce.

Wersja 20.01.035

 • Znów mamy problem z COVID-19. Tym razem bez przepisów przejściowych zmieniono kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń.
 • Art.52 ustawy z dnia 15 maj 2020 poz. 875 (Tarcza 3.0) zwiększa kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń o 25% na każdą osobę będącą na utrzymaniu pracownika.
 • Warunkiem zwiększenia kwoty wolnej jest zmniejszenie wynagrodzenia pracownika, albo utrata źródła dochodu członka rodziny będącego na utrzymaniu pracownika. Pogorszenie warunków pracownika musi wynikać z działań podjętych przez rząd służących zapobieganiu epidemii COVID-19.
 • W związku z tym w opcji D/6/4 dodaliśmy punkt 3.Zmiana limitów potrąceń. W tym punkcie dla pracownika objętego potrąceniami komorniczymi, począwszy od podanej daty możemy wprowadzić procent o jaki zostanie zwiększona kwota wolna. Dodatkowo możemy dodać wprost kwotę zwiększającą limit (nie wynika to z żadnych przepisów).
 • Nowe przepisy dotyczą wypłat dokonanych po dniu 15 maj 2020.

Wersja 20.01.034

 • Przy imporcie faktur z pliku w formacie subiekta (epp), w którym występuje eksport w formie sprzedaży wysyłkowej, program będzie wpisywał datę potwierdzenia. Dotychczas pozostawiał ją pustą. Dopisze również kontrahentów do kartoteki.
 • Poprawiono formatkę nr 3 z danymi wspólnika w firmie na ryczałcie. Opisy były przesunięte w stosunku do pól edycyjnych.
 • W kartotece pracownika dodano drugi rachunek bankowy. Po wykonaniu obliczeń kwotę wypłaty będzie można podzielić pomiędzy gotówką, pierwszym i drugim rachunkiem. Zmianie ulegają wzorce następujących zestawień:
  • p_14.txt: zestawienie danych osobowych pracownika
  • p_bk.txt: zestawienie z przygotowanymi przelewami do banku
  • p_lst0.txt: pełna lista płac
  • p_lst1b.txt: pełna lista płac
  • p_lst2.txt: standardowa skrócona lista płac
  • p_lst3.txt: standardowy skrócony pasek pracownika
  • p_lst4b.txt: pełne podsumowanie listy płac
  • p_lstu1b.txt: uproszczona lista płac
 • Jeśli użytkownicy mają własne zestawienia powinni je przed instalacją zabezpieczyć, a po instalacji uzupełnić własne zestawienia o dodane zmienne i linie do wzorców. Jeśli o tym zapomną, kopie dotychczasowych wzorców będą miały zmienioną nazwę przez dodanie rozszerzenia „.bak”. Nie trzeba w dotychczasowych wzorcach nic zmieniać jeśli pracownicy będą mieli tylko jedno konto. Wzorce znajdują się w folderze txt, tam gdzie zainstalowano program ksp.

Wersja 20.01.033

 • Dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym umożliwiono wprowadzenie odliczanej darowizny na cele edukacyjne oraz darowizny dokonanej na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w związku z COVID-19. Darowiznę należy wpisać w pole „Inne odliczenia”, w wysokości podlegającej odliczeniu np. 200% darowanej kwoty w okresie do 30.IV.2020. Nie wiemy jak będzie wyglądało zeznanie za rok 2020, aby jednak tę darowiznę można było rozpoznać proponujemy aby opis wydatku zawierał słowo COVID. Po tym poznamy tę darowiznę. Darowizny wpisane do pola z darowiznami, zostaną przez program automatycznie ograniczone do wysokości 6% dochodu.
 • Od kwietnia 2020 obowiązuje nowy schemat dla deklaracji INF-D-P (wersja 9) składanej przy ubieganiu się o dofinansowanie do osoby niepełnosprawnej. Wersja deklaracji WnD nie zmieniła się, nadal obowiązuje wersja 6. Nową wersję deklaracji obsługuje nowa wersja aplikacji Sodir off-line.
 • Tak jak pisaliśmy poprzednio naszym zdaniem umorzenie składek Zus w 100% lub 50% nie ma wpływu na prawo do zaliczenia w koszty wynagrodzenia brutto. MF nie zajęło stanowiska w tej sprawie (GP wprawdzie się na nie powołuje ale nie prezentuje stosownych odpowiedzi, z kolei GOFIN ma racjonalną argumentację na rzecz zaliczania w koszty wynagrodzenia brutto, ale poza rozumowaniem odwołuje się jedynie do rozmów telefonicznych z KIS). Aby ułatwić sobie życie proponujemy stosować następujący algorytm postępowania.
  • Obliczamy listę płac za dany miesiąc
  • Z wydruku podsumowania listy płac zapamiętujemy 50% z łącznej kwoty składek Zus. (Jeżeli jesteśmy zwolnieni z opłacania składek w 100% to nie musimy niczego zapamiętywać). Kwota składek jest kwotą należnych składek bez pomniejszania ich o wypłacone zasiłki.
  • Przekazujemy składki do zapłaty, do tabel podatkowych
  • Gdy będziemy mieli informację, że płatnik zapłacił 50% składek wpisujemy zapłatę, w wysokości zapłaconej, do składek ZUS-51. Robimy tak, bowiem Zus w pierwszej kolejności zalicza wpłatę na konto składek społecznych, a w ramach tego konta w pierwszej kolejności na składki finansowane przez ubezpieczonego. Po wpisaniu zapłaty, program przypisze zapłatę do składek finansowanych przez ubezpieczonego, a resztę do składek finansowanych przez płatnika. „Reszta” wystąpi, bowiem składka pracodawcy jest zawsze większa od składki pracownika. Jeśli zakład pracy wypłaca zasiłki (zasiłki są zaliczane przez program jako zapłaty składek na ub. społeczne), Wpłacaną kwotę zmniejszamy o kwotę wypłaconych zasiłków.
  • Powyższy tok postępowania jest identyczny jak z okresu przed epidemią. Tu nic się nie zmienia. Jedyna różnica, to ustalenie kwoty do zapłaty. 50% sumy wszystkich składek minus kwota wypłaconych zasiłków.
  • W miesiącu, w którym otrzymamy z Zus potwierdzenie umorzenia składek wpisujemy w tabelach podatkowych zapłaty pozostałej części, tak aby wszystko było zapłacone i równocześnie wyksięgowujemy z kosztów umorzoną kwotę składek (50% lub 100%).
 • Wersja skrócona 100% zwolnienia z opłacania składek
  • Oblicz listę płac za dany miesiąc
  • Przekaż należne składki do tabel podatkowych i do księgi
  • W miesiącu, w którym otrzymasz zgodę na umorzenie składek:
   • dopisz w tabelach podatkowych pełne zapłaty składek (ZUS-51,52,53) z datą otrzymania zgody.
   • wpisz w koszty do księgi storno umorzonych składek.
 • Wersja skrócona 50% zwolnienia z opłacania składek
  • Oblicz listę płac za dany miesiąc
  • Z wydruku podsumowania listy płac zapamiętujemy 50% z łącznej kwoty składek Zus kwotę tę nazwijmy Ku (umorzenia) i kwotę wypłaconych zasiłków nazwijmy ją Kz
  • Przekazujemy składki do zapłaty, do tabel podatkowych
  • w tabelach płacimy ZUS-51 w wysokości Ku-Kz
  • W miesiącu, w którym otrzymasz zgodę na umorzenie składek:
   • dopisz w tabelach podatkowych pełne zapłaty składek (ZUS-51,52,53) z datą otrzymania zgody.
   • wpisz w koszty do księgi storno umorzonych składek (-Uz).

Wersja 20.01.032

 • Poprawiliśmy błąd występujący przy obliczaniu zasiłków lub wynagrodzenia chorobowego. W niektórych przypadkach, gdy zasiłki wypłaca Zus, program licząc podstawę do wynagrodzenia chorobowego przyjmował ją jako 0zł. Tak było w sytuacji gdy w okresie przed chorobowym Zus wypłacił pracownikowi zasiłek opiekuńczy.
 • Mamy sporo zapytań związanych z księgowaniem w koszty wynagrodzenia Netto w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania składek. Rozsądny artykuł na ten temat został opublikowany w GOFIN (zgadzamy się z nim w 100% – Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 12  /1055/ z dnia 20.04.2020)

Wersja 20.01.031

 • Poprawiliśmy błąd występujący przy wydruku stanu zatrudnienia dla składających wnioski do PFR. Błąd występował jeśli wśród zatrudnionych była osoba współpracująca.
 • Poprawiono zestawienie bilansowej ewidencji środków trwałych. Program pokazywał procent i typ amortyzacji z kartoteki podatkowej zamiast bilansowej.
 • Ponieważ ilość etatów na którą można ubiegać się o subwencję z PFR nie może być większa od odpowiedniej liczby etatów wg stanu na 31.XII.2019 (liczonej „metodą subwencji”) dodaliśmy nowe zestawienie, a w zestawieniach ze spadkiem obrotów rozszerzyliśmy tabelkę ze stanem zatrudnienia o stan na 31 grudnia 2019. Te ograniczenia dotyczą mikroprzedsiębiorców, a więc ilość etatów do subwencji nie może przekraczać 9-ciu.
 • W kartotece zatrudnionych na umowę zlecenie, dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą ustanowić połączenie (lub to połączenie zerwać) pomiędzy zleceniobiorcą a pracownikiem na umowę o pracę. Wykonujemy to naciskając klawisze ALT+P. Jeżeli zleceniobiorca został podczas dopisywania pracownika pobrany z kartoteki umów o pracę, to pomiędzy tymi dwoma pracownikami istnieje powiązanie. Program prowadząc obliczenia wie, że pracownik jest równocześnie zleceniobiorcą i tym samym obliczenia przebiegają inaczej niż dla zwykłych pracowników. Jeżeli takie powiązanie istnieje, to klawiszami ALP+P można je usunąć. Jeżeli zleceniobiorca nie jest powiązany z żadnym rekordem w kartotece umów o pracę, to klawiszami ALT+P można tego dokonać. Program odszuka w kartotece zatrudnionych na umowę o pracę pracownika z identycznym identyfikatorem podatkowym (PESEL, NIP, Inny dokument) i powiąże oba rekordy.

Wersja 20.01.030

 • Do zestawień ze spadkami obrotów dodaliśmy 2 zestawienia dla niewatowców. Pierwsze z pobraniem danych za ubiegły rok i drugie tylko dla roku 2020. W obydwu zestawieniach uwzględniane są obroty pobrane z księgi przychodów lub ewidencji ryczałtowca. Uwzględniane są przychody ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałe przychody.
 • Covid-19 dotyka program w różnych nieoczekiwanych punktach tworząc sytuacje, które dotychczas nie występowały. Teraz przyszła kolej na obliczanie podstaw zasiłków. Dotychczas nie zdarzało się aby podczas choroby zmieniać pracownikowi wymiar etatu, teraz jest to dość częste zjawisko, szczególnie gdy pracodawca korzysta z dofinansowania z FGŚP. Problem opiszemy na przykładzie. Załóżmy, że pracownik choruje od 15-go marca do 10-go kwietnia a następnie od 20-go kwietnia do 30-go kwietnia. W tym czasie pracodawca zmienia pracownikowi wymiar etatu z dniem 1 kwiecień. Licząc podstawę zasiłku dla chorobowego dla absencji od 1-go do 10-go kwietnia pomimo zmiany etatu w kwietniu nie będziemy jej ponownie obliczać, ponieważ absencja powstała w marcu i kontynuowana jest w kwietniu podstawę przyjmiemy z marca. Dla drugiej absencji od 20-30 kwietnia podstawę zasiłku będziemy musieli obliczyć od nowa dla nowego wymiaru czasu pracy, bo brak tu jest kontynuacji a absencja powstała w miesiącu zmiany etatu. Tak więc dla dwóch zwolnień lekarskich w tym samym miesiącu będziemy mieli dwie różne podstawy zasiłków. Ta sytuacja dotychczas nie była uwzględniona w Ksp. Jeżeli w miesiącu występowała zmiana etatu to podstawa każdorazowo przeliczana była od nowa.
 • Raport z obliczania absencji nie został zmieniony więc mogą występować różnice. Najlepiej oglądać podstawy wyliczonych zasiłków bezpośrednio w absencji.

 

Wersja 20.01.029

 • Poprawiliśmy błąd występujący przy obliczaniu płacy minimalnej. Program zmniejszał ją gdy pracownik miał „Postojowe”.
 • W dniu dzisiejszym PFR zmieniło zasady ustalania stanu zatrudnienia do subwencji. Obecnie w stanie zatrudnienia uwzględniani są uczniowie. W związku z tym zmieniliśmy odpowiednie zestawienia. W zestawieniu szczegółowym obok nazwiska pracownika pojawi się litera P-dla pracownika, Z-dla zleceniobiorcy i U-dla ucznia.
 • Na życzenie biur rachunkowych w opcji „Narzędzia Operatora” dodaliśmy zestawienie „Tabela Kto-Komu Covid-19”. Tabela pokazuje listę wszystkich firm z właścicielami i tabelę, w której można wpisywać uwagi lub tylko zaznaczać z których elementów tarczy dany podatnik korzysta. Tabela jest w zasadzie do jednorazowego wykorzystania. Wydrukować i odnotowywać uwagi.
 • W opcji Instalacja/Firma dodaliśmy punkt „Ewidencja pomocy Covid-19”. W tym punkcie można wpisywać rodzaje pomocy, z których skorzystał podatnik i odpowiednie kwoty i daty. Opcja może odciążyć naszą pamięć.

Wersja 20.01.028

 • W stosunku do wersji 026 poprawiono błąd systemowy występujący przy wydruku porównania sprzedaży do wniosku z PFR w sytuacji gdy wśród zleceniobiorców występował pracownik zatrudniony również na umowę o pracę.

Wersja 20.01.026

 • Otrzymujemy sporo sygnałów że, PFR odrzuca wnioski z powodu uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zaokrąglania podsumowania sprzedaży zgodnie z plikami jpk_vat. Podatnicy, którzy składają deklaracje kwartalnie, nie mają deklaracji za dwa pierwsze miesiące kwartału, w związku z tym muszą posiłkować się przesłanymi do MF plikami JPK_VAT. Kwoty sprzedaży w tych plikach nie są zaokrąglane do pełnego zł tak jak na deklaracjach. PFR raz chce zaokrągleń a raz nie chce. Dlatego zestawienie z porównaniem sprzedaży jest obecnie możliwe do sporządzenia w dwóch wariantach z zaokrąglaniem i bez zaokrąglania.
 • Dodatkowo na zestawieniu z porównaniem sprzedaży dodaliśmy podsumowanie ze stanem zatrudnienia na dzień 31 grudzień 2019 i na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 • W stanie zatrudnienia na dzień 31 grudzień 2019 będącym podstawą ustalenia czy przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorcą uwzględniamy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez następujących pracowników:
  • osoby współpracujące
  • uczniowie
  • osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim (również, ojcowski, rodzicielski)
  • osoby na urlopie wychowawczym
 • W stanie zatrudnienia będącego podstawą uzyskania subwencji z PFR uwzględniamy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie, a także osoby współpracujące. Przyjmuje się że wymiar etatu dla pracowników którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, są osobami współpracującymi lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym wynosi 1.
 • Dla stanu zatrudnienia do obliczenia wysokości subwencji dodaliśmy również szczegółowe zestawienie pracowników i zleceniobiorców pozwalające skontrolować poprawność obliczeń

Wersja 20.01.025

 • W opcji w obliczeniach listy płac dodaliśmy zestawienie obrotów liczone dla potrzeb składanego wniosku do PFR. Zestawienie oparte jest na plikach JPK_VAT. Tabelka po lewej stronie wydruku pokazuje sprzedaż za poszczególne miesiące roku 2019 i odpowiednio za miesiące roku 2020 oraz spadek wysokości sprzedaży miesiąc 2020 do odpowiedniego miesiąca roku 2019.
 • Tabelka po prawej pozwala określić w roku 2020 spadek sprzedaży dowolnego miesiąca do dowolnego miesiąca.
 • Średnioroczny stan zatrudnienia znajdziemy w opcji w kartotece pracowników (F/1/1) potem F5 i opcja „1/8.Średnioroczny stan zatrudnienia„.

Wersja 20.01.024

 • Jeżeli w firmie nie było pracowników, to nie było możliwości wydrukowania zestawienia ze spadkiem obrotów. Teraz już można. Dotyczy to również wykazu pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie przy braku pracowników z umowy o pracę.
 • Dla uproszczenia będziemy mówić o chorobie pracownika dla wszystkich sytuacji w których jest nieobecny w pracy i za ten okres pobiera jeden z zasiłków lub ma wypłacane wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną, to zgodnie z rozporządzeniem MP „w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy…” (par.11) jego stawka miesięczna ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień choroby. Do tej pory bardzo rzadko zdarzało się, że pracownik choruje wyłącznie w dni robocze powiedzmy że, w kwietniu 2020 chorował 21 dni i były to wyłącznie dni robocze. Postępując zgodnie z rozporządzeniem należałoby takiemu pracownikowi zmniejszyć wynagrodzenie o 21/30 stawki miesięcznie, co automatycznie oznacza że trzeba by mu wypłacić wynagrodzenie w wysokości 9/30 stawki miesięcznej chociaż nie przepracował ani jednej godziny. U wielu pracodawców budzi to sprzeciw. Zarówno PIP jak i MP są zdania że można nie płacić ale też można płacić żadne z rozwiązań nie jest błędne. Zapis par. 11 mówi o ustaleniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, a tu jej nie ma.
 • Podobny dylemat można mieć w sytuacji gdy pracownik choruje wyłącznie w dni wolne od pracy. W naszym przykładzie 9 dni. A więc zgodnie z par.11 można mu wypłacić 21/30 wynagrodzenia. Ale przecież przepracował cały obowiązujący go czas pracy, więc dlaczego ma dostać mniej. Tytuł rozporządzenia mówi o okresie niewykonywania pracy, a pracownik świadczył ją w całym okresie. Więc Jeśli założymy że ma dostać całą stawkę miesięczną, to dlaczego jeszcze za 9 dni pracodawca ma mu wypłacać np. wynagrodzenie chorobowe.
 • Obydwa nietypowe przypadki są konsekwencją przyjęcia, stałej stawki miesięcznej. Niezależnie od tego ile godzin w miesiącu pracownik pracuje 160 czy 176, dostaje taką samą wypłatę.
 • Od teraz w opcji z parametrami księgowania „F/4/7.Zasiłki a praca zasadnicza” można zdecydować jak ma się zachować program w tych dwóch nietypowych sytuacjach. Szczególnie pierwsza zdarza się obecnie dość często, gdy pracownicy pobierają zasiłek opiekuńczy. Domyślne wartości: to dla pierwszego przypadku „nic nie płacić” a dla drugiego „wypłacić całą stawkę”.
 • Zmianie uległ wykaz pracowników do wniosku z PUP. Na pierwszy rzut oka wygląda na to że zmiany dotyczą tylko wyglądu (być może zmieniły się skrypty obliczeniowe – tego nie wiemy). Załącznik można pobrać tutaj.

Wersja 20.01.023

 • Opacznie zrozumieliśmy objaśnienia do wykazu pracowników dołączanych do wniosku z PUP. W skoroszycie z pracownikami na umowę o pracę, należało umieścić pracowników w wieku do 60 lat (mężczyźni) i do 55 lat dla kobiet. Jeżeli pracownik był starszy (nie opłacał składki na FP) to takich pracowników należy umieścić w skoroszycie zatrudnionych na umowę zlecenie. Pracownicy ci mają znaczek (P) przy imieniu. Załącznik dla zatrudniających mniej niż 10 osób i dla zatrudniających ponad 9 osób jest identyczny. W związku z tym usunęliśmy opcję tworzenia załączników dla zatrudniających ponad 9 osób.

Wersja 20.01.022

 • Poprawiliśmy błąd polegający na nie uwzględnieniu składki zdrowotnej w dofinansowaniu z PUP.

Wersja 20.01.021

 • Zmianie uległ załącznik z wykazem pracowników do Wniosku o dofinansowanie z PUP. Niestety nie ma w nim możliwości ustawienia, aby dofinansowanie składek ZUS było na poziomie 50%. Czekamy więc ciągle na następna aktualizację.
 • Zmianie uległy kwoty dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Nowa aplikacja Sodir ma być dostępna na przełomie kwietnia i maja. Nowe kwoty obowiązują począwszy od miesiąca Kwiecień 2020. Kwoty te aktualnie wynoszą:
  • 1950zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1800zł),
  • 1200zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1125zł),
  • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).
 • Kwoty te dla osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, Wynoszą odpowiednio:
  • 3150 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 2400 zł),
  • 2100 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 1725 zł),
  • 1050 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).
 • Ustawa „COVID-19” zmieniła również począwszy od okresów sprawozdawczych styczeń 2020 definicję kosztów pracy. Do kosztów wliczamy również składkę na fundusz solidarnościowy (obecnie 0,45% podstawy)

Wersja 20.01.020

 • Zgodnie z ustawą „COVID-19” (art.52r), podatnik może zrezygnować z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek dochodowy począwszy od zaliczki za miesiąc marzec. W związku z tym w danych wspólnika, na trzeciej zakładce dodaliśmy pole, w którym możemy wpisać numer miesiąca, począwszy od którego podatnik rezygnuje z 1/12 tej. Wpisanie liczby 0 (wartość domyślna) oznacza, że podatnik stosuje metodę uproszczoną przez cały rok.
 • Zmiana załącznika z wykazem pracowników do wniosku z FGŚP (do pobrania tutaj)

Wersja 20.01.018

 • Od wczorajszego popołudnia, zmianie uległ załącznik do wniosku z FGŚP zawierający wykaz pracowników z obniżonym etatem a także z obniżonym wynagrodzeniem. Szczególnie skoroszyt z obniżonym wynagrodzeniem zawiera sporą zmianę, bo zamiast należnego wynagrodzenia brutto, zawiera wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat. Aktualnie formularz przyjmuje również wynagrodzenia przed i po zmianie w identycznej wysokości. Można wiec wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń na poziomie płacy minimalnej.
 • Obydwa załączniki znajdują się na naszej stronie (przycisk Całe FTP, a następnie katalog Ksp/2020). Załączniki możemy też pobrać klikając w link (do FGŚP lub do PUP). Pamiętajmy o odblokowaniu edycji.
 • Jeżeli stosujemy metodę wklejania danych zapisanych przez Ksp do schowka, zwróćmy uwagę aby arkusz nie znajdował się w trybie chronionym. Inaczej niczego nie zapiszemy. Dodatkowo Arkusz od tej wersji wymaga aby komórki ze stawką ubezpieczenia wypadkowego, oraz ilością miesięcy za które ubiegamy się o dofinansowanie były wpisane w pierwszej kolejności. Inaczej niczego nie wkleimy do arkusza.
 • Przypomnijmy. Jeżeli mamy arkusz kalkulacyjny Excel firmy Microsoft, to możemy zapisać dane z Ksp do wykazu na 2 sposoby, pierwszy polega na utworzeniu arkusza przez program Ksp a drugi na wklejeniu danych zapisanych do schowka Windows przez Ksp do otwartego arkusza i konkretnego skoroszytu.
 • Jeżeli mamy arkusz innej firmy np. LibreOffice, lub OpenOffice to pozostaje nam wyłącznie opcja wklejania danych.

Wersja 20.01.017

 • Poprawiono błąd przy liczeniu potrąceń komorniczych z wynagrodzeń dla bardzo małych etatów np. 1/8 i mniej. Program zawyżał kwotę gwarantowaną.
 • W tym samym miejscu gdzie w wersji 20.01.016 dodaliśmy tworzenie wykazu pracowników jako załącznika do wniosku o dofinansowanie z FGŚP z uwagi na przestój ekonomiczny lub obniżenie etatu, dodaliśmy w niniejszej wersji załącznik do Wniosku o dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy z wykazem pracowników i zleceniobiorców.
 • Podstawowe zasady wypełniania wykazu są podobne do tych opisanych w poprzedniej wersji więc nie będziemy się tu rozpisywać. Różnica wynika z pojawienia się dodatkowego pola „wykształcenie”. Pole wypełniamy po naciśnięciu klawisza ENTER i wybraniu pozycji z menu. Dla załącznika ze zleceniobiorcami pole to może pozostać niewypełnione. W kartotece zleceniobiorców nie mamy takiej informacji. Pole to można wypełnić edytując sam skoroszyt w pliku arkusza excel.
 • Kolumna Brutto w odróżnieniu od poprzedniego wniosku zawiera należne wynagrodzenie Brutto za miesiąc bezpośrednio poprzedzający miesiąc składania wniosku. Dotyczy to zarówno pracowników jak i zleceniobiorców.
  Pamiętajmy miesiąc za, który wykazujemy wynagrodzenie jest miesiącem wybranym w opcji naliczania wynagrodzeń.
 • Wykaz  w pliku excel opublikowany jest na www.praca.gov.pl (z naszej strony można go pobrać tutaj)
 • Wykaz do wniosku z FGŚP też jest na naszej stronie tutaj

Wersja 20.01.016

 1. W opcji obliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy dodaliśmy nową funkcjonalność, która w zamierzeniu ma pomóc wypełnić wnioski o dofinansowanie związane z Tarczą antykryzysową. Należy wybrać miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie z FGŚP związane z obniżeniem wynagrodzenia, w trakcie przestoju lub w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 2. Pierwszym elementem po wybraniu opcji (F5) będzie zestawienie porównawcze obrotów z roku 2020 i 2019. Jeżeli program nie będzie miał zapamiętanej lokalizacji z bazą danych na rok 2019 poprosi o wskazanie pliku wersja.dbf, który znajduje się w głównym katalogu z bazą danych. Program pokaże nam następujące elementy:
  1. Podstawowe dane o firmie i liczbie ubezpieczonych na dzień 29 Luty 2020. Zestawienie powinno być pomocne przy wypełnianiu Wniosków i badaniu czy firma kwalifikuje się do uzyskania pomocy,
  2. przychody za poszczególne miesiące roku 2019 i 2020
  3. Łączne przychody za kolejne, następujące po sobie 2 miesiące z roku 2019 i 2020
  4. Obliczenie procentowego spadku obrotów w miesiącu roku 2020 do odpowiadającego mu miesiąca w roku 2019
  5. obliczenie procentowego spadku obrotów w kolejnych 2 miesiącach roku 2020 do odpowiadających mu miesięcy roku 2019
  6. Obliczenie procentowego spadku obrotów za poszczególny miesiąc roku 2020 w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 3. Drugi element, to Wykaz pracowników dołączanych do wniosku o dofinansowanie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy. Ważne aby bieżącym miesiącem na liście płac był miesiąc bezpośrednio poprzedzający złożenie Wniosku, oraz aby lista płac za ten miesiąc była obliczona. Tok postępowania jest następujący:
  1. Zaznaczamy pracowników, którym chcemy obniżyć wymiar czasu pracy. Pracownicy ci powinni spełniać następujące warunki:
   1. płaca zasadnicza w stawce miesięcznej lub płaca w stawce godzinowej (dniówkowej) za przepracowany czas nominalny (zgodny z harmonogramem) powiększona o te składniki, które są określone w stałej wysokości w umowie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy powinna być większa lub równa płacy minimalnej i mniejsza od kwoty 15595.74. W Ksp wynagrodzenie to nazywane jest BRUTTO 0 (czyli wynagrodzenie brutto przed zmniejszeniem)
   2. Aktualny wymiar czasu pracy powinien być większy od 0,5, ponieważ nie można zmniejszyć wymiaru czasu pracy do wielkości mniejszej niż 0,5
    Ponieważ pracowników można usunąć z wygenerowanej tabeli, więc nie trzeba szczegółowo badać pracowników na tym etapie postępowania (do pliku excel zapiszą się jedynie ci pracownicy którzy są zaznaczeni)
  2. Po wybraniu opcji „obniżonego etatu” program wygeneruje odpowiednią tabele z pracownikami. Tabela będzie miała następujące kolumny:
   1. Et-0: aktualny wymiar czasu pracy – liczba z przedziału (0;1>
   2. Brutto 0: Wynagrodzenie brutto (zasadnicza + stałe składniki) w przeliczeniu na pełny etat
   3. [%] procent o który chcemy obniżyć wymiar czasu pracy. Ta kolumna podlega edycji. Można wpisać zmniejszenie etatu o nie więcej niż 20%. Jeżeli wprowadzony procent spowodowałby, że nowy etat byłby mniejszy niż 0.5, wówczas program określi maksymalny procent dla którego nowy etat spełni ten warunek. Tę kolumnę można też wypełniać grupowo dla zaznaczonych pracowników w tabeli. Po umieszczeniu belki w tej kolumnie i wciśnięciu klawisza F8, będziemy poproszeni o wpisanie procentu, a program po zaakceptowaniu przypisze go wszystkim zaznaczonym rekordom.
   4. Et-1: Wymiar czasu pracy po zmianie. To pole można edytować. Program nie pozwoli wpisać etatu mniejszego niż 0.5 a także takiego który spowodowałby że procent zmniejszenia byłby większy od 20%. Gdyby tak się zdarzyło, program przyjmie do dalszych obliczeń 20%.
   5. Brutto 1: Wynagrodzenie brutto zgodne z nowym etatem. To pole również możemy edytować. Program będzie sprawdzał czy wpisana kwota nie powoduje że etat jest mniejszy niż 0,5 oraz czy zmiana etatu nie jest większa niż 20%.
   6. Zus: Oznaczenie czy dla danego pracownika wnioskujemy od dofinansowanie do składek ZUS.
   7. ! : W kolumnie tej będzie wykrzyknik jeśli wygenerowane dane będą wykazywały błędy. Błędy można zobaczyć po naciśnięciu klawisza „E
  3. Jeżeli wpiszemy już odpowiednie wartości do edytowanych pól i usuniemy pracowników, którzy wykazują błędy, (lub nie zaznaczeniu ich) możemy przejść do wypełnienia wykazu. Wykaz został udostępniony na stronie gov.pl. Wykaz znajduje się w formacie excel i ma 3 skoroszyty:
   1. skoroszyt pierwszy zawierający dane o spadku obrotów należy wypełnić bezpośrednio w programie excel, albo na podstawie zestawienia z programu Ksp, albo zgodnie z własną analizą, jeśli miesiące nie będą rozpoczynać się od pierwszego dnia miesiąca. Proponujemy wypełnić go na samym końcu
   2. Skoroszyt drugi zawiera wykaz pracowników z obniżonym etatem
   3. Skoroszyt trzeci zawiera wykaz pracowników z obniżonym wynagrodzeniem w związku z przestojem ekonomicznym.
  4. Należy zwrócić uwagę, że dany pracownik może się znaleźć albo w drugim albo w trzecim skoroszycie. Nigdy w obydwu jednocześnie.
  5. Udostępniony wykaz znajduje się w trybie zablokowanej edycji, należy więc go odblokować (odpowiednim przyciskiem w górnej części okna excel). Ponieważ nie każdy z użytkowników posiada program excel firmy Microsoft, udostępniliśmy dwa sposoby na przeniesienie danych z tabeli do arkusza.
   1. Sposób pierwszy polega na zaznaczeniu pracowników i wciśnięciu klawisza F6. Wszystkie zaznaczone rekordy (o ile nie wykazują błędów) zostaną skopiowane do schowka Windows. Następnie trzeba otworzyć arkusz w odpowiednim programie (np. w Excel), ustawić bieżącym skoroszyt z obniżonymi etatami, kliknąć w komórkę o współrzędnych 10:B (komórka z imieniem pierwszego pracownika) i wcisnąć klawisze Ctrl+V (lub prawy klawisz myszy i wybrać wklej). Dane ze schowka zostaną wklejone do skoroszytu arkusza.
   2. Drugi sposób polega na stworzeniu arkusza w Ksp z pomocą biblioteki Microsoft i automatyczne go wypełnienie (klawisz F5). Ponieważ do tego samego arkusza będą wpisywane dane o obniżonym wynagrodzeniu z uwagi na przestoje, program zapyta czy utworzyć nowy arkusz, czy też wykorzystać arkusz stworzony wcześniej. Jeżeli tworzymy wykaz po raz pierwszy to należy utworzyć nowy arkusz. Gdy później będziemy chcieli wpisać do niego pracowników z obniżonym wynagrodzeniem powinniśmy wskazać arkusz stworzony dla potrzeb obniżonego etatu. I oczywiście odwrotnie, jeśli najpierw tworzyliśmy wykaz z obniżonym wynagrodzeniem a potem z obniżonym etatem.
  6. trzeci element to wykaz pracowników z obniżonym wynagrodzeniem. Po wybraniu tej opcji zobaczymy tabelę, podobnie jak poprzednio, z następującymi kolumnami:
   1. Brutto 0: Kwota wynagrodzenia zasadniczego powiększona inne stałe, określone w umowie o pracę składniki, tę kolumnę można edytować.
   2. [%]: Procent wynagrodzenie o który pracownik ma mieć obniżone wynagrodzenie w czasie postoju ekonomicznego, Procent ten nie może być większy niż 50%. Program automatycznie przelicza wynagrodzenie po obniżeniu, które nie może być niższe niż płaca minimalna skorygowana o etat.
   3. Brutto 1: Wynagrodzenie obniżone. Powinno być większe od płacy minimalnej.
   4. Zus.: Oznaczenie czy dla danego pracownika wnioskujemy od dofinasowanie do składek ZUS.
   5. !: W kolumnie tej będzie wykrzyknik jeśli wygenerowane dane będą wykazywały błędy. Błędy można zobaczyć naciskając klawisz „E” na rekordzie z wykrzyknikiem.
  7. Podobnie jak miało to miejsce dla wykazu pracowników z obniżonym etatem, tabelę możemy zapisać do pliku excel (F5) lub skopiować do schowka (F6) celem wklejenia do arkusza. Tabelę można stworzyć od nowa albo wpisać dane do pliku xls wcześniej utworzonego.
  8. Wykaz pracowników: (Załącznik do wniosku)

Wersja 20.01.014

 1. Do zestawienia porównującego przychody (Narzędzia operatora / Porównanie przychodów) dodaliśmy porównanie z bieżącego roku dwóch kolejnych miesięcy. Przykładowo, jeżeli przy tworzeniu zestawienia wybierzemy miesiąc marzec to program dokona porównania luty/styczeń i marzec/luty. Wypisze o ile procent zwiększył/zmniejszył się przychód.
 2. Do tego samego zestawienia dodaliśmy informacje o liczbie ubezpieczonych na dzień 29 luty 2020. Liczbę podajemy w podziale na właścicieli (o ile firma jest osobą fizyczną), liczbę pracowników i liczbę zleceniobiorców. Trzeba zwrócić uwagę na liczbę zleceniobiorców, ponieważ jest ona ustalana na podstawie dat obowiązywania umowy (zakres od daty do daty powinien zawierać dzień 29 lutego) oraz faktu zaznaczenia na umowie że osoba podlega ubezpieczeniu emerytalnemu. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy. Jeżeli ilości ubezpieczonych będą zbliżone do liczby 9, należy w takiej firmie przeprowadzić dodatkowe badanie. Dla pracowników w opcji z listą płac wykonać zestawienie stanu zatrudnienia w osobach. W zestawieniu tym na każdy dzień lutego będzie podany stan zatrudnienia a więc również na dzień 29 lutego. Dla zleceniobiorców, należy w umowach zlecenie (tam gdzie umowy i rachunki) ustawić się na dowolnym pracowniku i wykonać zestawienie umów za okres wpisując datę początkową i datę końcową równą 29 luty 2020.
 3. Na prośbę biur rachunkowych wprowadziliśmy możliwość, dla ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w okresie przestoju ekonomicznego zgodnie z Art.15g ust.8, prostego wyliczenia wynagrodzenia postojowego. Przypomnijmy, że wynagrodzenie postojowe w myśl Art. 81 KP jest równe jego płacy zasadniczej przypadającej proporcjonalnie na czas przestoju, jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną lub godzinową, w innych przypadkach wynagrodzenie to jest równe 60% wypłaconego wynagrodzenia za poprzednie miesiące. Jak z tego wynika całkowita wysokość wynagrodzenia brutto de facto uzależniona jest od innych niż płaca zasadnicza składników wynagrodzenia a te można w programie dowolnie regulować. Dla pracowników wynagradzanych w systemie zadaniowym (nie mają ani stawki miesięcznej ani godzinowej) można skorzystać z Innej płatnej nieobecności wpisując w niej w odpowiednim polu 60% naliczonego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za inną płatną nieobecność (Inu) obliczane jest podobnie jak ekwiwalent za urlop co jest zgodne z zasadami KP.
 4. Wynagrodzenie postojowe o którym mowa w Art. 15g ust.8 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach… realizowane jest w programie poprzez specjalną absencję (Pos). Można w niej wpisać okres i procent wypłacanego uposażenia (stawka miesięczna lub godzinowa). Podczas obliczeń program pilnuje aby wypłacana kwota nie była niższa od płacy minimalnej. Jak dla każdej absencji można wpisać że jest ona wprowadzana przez użytkownika i wówczas w pole podstawa należy wpisać kwotę o którą zostanie zmniejszone uposażenie zasadnicze a w pole należność kwotę wynagrodzenia postojowego brutto. Algorytm obliczeń jest następujący. Na podstawie wprowadzonej absencji ustalana jest liczba godzin postojowego. Dla tej liczby godzin program wylicza z płacy minimalnej skorygowanej o etat minimalną kwotę wynagrodzenia postojowego. Następnie ze stawki godzinowej lub miesięcznej wyliczane jest wynagrodzenie postojowe i porównywane z obliczonym minimum. Do listy płac trafia większa kwota.
 5. Czas postoju jak na razie nie jest nigdzie ujmowany w zestawieniach czasu pracy. Prawdopodobnie trzeba będzie takie zestawienia wymyślić, ale zrobimy to dopiero wtedy gdy pojawi się odpowiednie zapotrzebowanie. Póki co ujęliśmy je na listach płac i ich podsumowaniu. Zmianie uległy wzorce zestawień p_lst0.txt, p_pst1.txt, p_lst4.txt i p_lstu1.txt. Użytkownicy, którzy mają własne wzorce tych zestawień (listy płac i ich podsumowanie) powinni dopisać odpowiedni wiesz z wynagrodzeniem postojowym. Dodatkowo powinni zamienić blok <GLOBAL> na ten z oryginalnego wzorca.

Wersja 20.01.013

 1. Poprawiliśmy błąd występujący przy wejściu do informacji podatkowej u ryczałtowca.
 2. Poprawiono obliczenia w sytuacji gdy pracownik miał stawkę podatku zadeklarowaną jako np. 17% i w danym miesiącu przekroczył pierwszy próg podatkowy. Program wykonywał w tej sytuacji obliczenia w taki sposób jakby stawka podatku była obliczana a nie deklarowana.
 3. Po wielu męczarniach dodaliśmy złe długi dla ryczałtu. Jeszcze raz podkreślmy, że wbrew powszechnej opinii, ryczałt to najbardziej skomplikowany podatek. W sprzedaży podobnie jak dla zwykłego podatnika podstawa podatku jest zmniejszana po 91 dniach od terminu zapłaty (chyba że nabywca jest dużym podmiotem wtedy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni) o niezapłaconą część faktury. Zmniejszenia dokonuje się o kwoty netto pozostające do zapłaty i przypadające proporcjonalnie na poszczególne stawki ryczałtu tak jak to miało miejsce przy wprowadzaniu dokumentu do ewidencji. Zapłaty dokonane w późniejszych terminach powiększą podstawy naliczenia podatku proporcjonalnie wg poszczególnych stawek. Proporcja będzie identyczna jak przy korekcie zmniejszającej.
 4. Przy zakupach sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż po pierwsze korekty dokonywane są w kwotach brutto, a dodatkowo nie wiadomo wg jakich stawek podatku należy powiększyć podstawę. Program przy wpisywaniu dokumentu do ewidencji zakupów zapyta o stawkę wg której dokonać korekty. Taki sposób postępowania będzie poprawny jeśli podatnik ma tylko jedną stawkę ryczałtu (wtedy program nie będzie o nią pytał tylko przyjmie do obliczeń jedyną zadeklarowaną stawkę) lub jeżeli będziemy w stanie powiązać dany zakup z późniejszą sprzedażą wg jednej konkretnej stawki. Jeżeli takie powiązanie nie będzie możliwe program przyjmie, że korektę należy rozliczyć strukturą sprzedaży (odpowiada to wybraniu stawki ryczałtu równej 0%). Pytaliśmy pisemnie KIS, którą strukturę zastosować, czy brać pod uwagę sprzedaż narastająco (tak jak przy rozliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne), czy tez wg struktury z bieżącego miesiąca (kwartału). KIS dał nam odpowiedź głupiego, że należy rozliczać strukturą. Tak więc przyjęliśmy strukturę narastająco, która wydaje się bardziej odpowiednia (bierzemy pod uwagę strukturę od początku roku do miesiąca korekty włącznie, bez względu czy podatnik płaci podatek miesięcznie, czy kwartalnie). Przy obliczaniu korekty (dodatniej) od zakupu, zapamiętywana jest struktura sprzedaży i według tej struktury w następnych miesiącach zostaną rozliczone zapłaty generujące korekty ujemne (zmniejszające podstawę). Powstaje tu pewien problem. Co zrobić gdy brak jest sprzedaży pozwalający ustalić jej strukturę. W tym przypadku proponujemy wybrać stawkę wg której zostanie rozliczona korekta bo w przeciwnym razie program nie będzie obliczać korekty pozostawiając ją niedookreśloną aż do czasu sporządzenia zeznania rocznego.
 5. Zmodyfikowaliśmy formatki z informacją podatkową firmy i właściciela , aby pokazać na nich złe długi. Podobnie zmodyfikowaliśmy formatki w opcji złe długi. Obecnie można tam wprowadzić stawkę podatku wg której rozliczamy korekty od zakupów.
 6. W informacji podatkowej dla firmy dodaliśmy dwa zestawienia: złe długi od sprzedaży i złe długi od zakupów.
 7. Jeżeli podatnik ma jedną stawkę ryczałtu, program nie będzie pytał przy zakupach o stawkę wg której zostaną opodatkowane złe długi. W związku z tym zalecamy aby w normach podatkowych zaznaczyć tylko te stawki, które występują u podatnika. Jeśli to będzie tylko jedna stawka, będziemy musieli wykonać mniej czynności związanych z rejestracją dokumentu.
 8. Po instalacji należy sprawdzić w firmach na ryczałcie w opcji złe długi – zakupy czy dany zakup powinien być rozliczany strukturą sprzedaży. Jeżeli nie, należy wpisać właściwą stawkę ryczałtu.
 9. W umowach zlecenie możemy obecnie zdecydować czy wypłata dodatku ma być opodatkowana i oskładkowana. Dotychczas dodatki nie były opodatkowane i oskładkowane. Klawiszem INSERT można wybrać i zaznaczyć spacją dodatkowe atrybuty dodatku.
 10. W narzędziach operatora dodano zestawienie porównujące przychody w firmach za poszczególne miesiące roku 2020 i roku 2019. Po wybraniu opcji należy wskazać miesiąc początkowy. Za ten wskazany miesiąc i dwa miesiące poprzednie (czyli w sumie za 3 miesiące) program wykona porównanie przychodów za lata 2020 i 2019 oraz dodatkowo porówna przychody w dwóch następujących po sobie miesiącach. Np. jeżeli wskażemy miesiąc marzec, to program porówna przychody za miesiące styczeń, luty i marzec oraz za miesiące styczeń+luty oraz luty+marzec. Jeżeli przychody w stosunku do roku 2019 będą wyższe program pokaże dodatni procent wzrostu przychodów a jeżeli będą niższe to pokaże procent ujemny wskazujący o ile procent przychody są mniejsze. Może się zdarzyć, że program zapyta o miejsce z bazą danych na rok 2019.
 11. Za chwilę wejdzie w życie ustawa O szczególnych rozwiązaniach… Bez względu na to czy ostateczny jej kształt będzie taki jak projektu czy inny wprowadziliśmy do programu parametr określający, w których miesiącach roku program nie powinien naliczać złych długów od zakupów. Złe długi w sprzedaży są fakultatywne, zakres ich stosowania można ustalić na 4 zakładce w opcji 8/B.Parametry księgowania. Do tej zakładki dodaliśmy w niniejszej wersji możliwość zdecydowania, czy w wybranych miesiącach można nie stosować (zwiększać podstawy opodatkowania) złych długów od niezapłaconych zakupów. Zgodnie z projektem ustawy (Art. 52q i Art. 57c) podatnik może nie zwiększać podstawy opodatkowania o niezapłacone zakupy jeżeli jego przychody są niższe o co najmniej 50% od przychodów z 2019 roku w danym okresie rozliczeniowym.

Wersja 20.01.011

 1. Poprawiono wydruk przychodów z innych firm dla ryczałtu
 2. Zmieniliśmy datę naliczania złych długów w podatku dochodowym. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z KIS, datę na którą należy dokonać korekty obliczamy dodając do terminu płatności odczytanego z faktury (bez znaczenia czy termin ten wypada w dzień wolny czy nie) 91 dni. Tu również nie ma znaczenia czy tak ustalona data przypada na dzień roboczy.
 3. Podczas instalacji program wykona częściowo rekonstrukcję danych naprawiając tym samym błąd uniemożliwiający w niektórych firmach księgowanie i zamykanie miesiąca.
 4. W opcji wynagrodzenia zagraniczne dodano w opcji metoda obliczeń trzecią zakładkę (D/C/4) na której możemy zdecydować w jaki sposób program podczas obliczeń płacy będzie traktował płacę zasadniczą (dotyczy to wyłącznie zatrudnionych do 183 dni a więc płacących podatek w Polsce).  Dotychczas płaca zasadnicza traktowana była jako wynagrodzenie wspólne za czas pracy za granicą i w Polsce. Podczas obliczeń składnik ten był dzielony proporcjonalnie do liczby dni przepracowanych poza granicami i w kraju (pod uwagę są brane, albo dni robocze, albo dni kalendarzowe. Decydujemy o tym na drugiej zakładce w opcji „4.Metoda obliczeń”). Obecnie możemy zdecydować aby program płacę zasadniczą przypisał wyłącznie do okresu pracy w Polsce, w tej części w jakiej pracownik pracował w Polsce. To często spotykana praktyka, w której pracodawca nie wnikając w szczegóły określa wysokość wynagrodzenia za pracę poza granicami kraju nie analizując, że część płacy zasadniczej również doda się do wynagrodzenia zagranicznego. Tak więc możemy wybrać, że płaca zasadnicza wpisana do programu, należna jest wyłącznie za czas pracy w Polsce, natomiast jej część przypadająca za okres pracy poza granicami jest wpisywana do programu odrębnie, czy to za pośrednictwem definiowanych składników, czy też bezpośrednio na formatkach z wynagrodzeniem do 183 dni.
 5. Dodano opcję „5.Lista budów” (D/C/5). Jest to kartoteka miejsc pracy pracowników za granicą (dotyczy tylko opcji do 183 dni). Opcję tę dodano w celu wykonania późniejszej analizy polegającej na określeniu kosztów pracy w poszczególnych miejscach, oraz wykonania częściowych list płac dla pracowników w poszczególnych miejscach ich pracy. Listy takie należy przedstawiać zagranicznym organom, kontrolnym.
 6. Rozbudowano ilość danych wprowadzanych w opcji D/C/1.Praca do 183 dni. Aktualnie można dopisać tego samego pracownika wielokrotnie. Odzwierciedla to pracę w tym samym miesiącu w tym samym kraju (lub różnych krajach) ale na różnych budowach (ogólniej – miejscach ponoszenia kosztów). Obecnie mamy dwie formatki z danymi, pierwsza służy do wprowadzania danych a druga jest wynikiem obliczeń. Na pierwszej oprócz wprowadzanych dotychczas Kraju, dni przebywania w danym kraju i metody przeliczania diety wg kursu, dodano kilka nowych elementów:
  1. Po pierwsze parametr metoda liczenia kursu może przyjąć obecnie wartość „3”, co oznacza, że kurs wprowadza użytkownik, i wg niego dieta przeliczana jest na PLN. Dieta jest wykorzystywana przez program do obliczenia kwoty wyłączanej z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz przy określaniu dochodu zwolnionego.
  2. W pole miejsce pracy należy klawiszem Insert wybrać miejsce wpisane w opcji (D/C/5). Program pokaże nam w menu tylko miejsca leżące w danym kraju i dodatkowo opisane jako aktywne. Miejsca nieaktywne nie będą pokazywane. Jeżeli nie będzie wybranego kraju, na liście pokażą się wszystkie miejsca poprzedzone kodem danego kraju
  3. W pole stawka godzinowa możemy wpisać stawkę należną za pracę na danej budowie
  4. W pole ilość godzin pracy w czasie nominalnym wpisujemy liczbę godzin przepracowanych i wynikających z harmonogramu czasu pracy. Naciśnięcie klawisza Insert w tym polu obliczy tę liczbę na podstawie dni przebywania za granicą, kalendarza i absencji. Należy pamiętać że wpisywana liczba ma format gg:mm.
  5. W pola z nadgodzinami wpisujemy ilość nadgodzin płatnych 50 i 100%
  6. W pole z premią można wpisać kwotę należną dodatkowo za pracę w danym miejscu.
 7. Na drugiej formatce z danymi zobaczymy podsumowanie informacji płacowej. Większość danych na tej formatce zostanie obliczona podczas przeliczania listy płac. Na uwagę zasługuje pole „Inne składniki”. W pole to program wpisze:
  1. Część wynagrodzenia zasadniczego przypadającą na czas pracy za granicą, oraz część wyrównania do płacy minimalnej.
  2. Sumę składników definiowanych (które zdefiniowano jako należne za czas pracy poza granicami) w części przypadającej na bieżące miejsce pracy.
 8. Zmodyfikowano wydruk pełnej szczegółowej listy płac oraz podsumowania listy płac. Należy więc zwrócić uwagę że wzorce zestawień (p_lst1.txt, p_lst4.txt i p_lstu1.txt) zostaną zmienione.
 9. W opcji D/C/1 (Praca do 183 dni) zmieniono wydruk zestawienia (F5). Obecnie jest to raczej pasek pracownika z jego wynagrodzeniem w danym miejscu pracy. Dodatkowe zestawienia będą dodawane do programu wraz z kolejnymi wersjami.
 10. Jeżeli chcemy aby program prowadził obliczenia tak jak dotychczas wystarczy wpisywać do niego wyłącznie te dane, które były wpisywane poprzednio, a więc kraj, dni przebywania za granicą i metodę liczenia kursu.

Wersja 20.01.010

 • Poprawiono błąd przy liczeniu korekty vat z art.90 w przypadku gdy w roku 2018 podatnik miał strukturę 100% a po zakończeniu roku w 2019 ma strukturę 99%. Program nie wyliczał korekty.
 • W opcjach wydruku listy płac z umowy o pracę oraz z umowy zlecenie dodano opcję zapisu listy do pliku w formacie csv. Opcja dostępna z menu wyboru rodzaju wydruku.
 • Poprawiono błąd pojawiający się w czasem podczas sprawdzania czy podatnik ma status podatnika czynnego.

Wersja 20.01.009

 • Przy aktualizacji samochodów na podstawie 2019 roku dodano dopisanie tych samochodów lub dokumentów samochodowych z 2019, które zostały dodane w roku 2019 po instalacji na nowy rok, lub po ostatniej aktualizacji danych.
 • Poprawiono błąd. Osobom współpracującym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i korzystające z ulgi dla młodych, potrącany był podatek.
 • W opcji aktualizacji danych na podstawie danych z ubiegłego roku dodaliśmy, aktualizację kontrahentów. Program dopisze brakujących kontrahentów zagranicznych.
 • Zmieniono sposób sprawdzania kontrahentów na dokumentach zawartych w plikach Jpk. Obecnie wykorzystujemy mechanizmy dostępne przy sprawdzaniu białej listy. Program sprawdza podatników krajowych zarówno w sprzedaży jak i w zakupach czy występują na białej liście na datę wystawienia faktury. Możliwe są następujące odpowiedzi serwera.
  • Wadliwy numer nip
  • Czynny – Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Niezarejestrowany – Podmiot o podanym identyfikatorze NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Zwolniony – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
 • Program po sprawdzeniu statusu podatnika odnotowuje identyfikator sprawdzenia i zapamiętuje w bazie że status obowiązuje od daty do daty (przy pierwszym sprawdzeniu jest to ta sama data – data dokumentu). Przy następnych sprawdzeniach jeśli status się nie zmienia to program zmienia datę „do” (lub „od) jako datę obowiązywania statusu, zakładając że pomiędzy poprzednim zapytaniem a bieżącym nie wystąpiła zmiana. Tym sposobem kolejne zapytania, są najpierw sprawdzane w bazie Ksp i dopiero jeśli w bazie Ksp data zapytania nie zawiera się w żadnym z okresów, program wysyła zapytanie do białej listy i odnotowuje wynik w bazie Ksp odpowiednio modyfikując okresy. Ta procedura ogranicza ilość zapytań do bazy ministerstwa i znacznie skraca czas weryfikacji podmiotów.
 • Zestawienie zawiera listę podmiotów z faktur vat danego okresu oraz ich ostatni status gdy doszło do sprawdzenia w bazie ministerialnej. Ostatnia kolumna to data dokumentu na którą status był sprawdzany, oraz identyfikator zapytania do bazy.
 • Zaczynamy wprowadzać do programu nowe przepisy związane ze złymi długami w podatku dochodowym. A konkretnie ze zwiększeniem bądź zmniejszeniem podstawy opodatkowania, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art.44 ust.17. Ponieważ mamy już odpowiednią tabelę z należnościami i zobowiązaniami utworzoną dla potrzeb rozliczania złych długów w podatku vat, zasady przekazywania tam dokumentów pozostają takie same. Wszystkie dokumenty z tych tabel biorą udział w rozliczeniach złych długów również w podatku dochodowym, co może trochę dziwić, ale np. niezapłacona faktura dokumentująca zakup środka trwałego (np. samochodu, komputera) będzie musiała zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę netto tej faktury. Przepisy stosuje się do wszystkich dokumentów których termin płatności powiększony o 91 dni zawiera się w danym roku podatkowym. Wyjątkowo w roku 2020 będziemy brać pod uwagę dokumenty których termin płatności jest większy niż 2019-12-31 oraz dla których termin płatności powiększony o 91 dni jest mniejszy niż 2021-01-01. Dokumentów z innymi terminami płatności nie rozważamy. Długi zamienią się w złe długi począwszy od dnia 2-04-2020. Wtedy bowiem upłynie 91ty dzień dla faktur z terminem płatności na 2-styczeń 2020 a więc przy obliczaniu zaliczki za miesiąc kwiecień. Złe długi mogą pochodzić od niezapłaconych faktur dokumentujących sprzedaż lub zakupy. Niezapłacona sprzedaż zmniejsza podstawę opodatkowania o niezapłaconą część faktury w kwocie netto, a niezapłacone zakupy (nieważne czego dotyczą i jak są udokumentowane) zwiększają podstawę opodatkowania również o niezapłaconą część dokumentu netto oraz o tę część podatku VAT, która nie podlega odliczeniu. Generalnie o kwotę którą zalicza się do kosztów uzyskania.
 • W związku z wprowadzeniem do obliczeń złych długów w podatku dochodowym, dokonaliśmy następujących zmian:
  • W kartotece kontrahentów w lewym dolnym rogu dodaliśmy parametr informujący o tym, że kontrahent jest bądź nie jest dużym przedsiębiorcą. Ma to znaczenie, gdy nasza firma dokonuje sprzedaży na rzecz dużego podmiotu. Jeżeli podmiot taki wymusi na nas termin płatności dłuższy niż 60 dni, to do obliczeń kiedy wypada ostatni dzień 91 dniowego okresu do dokonania korekty podstawy opodatkowania bierzemy dzień wystawienia faktury powiększony o 60dni. (ten dzień jeśli wypadnie w dzień świąteczny lub sobotę przesuwamy na najbliższy dzień roboczy) i dopiero do tak określonego dnia dodajemy 91 dni.
  • W instalacji, w parametrach księgowania na zakładce nr 4, dodaliśmy parametr określający zachowanie się programu w stosunku do złych długów wynikających ze sprzedaży. Obniżenie podstawy opodatkowania nie jest tu obowiązkowe. Wobec powyższego użytkownik może w tej opcji zdecydować:
   • że na bieżąco do końca roku nie będzie korzystał z ulgi od sprzedaży. W tym przypadku niezależnie od innych okoliczności program przy liczeniu złych długów pominie wszystkie dokumenty sprzedaży
   • że na bieżąco będzie korzystał z ulgi na złe długi od sprzedaży w stosunku do wszystkich niezapłaconych dokumentów niezależnie od innych ustawień.
   • Trzecia możliwość polega na decydowaniu o możliwości zaliczenia do złych długów tylko wybranych dokumentów. Przy wprowadzaniu nowego dokumentu sprzedaży zostanie on oznaczony zawsze jako dokument niewykorzystywany w liczeniu ulgi. Oczywiście ten parametr będzie wykorzystany przez program tylko wtedy, gdy w parametrach księgowania zaznaczymy, że z ulgi będą korzystać wybrane dokumenty. W innym przypadku niezależnie co wpiszemy albo wszystkie dokumenty będą brały udział w obliczeniach, albo żaden. Parametr wpisujemy na formatce ze złymi długami w sprzedaży. Ustawienie go na tak spowoduje że program obliczy dla niego złe długi.
 • Wymieńmy jak będzie przebiegał tok postępowania ze złymi długami w kilku wybranych miesiącach. Ponieważ złe długi od zakupów i od sprzedaży zachowują się identycznie, nie będziemy ich tu rozróżniać, chociaż w Ksp pokazywane są odrębnie. Załóżmy od razu na początek, że jedynie faktury z terminem płatności większym niż 2019.12.31 będą brane pod uwagę, więc poniżej nie będziemy już o tym pisać.
  • Zaliczka za kwiecień 2020 płatna do 2020.05.20.
   • Z rejestru złych długów wybieramy wyłącznie te faktury, których termin płatności + 91 dni przypada na miesiąc kwiecień 2020. Reszta dokumentów jest pomijana.
   • Faktury które znajdziemy będą pominięte w obliczeniach jeżeli będą zapłacone w całości do dnia 20-ty maj włącznie.
   • Faktury które nie będą zapłacone w całości lub w części, pomniejszą podstawę opodatkowania (sprzedaż) lub ją powiększą (zakupy)
  • Zaliczka za miesiąc maj płatna do 22-go czerwca
   • Z rejestru złych długów wybieramy wyłącznie te faktury, których termin płatności + 91 dni przypada na miesiąc kwiecień-maj 2020. Reszta dokumentów jest pomijana. Z wybranych faktur pomijamy również te które zostały w całości zapłacone do dnia 22 czerwiec.
   • Wybrane nie zapłacone w całości lub w części faktury pomniejszą podstawę opodatkowania (sprzedaż) lub ją powiększą (zakupy)
  • Zaliczka za miesiąc grudzień 2020 płatna do 20-ty styczeń 2021
   • Z rejestru złych długów wybieramy wyłącznie te faktury, których termin płatności + 90 dni przypada na miesiące kwiecień – grudzień 2020. Reszta dokumentów jest pomijana. Z wybranych faktur pomijamy również te które zostały w całości zapłacone do dnia 20 styczeń 2021.
   • Wybrane nie zapłacone w całości lub w części faktury pomniejszą podstawę opodatkowania (sprzedaż) lub ją powiększą (zakupy)
 • Powyższy algorytm, odbiega trochę od tego opisanego bezpośrednio w ustawie, ale rachunkowo daje identyczne wyniki. W ustawie złe długi rozliczamy miesięcznie lub kwartalnie i przenosimy je na następny okres jeśli z uwagi na mały dochód podstawa podatku nie mogła być zmniejszona o pełna wartość złych długów.
 • Jak wynika z powyższego algorytmu, należna zaliczka za podany okres uwzględnia zapłaty dokonane do dnia wymaganego terminu jej wpłaty. Może się więc zdarzyć, że biuro poinformuje swojego klienta powiedzmy 15-go danego miesiąca, o wysokości należnej zaliczki za miesiąc poprzedni, którą następnie klient wpłaci na swój mikrorachunek. W kolejnych dniach może się okazać że część rozrachunków zostanie zapłacona, jeszcze przed 20tym, wobec czego zmianie ulegnie wysokość złych długów i co jest z tym związane, wysokość należnej zaliczki. Jeśli należna zaliczka ulegnie zwiększeniu, będziemy mieli do czynienia z niedopłatą, natomiast nadpłata będzie do odzyskania dopiero w zeznaniu rocznym, chyba że będziemy wnioskować do urzędu o jej przeksięgowanie na następne okresy.
 • Jeżeli będziemy odnotowywać w Ksp wpłaty zaliczek zgodnie z datą ich faktycznej wpłaty, to Ksp będzie mogło w stosownym zestawieniu pokazać różnice. Oczywiście najlepiej jakby w okresie od wpłaty zaliczki do terminu jej wymagalności nie było żadnych wpłat. Jest to jednak od nas niezależne.
 • Możemy przyjąć zasadę, że nie korzystamy ze złych długów, tzn nie chcemy zmniejszać naszej podstawy opodatkowania o niezapłacone faktury sprzedaży, a sami będziemy wszystko płacić w terminach. Oczywiście można tak postąpić, ale praktyka złych długów w VAT pokazuje, że zawsze się coś znajdzie, a jak już raz zaczniemy mieć do czynienia ze złymi długami to trudno się od nich uwolnić. W Ksp jeżeli będziemy wszystkie dokumenty oznaczać jako zapłacone, a po pewnym czasie okaże się, że jednak nie są zapłacone, to możemy zmienić status dokumentu w Ksp. albo dopisać odpowiednią należność lub zobowiązanie w opcji złych długów (dotyczy to dokumentów z ubiegłego roku, których nie ma już w Ksp). Oczywiście tym samym zmienimy wysokość należnych zaliczek, będziemy to mogli zobaczyć na stosownym zestawieniu.
 • W opcji informacja podatkowa w opcji 3.Informacje i obliczenie dochodu dodano następujące zestawienia:
  • 4. Poświadczenie klienta biura – zakupy. Jest to zestawienie dokumentów zakupu, które na dzień wykonania zestawienia pozostają w całości lub części niezapłacone. Zestawienie może dotyczyć tylko dokumentów z bieżącego roku lub wszystkich dokumentów.
  • 5. Poświadczenie klienta biura – sprzedaż. Tak jak dla zakupów, zestawienie ma prawie identyczna formę
  • 7. Złe długi w miesiącu. To zestawienia pokazuje listę wszystkich dokumentów, które mają wpływ na złe długi w bieżącym miesiącu. Pokazane zostaną w nim dokumenty których termin zapłaty powiększony o 91 dni przypada na bieżący miesiąc, oraz dokumenty z poprzedniego miesiąca zapłacone w bieżącym miesiącu po 20-tym oraz pozostałe dokumenty zapłacone w bieżącym miesiącu.
  • 8.Zaliczki należne a zapłacone. To zestawienie pokazuje listę wspólników, a dla każdego z nich wysokość należnych zaliczek w poszczególnych miesiącach oraz zarejestrowanych wpłat. Należna zaliczka jest aktualizowana za każdym razem gdy wchodzimy do informacji podatkowej.
 • Złe długi dotyczą również podatników rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu. Zgodnie z art.11 ust.4 pkt 2, oraz art.21 ust.3f podatnik powinien rozliczyć niezapłacone zakupy, chociaż nie ma obowiązku ich ewidencjonowania. I tu pojawia się poważny problem. Otóż jeżeli podatnik oblicza podatek według kilku stawek to powstaje pytanie wg której stawki powiększyć podstawę opodatkowania ryczałtu. Infolinia KIP poinformowała nas, że jeżeli jest możliwe powiązanie zakupu ze sprzedażą, to należy zwiększyć (zmniejszyć) podstawę podatku według tej właśnie stawki. Jeżeli takie powiązanie nie jest możliwe to kwotę zaległości (lub wpłaty) należy uwzględnić w takiej samej proporcji w jakiej ma się do siebie sprzedaż z zadanego okresu. Nie wiadomo tylko o jaki okres chodzi. Zgodnie z sugestią napisaliśmy do MF zapytanie w tej sprawie. Jeśli otrzymamy odpowiedź lub wcześniej pojawią się stosowne interpretację, wtedy uwzględnimy je w programie. Na razie Ryczałt nie uwzględnia złych długów.

Wersja 20.01.007

 • Poprawiono formatkę wspólnika, na której wprowadza się dane odnośnie małego Zusu. Dane nie chciały się zapamiętać.
 • Poprawiono obliczanie płac. Dodatek za pracę w porze nocnej był porównywany z płacą minimalną.
 • W opcji „5.Zamknięcie miesiąca / 1.Osobiste dane podatkowe” uwzględniono nową możliwość rozliczania straty. Jak wiadomo od tego roku stratę z działalności można rozliczyć jednorazowo lub w kolejnych 5-ciu latach odliczając w każdym z lat nie więcej jak połowę poniesionej straty. Jeżeli strata w roku 2019 jest większa niż 5mln i chcemy ją rozliczyć jednorazowo, to program przyjmie do obliczeń 5mln a nadwyżkę rozliczy w kolejnych 5-ciu latach zgodnie z dotychczasową zasadą. W związku z tym, przy wysokości straty Tymczasowej (przed złożeniem zeznania) lub Ostatecznej (po złożeniu zeznania) dodano zapytanie, czy rozliczyć stratę jednorazowo. Jeżeli odpowiemy twierdząco, program przyjmie do obliczeń zaliczki stratę w wysokości wykazanej w danym polu ale nie większej niż 5mln.

 

Wersja 20.01.006

 • Zmieniono sposób aktualizacji danych na podstawie roku 2019 w ostatniej opcji „Przepisz wszystkie dane z ubiegłego roku„. Obecnie zostaniemy zapytani, czy chcemy przepisać wszystkie dane czy tylko płace, czy też tylko ewidencje księgowe (księgi, vat rozrachunki itp.).
 • W każdym przypadku, niezależnie od tego czy wybierzemy wszystkie dane czy tylko jedną z dwóch grup, odpowiadające im dane w roku 2020 zostaną usunięte i zastąpione danymi z roku 2019.
 • Gdy nasz wybór będzie uwzględniał przepisanie płac, zostaniemy dodatkowo na specjalnej formatce odpytani:
  • Czy dopisać nowe zestawy płacowe? Będziemy mogli zdecydować się na jedną z opcji:
   • Nikomu nie dopisuj zestawu
   • dopisz zestaw ale tylko gdy pracownik w roku 2019 nie ma założonego zestawu na rok 2020 oraz jego płaca zasadnicza jest mniejsza od 2600 (skorygowana odpowiednio o etat)
   • dopisz zestaw wszystkim którzy nie mają zestawu na rok 2020
  • Czy obliczyć niewykorzystany urlop. Tu tez możemy zdecydować
   • obliczenie urlopów nastąpi wyłącznie dla zestawów utworzonych dla roku 2020
   • obliczenie nastąpi dla wszystkich zestawów
   • obliczenia nie będą przeprowadzane.
  • dodatkowo możemy zdecydować czy wszystkim pracownikom młodszym nić 26 lat zaznaczyć, że korzystają z ulgi dla młodych.
 • Odnośnie zestawów płacowych wyjaśnijmy ich rolę w programie. Podczas obliczeń płac za dany miesiąc, program w pierwszej kolejności ustala dla tego miesiąca obowiązujący zestaw płacowy i z niego pobiera dane do obliczeń. Część użytkowników pracuje na jednym zestawie co rok lub rzadziej zmieniając na nim dane np. odnośnie stawki miesięcznej. Najczęściej dopisują nowy zestaw, gdy zmiana stawki następuje w środku miesiąca lub zmienia się wymiar czasu pracy. Inni użytkownicy dopisują zestaw za każdym razem gdy ulegną zmianie dane na zestawie.
 • Przy aktualizacji danych płacowych ( opcja aktualizuj płace i zlecenia), program sprawdza czy dane w roku 2019 nie uległy zmianom. Sprawdzane są kartoteki wypłat, historia wynagrodzeń i inne elementy. Jeżeli w roku 2019 dopisano zestaw płacowy lub pracownika, to taki pracownik lub zestaw zostanie przeniesiony do roku 2020. Zestawy które (wg Id) istnieją już w roku 2019 i 2020 nie będą aktualizowane, bowiem mogłoby to doprowadzić do sytuacji że poprawne dane w roku 2020 zostają zastąpione danymi z roku 2019.

Wersja 20.01.005

 • W narzędziach operatora dodano zestawienie firm w których występują pracownicy w wieku nie przekraczającym 26lat na dzień 1 stycznia 2020. Dla tych firm podano liczbę wszystkich młodych pracowników i liczbę pracowników którym na ostatnim zestawie płacowym zaznaczono, że korzystają z ulgi dla młodych. Jeżeli te liczby są różne odpowiedni rekord oznaczono wykrzyknikiem.
 • W kartotece pracowników dodano w opcjach (F5) możliwość zaznaczenia wszystkich młodych pracowników oraz dla już zaznaczonych możliwość grupowego wpisania do ostatniego zestawu płacowego parametru, że korzystają z ulgi.
 • Podczas aktualizacji danych na podstawie ubiegłego roku, program nie przepisywał kartoteki wynagrodzeń zagranicznych. Poprawiono błąd i kartoteki są aktualizowane z okresu od listopada 2019 roku.

 

Wersja 20.01.004

 • Dodano do programu te same elementy co do wersji 19.01.062 na rok 2019. A więc:
 • Dodano zestawienie dla małego Zus+. Należy pamiętać że przychody i koszty w tym zestawieniu brane są bezpośrednio z księgi. Program w zależności od parametru ustawionego w Instalacji w danych właściciela, oblicza sumę zapłaconych składek Zus-51. Jeśli w danych właściciela zaznaczono, że składki zus umieszczane są w księdze, program przy obliczeniu miesięcznego dochodu powiększa go o te składki. Generalnie podstawa składek jest równa połowie średniego miesięcznego dochodu. Średni miesięczny dochód to dochód roczny podzielony przez 365 i pomnożony przez 30. Jeżeli podatnik prowadził działalność tylko przez część roku, dochód należy podzielić przez faktyczna liczbę dni prowadzenia działalności (np. gdy zawiesił działalność w okresie wakacyjnym). Tak wyliczona podstawa nie powinna być mniejsza niż 780zł i większa niż 3136,20. Oznacza to że dochód roczny powinien się zamknąć w przedziale (18980..76314). Oczywiście dane te są obliczone na podstawie parametrów płacowych z roku 2020.
 • Dodano opcję PIT-11 za okres (pod opcją gdzie drukuje się PIT-11 za cały rok). Po podaniu zakresu (od miesiąca do miesiąca) program utworzy tabelę z pracownikami posiadającymi wypłaty w zadanym okresie, oraz pozwoli wydrukować PIT-11 z danymi wyłącznie z zadanego okresu.
 • W opcji w której drukujemy i obliczamy listy płac, jeżeli do wydruku wybierzemy listę standardową szczegółową, to w dodatkowych opcjach pojawi się na końcu listy możliwość zapisania list płac oddzielnie dla każdego pracownika w wybranym katalogu w formacie pdf.
 • Przed wydrukiem średniorocznego stanu zatrudnienia można obecnie zdecydować, których osób nie wliczać do stanu zatrudnienia. (F/1/1/F5/1/8). W związku z tym zestawienie może być wykorzystane dodatkowo np. do ustalenia stanu zatrudnienia dla firm zobligowanych do tworzenia odpisu na Fundusz Socjalny.
 • Poprawiono import faktur eksportowych w walucie obcej z Subiekta (epp). Ksp dwukrotnie przeliczało wartości wg kursu.

 

Wersja 20.01.003

 • Podczas instalacji wszyscy zleceniobiorcy którzy nie ukończyli 26 roku życia i których umowy nadal trwają będą mieli ustawiany parametr korzystania z ulgi na Tak.
 • Poprawiono aktualizację danych na podstawie 2019 roku. Przy przepisywaniu wszystkich danych miesiące pozostawały zamknięte.
 • Poprawiono import/eksport pracowników.

Wersja 20.01.002

 1. Poprawiono błąd występujący przy obliczaniu zlecenia dla „młodego”, gdy kwota na umowie była mniejsza jak 200zł. Program zerował zaliczkę chociaż dla umów opodatkowanych ryczałtem nie powinno to mieć miejsca, bo ulga dla młodych nie dotyczy umów opodatkowanych ryczałtem.
 2. Poprawiono błąd występujący przy zmianie sposobu opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt. Program wykazywał błąd w obliczeniach.

 

Wersja 20.01.001

 1. W programie na 2019 odblokowano instalację na Nowy Rok. Wiadomo, że im później zainstalujemy wersję na 2020 tym lepiej. Program przenosi do bazy na 2020 wszystkie dokumenty które powinny się tam znaleźć, i które dotyczą roku 2020 i zostały wprowadzone w roku 2019. Czasem istnieje konieczność wprowadzania danych już w roku 2020 pomimo tego, że rok 2019 nie został jeszcze zakończony. Np. gdy zmuszeni jesteśmy policzyć płace wybranym pracownikom już za rok 2020. Zamiast instalować całą bazę na rok 2020 można skorzystać z poniższego sposobu:
  • wykonać archiwizację danych wybranej firmy (firm)
  • zainstalować program KSP na rok 2019 w roboczym katalogu. (wykonać pierwszą instalację).
  • wczytać do zainstalowanego programu archiwum wybranych firm. Tym sposobem będziemy mieli w roboczej bazie danych tylko te firmy w których musimy coś zrobić w roku 2020.
  • Następnie należy wykonać Instalację na Nowy Rok w programie zainstalowanym z roboczą bazą.
  • Możemy teraz wprowadzać dane do programu z danymi na 2020 rok.
  • jak zainstalujemy całą bazę na 2020 będzie można wczytać dane wybranych firm zarchiwizowanych w bazie roboczej.
  • przykład: Mamy zamiar wykonać obliczenia płac w dwóch firmach: 27 i 150. W programie na rok 2019 wykonujemy archiwizację firm 27 i 150 zapisując na dysku archiwum do plików 0027-Ksp-2019-firmadwadziesciasiedem.zip oraz 0150-Ksp-2019-Firma stopiedziesiat.zip. Następnie instalujemy program Ksp w wersji 19.01.058 w nowym miejscu na dysku np. program c:\ksp2019roboczy\program i bazę w c:\ksp2019roboczy\baza. Po uruchomieniu programu dopisujemy dwie firmy i wczytujemy do nich dane z archiwum. Następnie wykonujemy instalację na Nowy rok. Program zaproponuje katalogi c:\ksp2020roboczy\program i dla bazy c:\ksp2020roboczy\baza. Gdy zamkniemy rok 2019 w głównym programie z wszystkimi firmami, i zainstalujemy program na Nowy Rok, będziemy mogli zarchiwizować dane w ksp2020roboczy i wczytać je do odpowiednich firm w Nowo zainstalowanym programie na Nowy Rok.
 2. Jeśli wybierzemy instalację całej bazy danych, pamiętajmy że po dokonaniu zmian w bazie na rok 2019, jeśli wg naszej wiedzy, zmiany te mogą mieć wpływ na rok 2020, trzeba wykonać aktualizację danych na podstawie roku 2019.
 3. Przy instalacji na Nowy Rok program ustawia znacznik wskazujący na korzystanie z ulgi dla młodych dla wszystkich pracowników którzy są młodsi niż 26lat na dzień 1 styczeń 2020 na Tak.
 4. Przy instalacji na Nowy Rok program dopisuje nowy zestaw płacowy jeśli w roku 2019 będzie brakować zestawu na rok 2020. Jeżeli na ostatnim zestawie z roku 2019 stawka miesięczna lub godzinowa będzie mniejsza od minimalnej program zamieni ją na minimalną.