Program KSP na rok 2020 – wersja 20.01.014.

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 20.01.014

 1. Do zestawienia porównującego przychody (Narzędzia operatora / Porównanie przychodów) dodaliśmy porównanie z bieżącego roku dwóch kolejnych miesięcy. Przykładowo, jeżeli przy tworzeniu zestawienia wybierzemy miesiąc marzec to program dokona porównania luty/styczeń i marzec/luty. Wypisze o ile procent zwiększył/zmniejszył się przychód.
 2. Do tego samego zestawienia dodaliśmy informacje o liczbie ubezpieczonych na dzień 29 luty 2020. Liczbę podajemy w podziale na właścicieli (o ile firma jest osobą fizyczną), liczbę pracowników i liczbę zleceniobiorców. Trzeba zwrócić uwagę na liczbę zleceniobiorców, ponieważ jest ona ustalana na podstawie dat obowiązywania umowy (zakres od daty do daty powinien zawierać dzień 29 lutego) oraz faktu zaznaczenia na umowie że osoba podlega ubezpieczeniu emerytalnemu. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy. Jeżeli ilości ubezpieczonych będą zbliżone do liczby 9, należy w takiej firmie przeprowadzić dodatkowe badanie. Dla pracowników w opcji z listą płac wykonać zestawienie stanu zatrudnienia w osobach. W zestawieniu tym na każdy dzień lutego będzie podany stan zatrudnienia a więc również na dzień 29 lutego. Dla zleceniobiorców, należy w umowach zlecenie (tam gdzie umowy i rachunki) ustawić się na dowolnym pracowniku i wykonać zestawienie umów za okres wpisując datę początkową i datę końcową równą 29 luty 2020.
 3. Na prośbę biur rachunkowych wprowadziliśmy możliwość, dla ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w okresie przestoju ekonomicznego zgodnie z Art.15g ust.8, prostego wyliczenia wynagrodzenia postojowego. Przypomnijmy, że wynagrodzenie postojowe w myśl Art. 81 KP jest równe jego płacy zasadniczej przypadającej proporcjonalnie na czas przestoju, jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną lub godzinową, w innych przypadkach wynagrodzenie to jest równe 60% wypłaconego wynagrodzenia za poprzednie miesiące. Jak z tego wynika całkowita wysokość wynagrodzenia brutto de facto uzależniona jest od innych niż płaca zasadnicza składników wynagrodzenia a te można w programie dowolnie regulować. Dla pracowników wynagradzanych w systemie zadaniowym (nie mają ani stawki miesięcznej ani godzinowej) można skorzystać z Innej płatnej nieobecności wpisując w niej w odpowiednim polu 60% naliczonego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za inną płatną nieobecność (Inu) obliczane jest podobnie jak ekwiwalent za urlop co jest zgodne z zasadami KP.
 4. Wynagrodzenie postojowe o którym mowa w Art. 15g ust.8 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach… realizowane jest w programie poprzez specjalną absencję (Pos). Można w niej wpisać okres i procent wypłacanego uposażenia (stawka miesięczna lub godzinowa). Podczas obliczeń program pilnuje aby wypłacana kwota nie była niższa od płacy minimalnej. Jak dla każdej absencji można wpisać że jest ona wprowadzana przez użytkownika i wówczas w pole podstawa należy wpisać kwotę o którą zostanie zmniejszone uposażenie zasadnicze a w pole należność kwotę wynagrodzenia postojowego brutto. Algorytm obliczeń jest następujący. Na podstawie wprowadzonej absencji ustalana jest liczba godzin postojowego. Dla tej liczby godzin program wylicza z płacy minimalnej skorygowanej o etat minimalną kwotę wynagrodzenia postojowego. Następnie ze stawki godzinowej lub miesięcznej wyliczane jest wynagrodzenie postojowe i porównywane z obliczonym minimum. Do listy płac trafia większa kwota.
 5. Czas postoju jak na razie nie jest nigdzie ujmowany w zestawieniach czasu pracy. Prawdopodobnie trzeba będzie takie zestawienia wymyślić, ale zrobimy to dopiero wtedy gdy pojawi się odpowiednie zapotrzebowanie. Póki co ujęliśmy je na listach płac i ich podsumowaniu. Zmianie uległy wzorce zestawień p_lst0.txt, p_pst1.txt, p_lst4.txt i p_lstu1.txt. Użytkownicy, którzy mają własne wzorce tych zestawień (listy płac i ich podsumowanie) powinni dopisać odpowiedni wiesz z wynagrodzeniem postojowym. Dodatkowo powinni zamienić blok <GLOBAL> na ten z oryginalnego wzorca.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2020 rok)

Wersja 20.01.013

 1. Poprawiliśmy błąd występujący przy wejściu do informacji podatkowej u ryczałtowca.
 2. Poprawiono obliczenia w sytuacji gdy pracownik miał stawkę podatku zadeklarowaną jako np. 17% i w danym miesiącu przekroczył pierwszy próg podatkowy. Program wykonywał w tej sytuacji obliczenia w taki sposób jakby stawka podatku była obliczana a nie deklarowana.
 3. Po wielu męczarniach dodaliśmy złe długi dla ryczałtu. Jeszcze raz podkreślmy, że wbrew powszechnej opinii, ryczałt to najbardziej skomplikowany podatek. W sprzedaży podobnie jak dla zwykłego podatnika podstawa podatku jest zmniejszana po 91 dniach od terminu zapłaty (chyba że nabywca jest dużym podmiotem wtedy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni) o niezapłaconą część faktury. Zmniejszenia dokonuje się o kwoty netto pozostające do zapłaty i przypadające proporcjonalnie na poszczególne stawki ryczałtu tak jak to miało miejsce przy wprowadzaniu dokumentu do ewidencji. Zapłaty dokonane w późniejszych terminach powiększą podstawy naliczenia podatku proporcjonalnie wg poszczególnych stawek. Proporcja będzie identyczna jak przy korekcie zmniejszającej.
 4. Przy zakupach sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż po pierwsze korekty dokonywane są w kwotach brutto, a dodatkowo nie wiadomo wg jakich stawek podatku należy powiększyć podstawę. Program przy wpisywaniu dokumentu do ewidencji zakupów zapyta o stawkę wg której dokonać korekty. Taki sposób postępowania będzie poprawny jeśli podatnik ma tylko jedną stawkę ryczałtu (wtedy program nie będzie o nią pytał tylko przyjmie do obliczeń jedyną zadeklarowaną stawkę) lub jeżeli będziemy w stanie powiązać dany zakup z późniejszą sprzedażą wg jednej konkretnej stawki. Jeżeli takie powiązanie nie będzie możliwe program przyjmie, że korektę należy rozliczyć strukturą sprzedaży (odpowiada to wybraniu stawki ryczałtu równej 0%). Pytaliśmy pisemnie KIS, którą strukturę zastosować, czy brać pod uwagę sprzedaż narastająco (tak jak przy rozliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne), czy tez wg struktury z bieżącego miesiąca (kwartału). KIS dał nam odpowiedź głupiego, że należy rozliczać strukturą. Tak więc przyjęliśmy strukturę narastająco, która wydaje się bardziej odpowiednia (bierzemy pod uwagę strukturę od początku roku do miesiąca korekty włącznie, bez względu czy podatnik płaci podatek miesięcznie, czy kwartalnie). Przy obliczaniu korekty (dodatniej) od zakupu, zapamiętywana jest struktura sprzedaży i według tej struktury w następnych miesiącach zostaną rozliczone zapłaty generujące korekty ujemne (zmniejszające podstawę). Powstaje tu pewien problem. Co zrobić gdy brak jest sprzedaży pozwalający ustalić jej strukturę. W tym przypadku proponujemy wybrać stawkę wg której zostanie rozliczona korekta bo w przeciwnym razie program nie będzie obliczać korekty pozostawiając ją niedookreśloną aż do czasu sporządzenia zeznania rocznego.
 5. Zmodyfikowaliśmy formatki z informacją podatkową firmy i właściciela , aby pokazać na nich złe długi. Podobnie zmodyfikowaliśmy formatki w opcji złe długi. Obecnie można tam wprowadzić stawkę podatku wg której rozliczamy korekty od zakupów.
 6. W informacji podatkowej dla firmy dodaliśmy dwa zestawienia: złe długi od sprzedaży i złe długi od zakupów.
 7. Jeżeli podatnik ma jedną stawkę ryczałtu, program nie będzie pytał przy zakupach o stawkę wg której zostaną opodatkowane złe długi. W związku z tym zalecamy aby w normach podatkowych zaznaczyć tylko te stawki, które występują u podatnika. Jeśli to będzie tylko jedna stawka, będziemy musieli wykonać mniej czynności związanych z rejestracją dokumentu.
 8. Po instalacji należy sprawdzić w firmach na ryczałcie w opcji złe długi – zakupy czy dany zakup powinien być rozliczany strukturą sprzedaży. Jeżeli nie, należy wpisać właściwą stawkę ryczałtu.
 9. W umowach zlecenie możemy obecnie zdecydować czy wypłata dodatku ma być opodatkowana i oskładkowana. Dotychczas dodatki nie były opodatkowane i oskładkowane. Klawiszem INSERT można wybrać i zaznaczyć spacją dodatkowe atrybuty dodatku.
 10. W narzędziach operatora dodano zestawienie porównujące przychody w firmach za poszczególne miesiące roku 2020 i roku 2019. Po wybraniu opcji należy wskazać miesiąc początkowy. Za ten wskazany miesiąc i dwa miesiące poprzednie (czyli w sumie za 3 miesiące) program wykona porównanie przychodów za lata 2020 i 2019 oraz dodatkowo porówna przychody w dwóch następujących po sobie miesiącach. Np. jeżeli wskażemy miesiąc marzec, to program porówna przychody za miesiące styczeń, luty i marzec oraz za miesiące styczeń+luty oraz luty+marzec. Jeżeli przychody w stosunku do roku 2019 będą wyższe program pokaże dodatni procent wzrostu przychodów a jeżeli będą niższe to pokaże procent ujemny wskazujący o ile procent przychody są mniejsze. Może się zdarzyć, że program zapyta o miejsce z bazą danych na rok 2019.
 11. Za chwilę wejdzie w życie ustawa O szczególnych rozwiązaniach… Bez względu na to czy ostateczny jej kształt będzie taki jak projektu czy inny wprowadziliśmy do programu parametr określający, w których miesiącach roku program nie powinien naliczać złych długów od zakupów. Złe długi w sprzedaży są fakultatywne, zakres ich stosowania można ustalić na 4 zakładce w opcji 8/B.Parametry księgowania. Do tej zakładki dodaliśmy w niniejszej wersji możliwość zdecydowania, czy w wybranych miesiącach można nie stosować (zwiększać podstawy opodatkowania) złych długów od niezapłaconych zakupów. Zgodnie z projektem ustawy (Art. 52q i Art. 57c) podatnik może nie zwiększać podstawy opodatkowania o niezapłacone zakupy jeżeli jego przychody są niższe o co najmniej 50% od przychodów z 2019 roku w danym okresie rozliczeniowym.

Wersja 20.01.011

 1. Poprawiono wydruk przychodów z innych firm dla ryczałtu
 2. Zmieniliśmy datę naliczania złych długów w podatku dochodowym. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z KIS, datę na którą należy dokonać korekty obliczamy dodając do terminu płatności odczytanego z faktury (bez znaczenia czy termin ten wypada w dzień wolny czy nie) 91 dni. Tu również nie ma znaczenia czy tak ustalona data przypada na dzień roboczy.
 3. Podczas instalacji program wykona częściowo rekonstrukcję danych naprawiając tym samym błąd uniemożliwiający w niektórych firmach księgowanie i zamykanie miesiąca.
 4. W opcji wynagrodzenia zagraniczne dodano w opcji metoda obliczeń trzecią zakładkę (D/C/4) na której możemy zdecydować w jaki sposób program podczas obliczeń płacy będzie traktował płacę zasadniczą (dotyczy to wyłącznie zatrudnionych do 183 dni a więc płacących podatek w Polsce).  Dotychczas płaca zasadnicza traktowana była jako wynagrodzenie wspólne za czas pracy za granicą i w Polsce. Podczas obliczeń składnik ten był dzielony proporcjonalnie do liczby dni przepracowanych poza granicami i w kraju (pod uwagę są brane, albo dni robocze, albo dni kalendarzowe. Decydujemy o tym na drugiej zakładce w opcji „4.Metoda obliczeń”). Obecnie możemy zdecydować aby program płacę zasadniczą przypisał wyłącznie do okresu pracy w Polsce, w tej części w jakiej pracownik pracował w Polsce. To często spotykana praktyka, w której pracodawca nie wnikając w szczegóły określa wysokość wynagrodzenia za pracę poza granicami kraju nie analizując, że część płacy zasadniczej również doda się do wynagrodzenia zagranicznego. Tak więc możemy wybrać, że płaca zasadnicza wpisana do programu, należna jest wyłącznie za czas pracy w Polsce, natomiast jej część przypadająca za okres pracy poza granicami jest wpisywana do programu odrębnie, czy to za pośrednictwem definiowanych składników, czy też bezpośrednio na formatkach z wynagrodzeniem do 183 dni.
 5. Dodano opcję „5.Lista budów” (D/C/5). Jest to kartoteka miejsc pracy pracowników za granicą (dotyczy tylko opcji do 183 dni). Opcję tę dodano w celu wykonania późniejszej analizy polegającej na określeniu kosztów pracy w poszczególnych miejscach, oraz wykonania częściowych list płac dla pracowników w poszczególnych miejscach ich pracy. Listy takie należy przedstawiać zagranicznym organom, kontrolnym.
 6. Rozbudowano ilość danych wprowadzanych w opcji D/C/1.Praca do 183 dni. Aktualnie można dopisać tego samego pracownika wielokrotnie. Odzwierciedla to pracę w tym samym miesiącu w tym samym kraju (lub różnych krajach) ale na różnych budowach (ogólniej – miejscach ponoszenia kosztów). Obecnie mamy dwie formatki z danymi, pierwsza służy do wprowadzania danych a druga jest wynikiem obliczeń. Na pierwszej oprócz wprowadzanych dotychczas Kraju, dni przebywania w danym kraju i metody przeliczania diety wg kursu, dodano kilka nowych elementów:
  1. Po pierwsze parametr metoda liczenia kursu może przyjąć obecnie wartość „3”, co oznacza, że kurs wprowadza użytkownik, i wg niego dieta przeliczana jest na PLN. Dieta jest wykorzystywana przez program do obliczenia kwoty wyłączanej z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz przy określaniu dochodu zwolnionego.
  2. W pole miejsce pracy należy klawiszem Insert wybrać miejsce wpisane w opcji (D/C/5). Program pokaże nam w menu tylko miejsca leżące w danym kraju i dodatkowo opisane jako aktywne. Miejsca nieaktywne nie będą pokazywane. Jeżeli nie będzie wybranego kraju, na liście pokażą się wszystkie miejsca poprzedzone kodem danego kraju
  3. W pole stawka godzinowa możemy wpisać stawkę należną za pracę na danej budowie
  4. W pole ilość godzin pracy w czasie nominalnym wpisujemy liczbę godzin przepracowanych i wynikających z harmonogramu czasu pracy. Naciśnięcie klawisza Insert w tym polu obliczy tę liczbę na podstawie dni przebywania za granicą, kalendarza i absencji. Należy pamiętać że wpisywana liczba ma format gg:mm.
  5. W pola z nadgodzinami wpisujemy ilość nadgodzin płatnych 50 i 100%
  6. W pole z premią można wpisać kwotę należną dodatkowo za pracę w danym miejscu.
 7. Na drugiej formatce z danymi zobaczymy podsumowanie informacji płacowej. Większość danych na tej formatce zostanie obliczona podczas przeliczania listy płac. Na uwagę zasługuje pole „Inne składniki”. W pole to program wpisze:
  1. Część wynagrodzenia zasadniczego przypadającą na czas pracy za granicą, oraz część wyrównania do płacy minimalnej.
  2. Sumę składników definiowanych (które zdefiniowano jako należne za czas pracy poza granicami) w części przypadającej na bieżące miejsce pracy.
 8. Zmodyfikowano wydruk pełnej szczegółowej listy płac oraz podsumowania listy płac. Należy więc zwrócić uwagę że wzorce zestawień (p_lst1.txt, p_lst4.txt i p_lstu1.txt) zostaną zmienione.
 9. W opcji D/C/1 (Praca do 183 dni) zmieniono wydruk zestawienia (F5). Obecnie jest to raczej pasek pracownika z jego wynagrodzeniem w danym miejscu pracy. Dodatkowe zestawienia będą dodawane do programu wraz z kolejnymi wersjami.
 10. Jeżeli chcemy aby program prowadził obliczenia tak jak dotychczas wystarczy wpisywać do niego wyłącznie te dane, które były wpisywane poprzednio, a więc kraj, dni przebywania za granicą i metodę liczenia kursu.

Wersja 20.01.010

 • Poprawiono błąd przy liczeniu korekty vat z art.90 w przypadku gdy w roku 2018 podatnik miał strukturę 100% a po zakończeniu roku w 2019 ma strukturę 99%. Program nie wyliczał korekty.
 • W opcjach wydruku listy płac z umowy o pracę oraz z umowy zlecenie dodano opcję zapisu listy do pliku w formacie csv. Opcja dostępna z menu wyboru rodzaju wydruku.
 • Poprawiono błąd pojawiający się w czasem podczas sprawdzania czy podatnik ma status podatnika czynnego.

Wersja 20.01.009

 • Przy aktualizacji samochodów na podstawie 2019 roku dodano dopisanie tych samochodów lub dokumentów samochodowych z 2019, które zostały dodane w roku 2019 po instalacji na nowy rok, lub po ostatniej aktualizacji danych.
 • Poprawiono błąd. Osobom współpracującym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i korzystające z ulgi dla młodych, potrącany był podatek.
 • W opcji aktualizacji danych na podstawie danych z ubiegłego roku dodaliśmy, aktualizację kontrahentów. Program dopisze brakujących kontrahentów zagranicznych.
 • Zmieniono sposób sprawdzania kontrahentów na dokumentach zawartych w plikach Jpk. Obecnie wykorzystujemy mechanizmy dostępne przy sprawdzaniu białej listy. Program sprawdza podatników krajowych zarówno w sprzedaży jak i w zakupach czy występują na białej liście na datę wystawienia faktury. Możliwe są następujące odpowiedzi serwera.
  • Wadliwy numer nip
  • Czynny – Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Niezarejestrowany – Podmiot o podanym identyfikatorze NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Zwolniony – Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
 • Program po sprawdzeniu statusu podatnika odnotowuje identyfikator sprawdzenia i zapamiętuje w bazie że status obowiązuje od daty do daty (przy pierwszym sprawdzeniu jest to ta sama data – data dokumentu). Przy następnych sprawdzeniach jeśli status się nie zmienia to program zmienia datę „do” (lub „od) jako datę obowiązywania statusu, zakładając że pomiędzy poprzednim zapytaniem a bieżącym nie wystąpiła zmiana. Tym sposobem kolejne zapytania, są najpierw sprawdzane w bazie Ksp i dopiero jeśli w bazie Ksp data zapytania nie zawiera się w żadnym z okresów, program wysyła zapytanie do białej listy i odnotowuje wynik w bazie Ksp odpowiednio modyfikując okresy. Ta procedura ogranicza ilość zapytań do bazy ministerstwa i znacznie skraca czas weryfikacji podmiotów.
 • Zestawienie zawiera listę podmiotów z faktur vat danego okresu oraz ich ostatni status gdy doszło do sprawdzenia w bazie ministerialnej. Ostatnia kolumna to data dokumentu na którą status był sprawdzany, oraz identyfikator zapytania do bazy.
 • Zaczynamy wprowadzać do programu nowe przepisy związane ze złymi długami w podatku dochodowym. A konkretnie ze zwiększeniem bądź zmniejszeniem podstawy opodatkowania, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art.44 ust.17. Ponieważ mamy już odpowiednią tabelę z należnościami i zobowiązaniami utworzoną dla potrzeb rozliczania złych długów w podatku vat, zasady przekazywania tam dokumentów pozostają takie same. Wszystkie dokumenty z tych tabel biorą udział w rozliczeniach złych długów również w podatku dochodowym, co może trochę dziwić, ale np. niezapłacona faktura dokumentująca zakup środka trwałego (np. samochodu, komputera) będzie musiała zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę netto tej faktury. Przepisy stosuje się do wszystkich dokumentów których termin płatności powiększony o 91 dni zawiera się w danym roku podatkowym. Wyjątkowo w roku 2020 będziemy brać pod uwagę dokumenty których termin płatności jest większy niż 2019-12-31 oraz dla których termin płatności powiększony o 91 dni jest mniejszy niż 2021-01-01. Dokumentów z innymi terminami płatności nie rozważamy. Długi zamienią się w złe długi począwszy od dnia 2-04-2020. Wtedy bowiem upłynie 91ty dzień dla faktur z terminem płatności na 2-styczeń 2020 a więc przy obliczaniu zaliczki za miesiąc kwiecień. Złe długi mogą pochodzić od niezapłaconych faktur dokumentujących sprzedaż lub zakupy. Niezapłacona sprzedaż zmniejsza podstawę opodatkowania o niezapłaconą część faktury w kwocie netto, a niezapłacone zakupy (nieważne czego dotyczą i jak są udokumentowane) zwiększają podstawę opodatkowania również o niezapłaconą część dokumentu netto oraz o tę część podatku VAT, która nie podlega odliczeniu. Generalnie o kwotę którą zalicza się do kosztów uzyskania.
 • W związku z wprowadzeniem do obliczeń złych długów w podatku dochodowym, dokonaliśmy następujących zmian:
  • W kartotece kontrahentów w lewym dolnym rogu dodaliśmy parametr informujący o tym, że kontrahent jest bądź nie jest dużym przedsiębiorcą. Ma to znaczenie, gdy nasza firma dokonuje sprzedaży na rzecz dużego podmiotu. Jeżeli podmiot taki wymusi na nas termin płatności dłuższy niż 60 dni, to do obliczeń kiedy wypada ostatni dzień 91 dniowego okresu do dokonania korekty podstawy opodatkowania bierzemy dzień wystawienia faktury powiększony o 60dni. (ten dzień jeśli wypadnie w dzień świąteczny lub sobotę przesuwamy na najbliższy dzień roboczy) i dopiero do tak określonego dnia dodajemy 91 dni.
  • W instalacji, w parametrach księgowania na zakładce nr 4, dodaliśmy parametr określający zachowanie się programu w stosunku do złych długów wynikających ze sprzedaży. Obniżenie podstawy opodatkowania nie jest tu obowiązkowe. Wobec powyższego użytkownik może w tej opcji zdecydować:
   • że na bieżąco do końca roku nie będzie korzystał z ulgi od sprzedaży. W tym przypadku niezależnie od innych okoliczności program przy liczeniu złych długów pominie wszystkie dokumenty sprzedaży
   • że na bieżąco będzie korzystał z ulgi na złe długi od sprzedaży w stosunku do wszystkich niezapłaconych dokumentów niezależnie od innych ustawień.
   • Trzecia możliwość polega na decydowaniu o możliwości zaliczenia do złych długów tylko wybranych dokumentów. Przy wprowadzaniu nowego dokumentu sprzedaży zostanie on oznaczony zawsze jako dokument niewykorzystywany w liczeniu ulgi. Oczywiście ten parametr będzie wykorzystany przez program tylko wtedy, gdy w parametrach księgowania zaznaczymy, że z ulgi będą korzystać wybrane dokumenty. W innym przypadku niezależnie co wpiszemy albo wszystkie dokumenty będą brały udział w obliczeniach, albo żaden. Parametr wpisujemy na formatce ze złymi długami w sprzedaży. Ustawienie go na tak spowoduje że program obliczy dla niego złe długi.
 • Wymieńmy jak będzie przebiegał tok postępowania ze złymi długami w kilku wybranych miesiącach. Ponieważ złe długi od zakupów i od sprzedaży zachowują się identycznie, nie będziemy ich tu rozróżniać, chociaż w Ksp pokazywane są odrębnie. Załóżmy od razu na początek, że jedynie faktury z terminem płatności większym niż 2019.12.31 będą brane pod uwagę, więc poniżej nie będziemy już o tym pisać.
  • Zaliczka za kwiecień 2020 płatna do 2020.05.20.
   • Z rejestru złych długów wybieramy wyłącznie te faktury, których termin płatności + 91 dni przypada na miesiąc kwiecień 2020. Reszta dokumentów jest pomijana.
   • Faktury które znajdziemy będą pominięte w obliczeniach jeżeli będą zapłacone w całości do dnia 20-ty maj włącznie.
   • Faktury które nie będą zapłacone w całości lub w części, pomniejszą podstawę opodatkowania (sprzedaż) lub ją powiększą (zakupy)
  • Zaliczka za miesiąc maj płatna do 22-go czerwca
   • Z rejestru złych długów wybieramy wyłącznie te faktury, których termin płatności + 91 dni przypada na miesiąc kwiecień-maj 2020. Reszta dokumentów jest pomijana. Z wybranych faktur pomijamy również te które zostały w całości zapłacone do dnia 22 czerwiec.
   • Wybrane nie zapłacone w całości lub w części faktury pomniejszą podstawę opodatkowania (sprzedaż) lub ją powiększą (zakupy)
  • Zaliczka za miesiąc grudzień 2020 płatna do 20-ty styczeń 2021
   • Z rejestru złych długów wybieramy wyłącznie te faktury, których termin płatności + 90 dni przypada na miesiące kwiecień – grudzień 2020. Reszta dokumentów jest pomijana. Z wybranych faktur pomijamy również te które zostały w całości zapłacone do dnia 20 styczeń 2021.
   • Wybrane nie zapłacone w całości lub w części faktury pomniejszą podstawę opodatkowania (sprzedaż) lub ją powiększą (zakupy)
 • Powyższy algorytm, odbiega trochę od tego opisanego bezpośrednio w ustawie, ale rachunkowo daje identyczne wyniki. W ustawie złe długi rozliczamy miesięcznie lub kwartalnie i przenosimy je na następny okres jeśli z uwagi na mały dochód podstawa podatku nie mogła być zmniejszona o pełna wartość złych długów.
 • Jak wynika z powyższego algorytmu, należna zaliczka za podany okres uwzględnia zapłaty dokonane do dnia wymaganego terminu jej wpłaty. Może się więc zdarzyć, że biuro poinformuje swojego klienta powiedzmy 15-go danego miesiąca, o wysokości należnej zaliczki za miesiąc poprzedni, którą następnie klient wpłaci na swój mikrorachunek. W kolejnych dniach może się okazać że część rozrachunków zostanie zapłacona, jeszcze przed 20tym, wobec czego zmianie ulegnie wysokość złych długów i co jest z tym związane, wysokość należnej zaliczki. Jeśli należna zaliczka ulegnie zwiększeniu, będziemy mieli do czynienia z niedopłatą, natomiast nadpłata będzie do odzyskania dopiero w zeznaniu rocznym, chyba że będziemy wnioskować do urzędu o jej przeksięgowanie na następne okresy.
 • Jeżeli będziemy odnotowywać w Ksp wpłaty zaliczek zgodnie z datą ich faktycznej wpłaty, to Ksp będzie mogło w stosownym zestawieniu pokazać różnice. Oczywiście najlepiej jakby w okresie od wpłaty zaliczki do terminu jej wymagalności nie było żadnych wpłat. Jest to jednak od nas niezależne.
 • Możemy przyjąć zasadę, że nie korzystamy ze złych długów, tzn nie chcemy zmniejszać naszej podstawy opodatkowania o niezapłacone faktury sprzedaży, a sami będziemy wszystko płacić w terminach. Oczywiście można tak postąpić, ale praktyka złych długów w VAT pokazuje, że zawsze się coś znajdzie, a jak już raz zaczniemy mieć do czynienia ze złymi długami to trudno się od nich uwolnić. W Ksp jeżeli będziemy wszystkie dokumenty oznaczać jako zapłacone, a po pewnym czasie okaże się, że jednak nie są zapłacone, to możemy zmienić status dokumentu w Ksp. albo dopisać odpowiednią należność lub zobowiązanie w opcji złych długów (dotyczy to dokumentów z ubiegłego roku, których nie ma już w Ksp). Oczywiście tym samym zmienimy wysokość należnych zaliczek, będziemy to mogli zobaczyć na stosownym zestawieniu.
 • W opcji informacja podatkowa w opcji 3.Informacje i obliczenie dochodu dodano następujące zestawienia:
  • 4. Poświadczenie klienta biura – zakupy. Jest to zestawienie dokumentów zakupu, które na dzień wykonania zestawienia pozostają w całości lub części niezapłacone. Zestawienie może dotyczyć tylko dokumentów z bieżącego roku lub wszystkich dokumentów.
  • 5. Poświadczenie klienta biura – sprzedaż. Tak jak dla zakupów, zestawienie ma prawie identyczna formę
  • 7. Złe długi w miesiącu. To zestawienia pokazuje listę wszystkich dokumentów, które mają wpływ na złe długi w bieżącym miesiącu. Pokazane zostaną w nim dokumenty których termin zapłaty powiększony o 91 dni przypada na bieżący miesiąc, oraz dokumenty z poprzedniego miesiąca zapłacone w bieżącym miesiącu po 20-tym oraz pozostałe dokumenty zapłacone w bieżącym miesiącu.
  • 8.Zaliczki należne a zapłacone. To zestawienie pokazuje listę wspólników, a dla każdego z nich wysokość należnych zaliczek w poszczególnych miesiącach oraz zarejestrowanych wpłat. Należna zaliczka jest aktualizowana za każdym razem gdy wchodzimy do informacji podatkowej.
 • Złe długi dotyczą również podatników rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu. Zgodnie z art.11 ust.4 pkt 2, oraz art.21 ust.3f podatnik powinien rozliczyć niezapłacone zakupy, chociaż nie ma obowiązku ich ewidencjonowania. I tu pojawia się poważny problem. Otóż jeżeli podatnik oblicza podatek według kilku stawek to powstaje pytanie wg której stawki powiększyć podstawę opodatkowania ryczałtu. Infolinia KIP poinformowała nas, że jeżeli jest możliwe powiązanie zakupu ze sprzedażą, to należy zwiększyć (zmniejszyć) podstawę podatku według tej właśnie stawki. Jeżeli takie powiązanie nie jest możliwe to kwotę zaległości (lub wpłaty) należy uwzględnić w takiej samej proporcji w jakiej ma się do siebie sprzedaż z zadanego okresu. Nie wiadomo tylko o jaki okres chodzi. Zgodnie z sugestią napisaliśmy do MF zapytanie w tej sprawie. Jeśli otrzymamy odpowiedź lub wcześniej pojawią się stosowne interpretację, wtedy uwzględnimy je w programie. Na razie Ryczałt nie uwzględnia złych długów.

Wersja 20.01.007

 • Poprawiono formatkę wspólnika, na której wprowadza się dane odnośnie małego Zusu. Dane nie chciały się zapamiętać.
 • Poprawiono obliczanie płac. Dodatek za pracę w porze nocnej był porównywany z płacą minimalną.
 • W opcji „5.Zamknięcie miesiąca / 1.Osobiste dane podatkowe” uwzględniono nową możliwość rozliczania straty. Jak wiadomo od tego roku stratę z działalności można rozliczyć jednorazowo lub w kolejnych 5-ciu latach odliczając w każdym z lat nie więcej jak połowę poniesionej straty. Jeżeli strata w roku 2019 jest większa niż 5mln i chcemy ją rozliczyć jednorazowo, to program przyjmie do obliczeń 5mln a nadwyżkę rozliczy w kolejnych 5-ciu latach zgodnie z dotychczasową zasadą. W związku z tym, przy wysokości straty Tymczasowej (przed złożeniem zeznania) lub Ostatecznej (po złożeniu zeznania) dodano zapytanie, czy rozliczyć stratę jednorazowo. Jeżeli odpowiemy twierdząco, program przyjmie do obliczeń zaliczki stratę w wysokości wykazanej w danym polu ale nie większej niż 5mln.

 

Wersja 20.01.006

 • Zmieniono sposób aktualizacji danych na podstawie roku 2019 w ostatniej opcji „Przepisz wszystkie dane z ubiegłego roku„. Obecnie zostaniemy zapytani, czy chcemy przepisać wszystkie dane czy tylko płace, czy też tylko ewidencje księgowe (księgi, vat rozrachunki itp.).
 • W każdym przypadku, niezależnie od tego czy wybierzemy wszystkie dane czy tylko jedną z dwóch grup, odpowiadające im dane w roku 2020 zostaną usunięte i zastąpione danymi z roku 2019.
 • Gdy nasz wybór będzie uwzględniał przepisanie płac, zostaniemy dodatkowo na specjalnej formatce odpytani:
  • Czy dopisać nowe zestawy płacowe? Będziemy mogli zdecydować się na jedną z opcji:
   • Nikomu nie dopisuj zestawu
   • dopisz zestaw ale tylko gdy pracownik w roku 2019 nie ma założonego zestawu na rok 2020 oraz jego płaca zasadnicza jest mniejsza od 2600 (skorygowana odpowiednio o etat)
   • dopisz zestaw wszystkim którzy nie mają zestawu na rok 2020
  • Czy obliczyć niewykorzystany urlop. Tu tez możemy zdecydować
   • obliczenie urlopów nastąpi wyłącznie dla zestawów utworzonych dla roku 2020
   • obliczenie nastąpi dla wszystkich zestawów
   • obliczenia nie będą przeprowadzane.
  • dodatkowo możemy zdecydować czy wszystkim pracownikom młodszym nić 26 lat zaznaczyć, że korzystają z ulgi dla młodych.
 • Odnośnie zestawów płacowych wyjaśnijmy ich rolę w programie. Podczas obliczeń płac za dany miesiąc, program w pierwszej kolejności ustala dla tego miesiąca obowiązujący zestaw płacowy i z niego pobiera dane do obliczeń. Część użytkowników pracuje na jednym zestawie co rok lub rzadziej zmieniając na nim dane np. odnośnie stawki miesięcznej. Najczęściej dopisują nowy zestaw, gdy zmiana stawki następuje w środku miesiąca lub zmienia się wymiar czasu pracy. Inni użytkownicy dopisują zestaw za każdym razem gdy ulegną zmianie dane na zestawie.
 • Przy aktualizacji danych płacowych ( opcja aktualizuj płace i zlecenia), program sprawdza czy dane w roku 2019 nie uległy zmianom. Sprawdzane są kartoteki wypłat, historia wynagrodzeń i inne elementy. Jeżeli w roku 2019 dopisano zestaw płacowy lub pracownika, to taki pracownik lub zestaw zostanie przeniesiony do roku 2020. Zestawy które (wg Id) istnieją już w roku 2019 i 2020 nie będą aktualizowane, bowiem mogłoby to doprowadzić do sytuacji że poprawne dane w roku 2020 zostają zastąpione danymi z roku 2019.

Wersja 20.01.005

 • W narzędziach operatora dodano zestawienie firm w których występują pracownicy w wieku nie przekraczającym 26lat na dzień 1 stycznia 2020. Dla tych firm podano liczbę wszystkich młodych pracowników i liczbę pracowników którym na ostatnim zestawie płacowym zaznaczono, że korzystają z ulgi dla młodych. Jeżeli te liczby są różne odpowiedni rekord oznaczono wykrzyknikiem.
 • W kartotece pracowników dodano w opcjach (F5) możliwość zaznaczenia wszystkich młodych pracowników oraz dla już zaznaczonych możliwość grupowego wpisania do ostatniego zestawu płacowego parametru, że korzystają z ulgi.
 • Podczas aktualizacji danych na podstawie ubiegłego roku, program nie przepisywał kartoteki wynagrodzeń zagranicznych. Poprawiono błąd i kartoteki są aktualizowane z okresu od listopada 2019 roku.

 

Wersja 20.01.004

 • Dodano do programu te same elementy co do wersji 19.01.062 na rok 2019. A więc:
 • Dodano zestawienie dla małego Zus+. Należy pamiętać że przychody i koszty w tym zestawieniu brane są bezpośrednio z księgi. Program w zależności od parametru ustawionego w Instalacji w danych właściciela, oblicza sumę zapłaconych składek Zus-51. Jeśli w danych właściciela zaznaczono, że składki zus umieszczane są w księdze, program przy obliczeniu miesięcznego dochodu powiększa go o te składki. Generalnie podstawa składek jest równa połowie średniego miesięcznego dochodu. Średni miesięczny dochód to dochód roczny podzielony przez 365 i pomnożony przez 30. Jeżeli podatnik prowadził działalność tylko przez część roku, dochód należy podzielić przez faktyczna liczbę dni prowadzenia działalności (np. gdy zawiesił działalność w okresie wakacyjnym). Tak wyliczona podstawa nie powinna być mniejsza niż 780zł i większa niż 3136,20. Oznacza to że dochód roczny powinien się zamknąć w przedziale (18980..76314). Oczywiście dane te są obliczone na podstawie parametrów płacowych z roku 2020.
 • Dodano opcję PIT-11 za okres (pod opcją gdzie drukuje się PIT-11 za cały rok). Po podaniu zakresu (od miesiąca do miesiąca) program utworzy tabelę z pracownikami posiadającymi wypłaty w zadanym okresie, oraz pozwoli wydrukować PIT-11 z danymi wyłącznie z zadanego okresu.
 • W opcji w której drukujemy i obliczamy listy płac, jeżeli do wydruku wybierzemy listę standardową szczegółową, to w dodatkowych opcjach pojawi się na końcu listy możliwość zapisania list płac oddzielnie dla każdego pracownika w wybranym katalogu w formacie pdf.
 • Przed wydrukiem średniorocznego stanu zatrudnienia można obecnie zdecydować, których osób nie wliczać do stanu zatrudnienia. (F/1/1/F5/1/8). W związku z tym zestawienie może być wykorzystane dodatkowo np. do ustalenia stanu zatrudnienia dla firm zobligowanych do tworzenia odpisu na Fundusz Socjalny.
 • Poprawiono import faktur eksportowych w walucie obcej z Subiekta (epp). Ksp dwukrotnie przeliczało wartości wg kursu.

 

Wersja 20.01.003

 • Podczas instalacji wszyscy zleceniobiorcy którzy nie ukończyli 26 roku życia i których umowy nadal trwają będą mieli ustawiany parametr korzystania z ulgi na Tak.
 • Poprawiono aktualizację danych na podstawie 2019 roku. Przy przepisywaniu wszystkich danych miesiące pozostawały zamknięte.
 • Poprawiono import/eksport pracowników.

Wersja 20.01.002

 1. Poprawiono błąd występujący przy obliczaniu zlecenia dla „młodego”, gdy kwota na umowie była mniejsza jak 200zł. Program zerował zaliczkę chociaż dla umów opodatkowanych ryczałtem nie powinno to mieć miejsca, bo ulga dla młodych nie dotyczy umów opodatkowanych ryczałtem.
 2. Poprawiono błąd występujący przy zmianie sposobu opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt. Program wykazywał błąd w obliczeniach.

 

Wersja 20.01.001

 1. W programie na 2019 odblokowano instalację na Nowy Rok. Wiadomo, że im później zainstalujemy wersję na 2020 tym lepiej. Program przenosi do bazy na 2020 wszystkie dokumenty które powinny się tam znaleźć, i które dotyczą roku 2020 i zostały wprowadzone w roku 2019. Czasem istnieje konieczność wprowadzania danych już w roku 2020 pomimo tego, że rok 2019 nie został jeszcze zakończony. Np. gdy zmuszeni jesteśmy policzyć płace wybranym pracownikom już za rok 2020. Zamiast instalować całą bazę na rok 2020 można skorzystać z poniższego sposobu:
  • wykonać archiwizację danych wybranej firmy (firm)
  • zainstalować program KSP na rok 2019 w roboczym katalogu. (wykonać pierwszą instalację).
  • wczytać do zainstalowanego programu archiwum wybranych firm. Tym sposobem będziemy mieli w roboczej bazie danych tylko te firmy w których musimy coś zrobić w roku 2020.
  • Następnie należy wykonać Instalację na Nowy Rok w programie zainstalowanym z roboczą bazą.
  • Możemy teraz wprowadzać dane do programu z danymi na 2020 rok.
  • jak zainstalujemy całą bazę na 2020 będzie można wczytać dane wybranych firm zarchiwizowanych w bazie roboczej.
  • przykład: Mamy zamiar wykonać obliczenia płac w dwóch firmach: 27 i 150. W programie na rok 2019 wykonujemy archiwizację firm 27 i 150 zapisując na dysku archiwum do plików 0027-Ksp-2019-firmadwadziesciasiedem.zip oraz 0150-Ksp-2019-Firma stopiedziesiat.zip. Następnie instalujemy program Ksp w wersji 19.01.058 w nowym miejscu na dysku np. program c:\ksp2019roboczy\program i bazę w c:\ksp2019roboczy\baza. Po uruchomieniu programu dopisujemy dwie firmy i wczytujemy do nich dane z archiwum. Następnie wykonujemy instalację na Nowy rok. Program zaproponuje katalogi c:\ksp2020roboczy\program i dla bazy c:\ksp2020roboczy\baza. Gdy zamkniemy rok 2019 w głównym programie z wszystkimi firmami, i zainstalujemy program na Nowy Rok, będziemy mogli zarchiwizować dane w ksp2020roboczy i wczytać je do odpowiednich firm w Nowo zainstalowanym programie na Nowy Rok.
 2. Jeśli wybierzemy instalację całej bazy danych, pamiętajmy że po dokonaniu zmian w bazie na rok 2019, jeśli wg naszej wiedzy, zmiany te mogą mieć wpływ na rok 2020, trzeba wykonać aktualizację danych na podstawie roku 2019.
 3. Przy instalacji na Nowy Rok program ustawia znacznik wskazujący na korzystanie z ulgi dla młodych dla wszystkich pracowników którzy są młodsi niż 26lat na dzień 1 styczeń 2020 na Tak.
 4. Przy instalacji na Nowy Rok program dopisuje nowy zestaw płacowy jeśli w roku 2019 będzie brakować zestawu na rok 2020. Jeżeli na ostatnim zestawie z roku 2019 stawka miesięczna lub godzinowa będzie mniejsza od minimalnej program zamieni ją na minimalną.