Program KSP na rok 2021 – wersja 21.01.018

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 21.01.018

 • Użytkownicy oprotestowali zbyt krótki czas, po którym Ksp uznaje, że użytkownik przestał pracować i zamyka program. Zmieniliśmy parametry, zgodnie z którymi obecnie jeżeli użytkownik nie wykazuje aktywności przez 40 min, to program będzie generował naciśnięcie klawisza ESC w taki sposób aby po 50 minutach cofnąć się do głównego menu programu. Jeżeli użytkownik w dalszym ciągu nie wykaże aktywności to po upływie 30 minut program zostanie zamknięty.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2021 rok)

Wersja 21.01.017

 • Nowe deklaracje PIT-4R(12) i PIT-8AR(11) ale jeszcze stare struktury xml (MF nie opublikowało nowych schematow), oraz nowe deklaracje PIT-11 i PIT-11Z (27).
 • Przy imporcie absencji z portalu ZUS-PUE, jeżeli absencja obejmowała więcej niż dwa miesiące, program dodawał do absencji w programie Ksp tylko absencję za pierwszy i ostatni miesiąc.
 • Przy imporcie identyfikatorów PPK z aplikacji funduszu w formacie ppk (xml), jeżeli uczestnicy nie zostali wcześniej przekazani do tej aplikacji za pośrednictwem pliku wygenerowanego z Ksp, aplikacja PPK nie posiadała identyfikatora księgowego i program Ksp nie mógł zidentyfikować w bazie Ksp danego pracownika. Obecnie jeżeli taka sytuacja będzie miał miejsce, Ksp postara się zidentyfikować pracownika po nazwisku imieniu numerze pesel i dacie urodzenia.
 • W narzędziach Administratora mamy opcję pokazującą aktualnie zalogowanych użytkowników. Po zaznaczeniu pokazanych w menu użytkowników można im wysłać komunikat, który zostanie pokazany na ich monitorach. Jeżeli bez zmiany treści komunikatu wyślemy domyślny komunikat z prośbą o opuszczenie programu celem zainstalowania nowej wersji, program najpierw wyświetli odpowiedni komunikat na ich monitorach i w przypadku gdy użytkownik nie zamknie okna z komunikatem jego program zostanie zamknięty po upływie około 10 sekund. Ta funkcjonalność jest aktywna jeżeli wysyłającym prośbę będzie użytkownik z uprawnieniami administratora. Jeżeli użytkownik zamknie okno (czyli przeczytał komunikat), jego program nie zostanie zamknięty. Jeżeli użytkownik uruchomił program i nie wykazuje aktywności, to po około 10 minutach jego program sam będzie generował naciśnięcie klawisza ESC. Pierwszy raz po około 10 minutach braku aktywności a następnie po 5 minutach, 2.5 min itd, aż osiągnie pozycję głównego menu w programie (tak było dotychczas). Obecnie przy braku dalszej aktywności po dalszych 10 minutach program zostanie zamknięty.
 • Za namową użytkowników zmieniliśmy sposób rozliczania marży przy sprzedaży komisowej. Dotychczas użytkownik wprowadzał do magazynu marży kwotę prowizji komisanta wynikającą z umowy komisu. Kwotę tę podawał (lub wybierał) również rejestrując sprzedaż komisową. Obecnie zamiast kwoty prowizji komisanta należy wpisać kwotę należną komitentowi. Tak więc sprzedaż komisowa nie będzie się znacząco różnić od zwykłej sprzedaży towarów używanych.
 • Program instalacyjny odpowiednio zmodyfikuje zapisy w magazynie marży zamieniając prowizję na kwotę należną komitentowi. Jeżeli w Ksp wystąpiła sprzedaż komisowa i prowizja nie została wybrana z magazynu marży, program instalacyjny dopisze odpowiednią pozycję do magazynu. Po instalacji należy odnaleźć dopisane rekordy i uzupełnić je o numer dokumentu (umowy komisu), przedmiot komisu, i dane komitenta. Dopisany rekord nie będzie miał wpływu na zawartość deklaracji VAT, jednak spowoduje, że ponowne przeliczenie deklaracji dopisze do ewidencji jpk odpowiedni rekord z zakupem vat-marża. Jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce, zalecamy przeliczyć odpowiednią deklarację i dopisać jej korektę. W przyszłości US prowadząc bardziej szczegółową analizę przesłanych plików może się jej domagać.
 • W sytuacji gdy użytkownicy dla sprzedaży komisowej bez wyboru prowizji komisanta z magazynu marży dopisali rekord z zakupami z pomocą dokumentu uniwersalnego, powinni albo usunąć dokument uniwersalny, albo usunąć rekord dopisany przez program instalacyjny w magazynie marży.
 • W wydatkach samochodowych uaktywniliśmy dowód wewnętrzny.
 • Na formatce do edycji zakupów paliwowych dodano możliwość wprowadzenia oznaczenia MPP

Wersja 21.01.016

 • W kartotece zleceniobiorcy, program ograniczał dobrowolna składkę pracodawcy do 1.5% zamiast do 2.5%.
 • Dokonaliśmy zmiany w sposobie ujmowania transakcji komisu w pliku jpk. Konkretnie, problem dotyczy ujmowania bądź nie, przedmiotu komisu w części zakupowej ewidencji w polu ZakupVatMarza. Analizując w zeszłym roku problem doszliśmy do wniosku, że w transakcji komisu, w której komitent powierza przedmiot komisantowi w celu dokonania dalszej odsprzedaży nie dochodzi do transakcji zakupu, a więc również nie ma tu pojęcia marży, a jedynie pojęcie wynagrodzenia (prowizji) komisanta. Komisant nie może rozporządzać przedmiotem jak właściciel, więc nie dochodzi tu do transakcji kupna. Umowa komisu, dotyczy warunków dalszej odsprzedaży i wynagrodzenia komisanta, a cena zakupu nie jest zanana, ponieważ ta transakcja zakupu nie dotyczy. Tym sposobem w ewidencji VAT, nie dodawaliśmy rekordu z polem ZakupVatMarza, tak jak ma to miejsce przy sprzedaży towarów używanych. Z drugiej strony w pliku Jpk nie ma specjalnego znacznika wskazującego, że dana transakcja jest transakcją sprzedaży komisowej. Dla MF zapis niczym nie różni się od typowej sprzedaży towarów używanych. Jeżeli MF będzie porównywać marżę wykazaną w sprzedaży z marżą wyliczoną z pól SprzedazVatMarza i ZakupVatMarza to przy braku tego ostatniego, w transakcjach komisu powstanie niezgodność. To przemawia za umieszczeniem zapisu po stronie zakupu.
 • Jeżeli podczas rejestracji dokumentu sprzedaży Vat-marża kwota prowizji komisanta zostanie wybrana z magazynu marży, to program umieści w pliku Jpk dodatkowy zapis w polu ZakupVatMarza z kwotą sprzedaży brutto pomniejszoną o kwotę prowizji komisanta. Jeżeli kwota prowizji zostanie wpisana „z ręki”, a nie wybrana, wówczas w pliku jpk po stronie zakupów nie pojawi się żaden zapis (tak jak dotychczas). Dane o umowie i komitencie będą pochodzić z odpowiedniego rekordu w magazynie marży.
 • Naprawiono błąd, powstający czasem podczas aktualizacji danych na podstawie ubiegłego roku, którego wynikiem był widoczny wyłącznie miesiąc grudzień 2021 w opcji wprowadzania składek Zus właściciela. Program instalacyjny przywraca poprawną ilość rekordów.

Wersja 21.01.015

 • Drobne poprawki w działaniu programu.

Wersja 21.01.014

 • Poprawiono import faktur z plików Symfonii. Nie importowały się faktury do paragonów.
 • Dodano import faktur do paragonów wystawionych w systemie Saldeo
 • Podczas ponownego przeliczenia struktury JPK za grudzień 2020 program usuwał dane o sprzedaży towarów używanych w systemie marży. Jeśli tak się stało trzeba po instalacji przeliczyć ponownie grudzień 2020, lub zrobić aktualizację (7/8/1).
 • W niektórych sytuacjach rezygnacja z utworzenia wniosku ZUS-RUD powodowała błąd systemowy
 • Poprawiono ekran zamknięcia miesiąca u ryczałtowca.

Wersja 21.01.013

 • Otrzymanie faktury korygującej z Wielkiej Brytanii w roku 2021 może być kłopotliwe dla księgującego, jeśli korekta dotyczy zakupów z ubiegłego roku. Typ korekty może skutkować dwoma różnymi sposobami ujmowania korekty w ewidencjach:
  • Pierwszy typ powoduje konieczność skorygowania deklaracji VAT-UE i plików JPK za okres w którym dokonało się nabycie (np. błędy na fakturze). W tym przypadku Wprowadzamy dokument do Ksp wskazując odpowiedni okres z roku 2020 oraz kraj nabycia GB. Program wie, że Wielka Brytania była członkiem Unii w tym okresie, wiec pozwoli zapamiętać dokument dla WNT z kodem kraju GB.
  • Drugi typ (np. udzielone rabaty) powoduje konieczność wykazania takiej faktury w miesiącu jej otrzymania, a więc już w roku 2021. Ksp nie pozwala wybrać kodu kraju GB dla transakcji Unijnych ujmowanych w ewidencjach w roku 2021.
 • W związku z tym aby rozwiązać problem polegający na tym, że dla niektórych transakcji w roku 2021 GB jest kodem kraju z Unii a dla innych nie jest, wprowadzamy do Ksp nowy kod kraju Unijnego XX Kraj z tym kodem to Wielka Brytania dla bieżących transakcji, które należy potraktować jako właściwe dla krajów Unii. Wpisany do dokumentu kod XX będzie widoczny na dokumentach i wszystkich wydrukach. Jedynie przy tworzeniu plików xml dla jpk_V7M, jpk_V7K, VAT-UE, VAT-UEK zostanie zamieniony na GB bezpośrednio w tworzonym pliku xml.
 • Podsumujmy: Kodu GB używamy w dokumentach do roku 2020 włącznie dla transakcji unijnych (WDT,WNT itp.) oraz od roku 2021 dla transakcji poza unijnych (Import, eksport). Kodu XX używamy wyłącznie w roku 2021 jeśli chcemy aby dana transakcja z Wielką Brytanią została uznana za transakcję unijną.

Wersja 21.01.012

 • Przy obliczeniu struktury sprzedaży za 2020rok zapomnieliśmy w poprzedniej aktualizacji o uwzględnieniu korekt. Trzeba jeszcze raz przeliczyć styczeń 2021.

Wersja 21.01.011

 • Poprawiono błąd, ważny dla podatników ze sprzedażą zwolnioną. Program obliczając jpk za styczeń 2021 oblicza również ostateczną strukturę sprzedaży za 2020 rok, aby w jpk za styczeń 2021 wykazać korekty z art.91. Program błędnie wliczał do struktury Faktury do paragonu wystawione od października 2020. Trzeba jeszcze raz przeliczyć strukturę jpk za styczeń.
 • W opcji z umowami zlecenie dodaliśmy możliwość zapisania umowy do pliku xml zgodnie ze specyfikacją deklaracji ZUS-RUD. Jeżeli jesteśmy ustawieni na nazwisku pracownika, to po naciśnięciu klawisza F5 i wybraniu opcji z tworzeniem deklaracji ZUS-RUD zobaczymy formatkę na której trzeba zaznaczyć jakie umowy chcemy zapisać, czy ma to być główna deklaracja, czy też korekta, oraz będziemy musieli podać zakres daty dla których program odszuka umowy wybranego typu, które zostały zawarte we wprowadzonym okresie. Umowy spełniające wpisane warunki zostaną umieszczone w deklaracji ZUS-RUD. Jeżeli natomiast ustawieni będziemy na konkretnej umowie, to po naciśnięciu klawisza F5 będziemy ją mogli zapisać do pliku xml bez względu na dodatkowe okoliczności.

Wersja 21.01.010

 • W imporcie faktur dodano import sprzedaży z programu fakturującego dla klientów banku ING. Klienci powinni zapisać faktury wystawione w aplikacji banku w formacie CDN Optima (format xml). Do Ksp faktury wczytujemy w opcji B.Pliki w Formacie xml/7.(ING) Fakturowanie w Banku Śląskim.
 • W historii wynagrodzeń na pierwszej zakładce dodano informację do edycji, o korzystaniu bądź nie, w danym miesiącu z ulgi dla młodych.
 • Poprawiono PIT-11 i kartę wynagrodzeń dla młodych, dla pracownika korzystającego z ulgi do 26 lat i pobierającego honoraria z 50% kosztami i przekraczający dopuszczalny limit wypłat 85528zł. Poprawiono również PIT-11 i kartę młodego oddelegowanego do pracy za granicą przekraczającego limit. W miesiącu przekroczenia limitu przychód zwolniony z tytułu diety obniżany jest proporcjonalnie do części opodatkowanej.
 • Odblokowano możliwość wprowadzenia BO odpisów dla Środków Trwałych dla dowolnego środka, niezależnie od Daty OT.
 • Podczas importu danych z pliku jpk_vat.xml dodano import dokumentów marży. Dokumenty sprzedaży importują się do księgi oraz do ewidencji VAT do tabeli krajowych dokumentów uniwersalnych. Dokumenty zakupu służące ustaleniu marży importują się do uniwersalnych dokumentów zakupu. Warto więc przekazać taką informację klientom, którzy prowadzą lombardy aby ich oprogramowanie mogło wygenerować plik sprzedaży w formacie jpk_vat.xml. Każda sprzedaż nawet ta potwierdzona wyłącznie paragonem fiskalnym powinna się znaleźć w tym pliku z oznaczeniem typu dokumentu „WEW” (sprzedaż na fakturę jako typ pusty „”). Taki eksport posiada firma Datum Software w swoim programie lombard.net.
 • W opcji gdzie wprowadza się straty z lat ubiegłych dodano znacznik rozliczania straty „jednorazowo”. Jeżeli podatnik korzystał z tego sposobu w roku 2019 lub 2020 trzeba to zaznaczyć i jeszcze raz przeliczyć klawiszem Insert maksymalną kwotę straty do rozliczenia w 2021 roku

Wersja 21.01.009

 • Poprawiono wydruk karty wynagrodzeń zgodnej z rozporządzeniem. Jeżeli podatnik wypłaca wynagrodzenie w następnym miesiącu, ale z jakiś przyczyn wypłatę za grudzień 2020 wypłacił w grudniu, a wypłatę za styczeń już normalnie w miesiącu lutym 2021, to w styczniu 2021 nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie, a w związku z tym składka PPK pracodawcy zapłacona do funduszu w styczniu nie mogła być potrącona i powinna być umieszczona w karcie wynagrodzeń w styczniu i odpowiednio dodana do PIT-11. Dodatkowo pomimo braku styczniowej wypłaty, składka ta powinna być przekazana do programu płatnika na deklaracji RCA. Program nie wykonywał tych czynności, co niniejszym zostało poprawione.
 • Faktury wystawione przez biuro rachunkowe rozliczające się metodą kasową, wystawione w roku 2020 i wcześniejszych, zapłacone w roku 2021 chociaż poprawnie rozliczały się kasowo to w pliku JPK nie były oznaczone jako MK. Dotyczy to faktur zakupu zaksięgowanych u klientów biura.
 • Dodano import faktur z programu KoRo RIW.
 • Zaktualizowano wyliczenie stawek składek na ubezpieczenie wypadkowe wg nowych wytycznych oceny ryzyka

Wersja 21.01.008

 • Do słownika otrzymanej pomocy dodano pomoc z tarczy 6.0, 7.0 i inną pomoc. Dodano zestawienie pomocy dostępne w punkcie, w którym się ją wpisuje.
 • Poprawiono przekazywanie wynagrodzeń do księgi (dopisywaliśmy je błędnie razem z opłaconymi  składkami PPK .
 • Odblokowaliśmy klonowanie faktur z ubiegłego roku (Biuro rachunkowe)
 • Znów nieznacznie zmieniliśmy roczne podsumowanie funduszu płac.
 • Wielu użytkowników zgłasza nam problem z wyposażeniem, które wobec braku obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji usunęliśmy z programu. Tym niemniej, niektórzy chcą mieć taką ewidencję, w związku z tym przywrócimy ją w programie ale bez związku z ewidencją VAT. Wyposażenie będzie można pobrać aktualizując dane z ubiegłego roku. Na dziś można je wpisywać do programu na rok 2020, jak dodamy odpowiednie opcje w roku 2021 wpisane dane przejmą się w całości z roku 2020.

Wersja 21.01.006

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w Art.22 ust. 6bc odrębnie określa moment, w którym składki przekazywane do PPK w części finansowanej przez pracodawcę stanową koszt uzyskania przychodu. Jak wynika z tego ustępu, kosztem są w okresie za który są należne (te składki). Składki pracodawcy są należne w miesiącu w którym dokonywana jest wypłata, bo moment wypłacania wynagrodzenia jest jednocześnie momentem naliczenia składki pracodawcy, którą trzeba odprowadzić do funduszu do 15go następnego miesiąca, w którym dokonała się wypłata. Wpłacone składki pracodawcy są przychodem pracownika z tytułu umowy o pracę w miesiącu w którym pracodawca przekazał je do funduszu. Niestety interpretacja indywidualna MF (Interpretacja KIS z 23.04.2020  0111-KDIB1-2.4010.85.2020.1.SK) każe zaliczać w koszty składki pracodawcy w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie  pod warunkiem że składki te zostały opłacone w obowiązujących terminach. Jeżeli terminy nie zostaną dochowane, składki te zaliczane są w koszty w miesiącu ich zapłaty. Z tego przepisu i interpretacji rodzą się dwa podstawowe wnioski:
  • Pierwszy, że wypłacone pracownikowi wynagrodzenie brutto nie jest już kosztem uzyskania, bowiem jego część (składka do PPK pracodawcy) zaliczana jest w koszty w innych terminach. Oznacza to, że na kartach wynagrodzeń i deklaracji PIT-11 będziemy wykazywać kwoty wynagrodzenia zawierające zapłacone składki do PPK pracodawcy, natomiast w koszty, będziemy przekazywać wynagrodzenie zmniejszone o te składki, bowiem składki zostaną przekazane w koszty odrębnym zapisem i najczęściej w innym terminie. W Ksp uwzględnia to, funkcjonalność przekazywania wynagrodzeń w koszty i odpowiedni dokument wewnętrzny.
  • Drugi, że trzeba odrębnie obliczyć i pokazać składki pracodawcy do zaliczenia w koszty, co w ogólnym przypadku może być bardzo zawiłe jeśli podatnik nie płaci ich w powtarzalnych terminach. Na szczęście składki do PPK nie mogą być wpłacane w częściach – co ogranicza złożoność problemu. W związku z tym dodaliśmy odpowiedni dowód wewnętrzny obok dowodów na składki ZUS i wynagrodzeń i przekazujemy je odrębnym zapisem. Zmodyfikowane zostały również niektóre zestawienia.
 • Dodaliśmy zaktualizowany na 2021 rok wzór wykazu pracowników do wniosków o pomoc z Art.15zzb (PUP)

Wersja 21.01.005

 • Nowa wersja z plikiem jpk na żądanie. Plik ewidencji przychodów dla ryczałtowca
 • W info podatkowym w wydruku bieżących płatności dodano datę zapłaty składek PPK
 • W rocznym podsumowaniu funduszu płac dodano informację o składkach PPK pracodawcy
 • Dodano zestawienia dla tarczy finansowej/takie same jak 2020.
 • Poprawiono minimalną podstawę zasiłku.
 • Uaktualniono wysokość opłat ekologicznych na rok 2021
 • W następnej wersji nowy sposób zaliczania w koszty składek PPK pracodawcy. W tej wersji chociaż rozpoczęliśmy prace to brakło czasu. Wersja powinna być dostępna najpóźniej w poniedziałek 1-go lutego.

Wersja 21.01.004

 • Nowy schemat deklaracji IFT-1 (wersja 16) obowiązuje w roku 2021
 • Nowe schematy deklaracji VAT-UE i VAT-UEK obowiązują począwszy od roku 2021
 • Poprawa błędu w opcji z tworzeniem deklaracji PIT-11

Wersja 21.01.003

W programie na 2020 odblokowano instalację na Nowy Rok. Wiadomo, że im później zainstalujemy wersję na 2021 tym lepiej.