Program KSP na rok 2022 – wersja 22.01.058

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 22.01.058

 • Poprawiono błąd. Przy przekazywaniu danych do płatnika program wpisywał jako podstawę zdrowotnego dla osoby współpracującej przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał roku ubiegłego zamiast 75% tej kwoty. Składka i obliczenia były poprawne.
 • Dodano przekazanie zerowej deklaracji RCA dla osoby powołanej (2250)
 • Dla biur rachunkowych nie posiadających modułu płace odblokowano możliwość wysyłania deklaracji DRA właścicieli do płatnika.
 • Jeżeli okres przebywania na urlopie przechodzi na następny miesiąc, program w następnym miesiącu (dla tego samego urlopu) nie będzie od nowa obliczał stawki urlopowej tylko przyjmie ją w wysokości z poprzedniego miesiąca.
 • W module płace, w parametrach księgowania do dano możliwość ustawienia procentu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, tak jak ma to miejsce dla nadgodzin.
 • W środkach trwałych w inwestycjach w toku dodano możliwość usunięcia powiązania inwestycji z elementem środka trwałego po naciśnięciu klawiszy Ctrl+Del. Czasem zdarza się sytuacja, że na skutek błędu sieciowego lub zaniku zasilania, podczas usuwania środka trwałego, który został pobrany z kartoteki środków w budowie, program nie zdążył usunąć daty OT i znacznika pobrania z kartoteki inwestycji. Takiej Inwestycji nie dało się ponownie pobrać do kartoteki środków. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Del rozwiązuje ten problem. Data OT jest usuwana i usuwane jest istniejące powiązanie (o ile istnieje)
 • Otrzymujemy wiele pytań jak przeprowadzić proces zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę od 1-go lipca. Najlepiej zrobić to w poniższy sposób:
  • zarchiwizować firmę na ryczałcie
  • Dopisać nową firmę w Ksp
  • Wczytać dane zarchiwizowanej firmy ryczałtowej do nowej firmy
  • Odksięgować wszystkie dokumenty i otworzyć miesiące
  • Usunąć dokumenty z księgi, pozostawiając dokumenty w VAT
  • Usunąć zapłaty składek ZUS-51,52,53 z tabel podatkowych dotyczące deklaracji ZUS za miesiące do lipca 2022
  • Zmienić formę opodatkowania firmy na skalę i ewentualnie usunąć przychody z innych firm.
  • W danych właściciela poprawnie wpisać wszystkie informacje dotyczące opodatkowania i ubezpieczenia.
  • Wpisać w osobistych danych podatkowych przychody i dochody 0zł od stycznia do czerwca.
  • W złych długach oznaczyć dokumenty otrzymane do czerwca jako nie zmniejszające/zwiększające podstawę opodatkowania w podatku dochodowym, albo usunąć te dokumenty.
  • W instalacji w parametrach księgowania ustawić parametr dla korekty złych długów w podatku dochodowym na „2„- korekta zależy są od parametru na dokumencie. Jeżeli dokumenty są usunięte, to można nie zmieniać tego parametru
  • Zamknąć miesiące od stycznia do czerwca.
 • Poprawiono błąd przy wyliczaniu składki zdrowotnej dla członków rad nadzorczych (Art. 13 ust. 7). Program porównywał składkę zdrowotną z podatkiem obliczonym wg zasad roku 2021, a nie powinien. Jeżeli wynagrodzenie było niższe niż 600zł składka zdrowotna była zaniżana.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2022 rok)

Wersja 22.01.056

 • W instalacji drukarki dodano pole w którym informujemy program, że dana drukarka została przechwycona przez zdalny pulpit lub inny program do zdalnej pracy. W sytuacji w której osoba pracująca na zdalnym pulpicie (pracuje np. z domu na komputerze w firmie) chce wydrukować zestawienie na własnej drukarce (np. domowej) powinna zaznaczyć pole w definicji drukarki. Inaczej program do zdalnej pracy zamknie połączenie lub nie wydrukuje zestawienia. Problem nie dotyczy wydruków typu deklaracja. Zasadniczo jeżeli pracujemy zdalnie wykorzystując do tego celu zdalny pulpit systemu Windows, nie ma potrzeby zaznaczania drukarki jako przejętej. Ksp przed wydrukiem sprawdzi, że w nazwie przejętej drukarki występuje słowo „przekierowana” i uzna drukarkę za przejętą przez zdalny pulpit. Podobnie wystąpienie frazy Teamviewer lub AnyDesk w nazwie drukarki spowoduje przypisanie jej własności drukarki zdalnej. W innych sytuacjach trzeba zaznaczyć w instalacji pole informujące o przejęciu drukarki. Dlaczego problem występuje przy wydruku zestawień a nie występuje przy wydruku deklaracji? Otóż w deklaracjach używamy standardowych czcionek Windows, natomiast w zestawieniach używamy własnych czcionek. Zostały one tak zaprojektowane (są typu „monotype” – o stałej szerokości) aby zachowując wysokość były na tyle wąskie, aby nie tracąc czytelności można było wydrukować najszersze z możliwych zestawienie. Moduł do zdalnego drukowania systemu Windows, z którego korzystają wszystkie aplikacje do zdalnej pracy, nie radzi sobie z czcionkami zaprojektowanymi przez użytkownika, dlatego drukując zestawienie na lokalnej drukarce przy pracy zdalnej, zmieniamy czcionkę na standardową czcionkę Windows, co rozwiązuje problem.

Wersja 22.01.055

 • Poprawiono odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtem. W sytuacji gdy oprócz składek z działalności podatnik opłacał składki zdrowotne z innych tytułów (np. spółki komandytowe), program błędnie odliczał całe, zapłacone składki zdrowotne, podczas gdy powinien odliczać tylko te, które przypadają na daną formę opodatkowania. Ten błąd poprawiliśmy w poprzedniej wersji, jednak nie uwzględniliśmy przypadku wprowadzonych wielu zapłat do jednego zobowiązania, dlatego program nadal odliczał całe składki dla takiego przypadku.
 • Przy wpisywaniu absencji chorobowej program będzie informował o zbliżaniu się do limitu (182 dni) lub jego przekroczeniu. Wraz z bieżącą absencją program zsumuje wszystkie poprzednie, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie jest dłuższa niż 60dni. Sumowanie odbywa się do pierwszej dłuższej niż 60dni przerwy.
 • Dodano zabezpieczenie nie pozwalające odliczyć więcej zapłaconej składki zdrowotnej niż składka należna.

Wersja 22.01.053

 • Poprawiono błąd. Pełnomocnictwo ZUS-PEL wydrukowane przed jego podglądem, zawierało tylko 2 strony zamiast 3.
 • W opcji z pakietem mobilności, pracownicy będą teraz ułożeni alfabetycznie. Dodano również zestawienie pracowników z wypłaconymi kwotami.
 • Poprawiono odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtem. W sytuacji gdy oprócz składek z działalności podatnik opłacał składki zdrowotne z innych tytułów (np. spółki komandytowe), program błędnie odliczał całe, zapłacone składki zdrowotne, podczas gdy powinien odliczać tylko te, które przypadają na daną formę opodatkowania.

Wersja 22.01.052

 • Poprawa błędu. Składka zdrowotna za osobę współpracującą za miesiąc czerwiec w przypadku gdy wypłata dla tej osoby była dokonana w lipcu, była policzona wg nowych zasad dopiero w lipcu, a powinna być policzona „po nowemu” już za miesiąc czerwiec.
 • Umożliwiliśmy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów, zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od początku roku (do limitu 8700) dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, począwszy od miesiąca czerwca. W związku z tym w punkcie 8/2.Wspólnicy na trzeciej zakładce dodaliśmy pole pozwalające zadeklarować, że składka zdrowotna właściciela będzie zaliczona do kosztów uzyskania. Jeżeli zdecydujemy się na zaliczanie składki w koszty, to trzeba będzie to robić aż do końca roku. Ksp nie pozwala zaliczać w koszty składki zdrowotnej w jednym miesiącu a w następnym już nie. Więc albo zaliczamy, albo nie zaliczamy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że korzyść z zaliczenia składki do kosztów nie będzie spektakularnie duża. Zacznie pojawiać się przy dochodzie pomniejszonym o składki na ubezpieczenie społeczne mniej więcej od 66tyś i ustabilizuje się przy dochodzie 190tyś na kwocie 426zł. Zaliczając zdrowotne do kosztów uzyskania będziemy płacić większy podatek dochodowy i mniejszą składkę zdrowotną. Zauważymy to dopiero podczas obliczania zaliczki za sierpień i zdrowotnego za lipiec. Składki zdrowotne zostaną przekazane do księgi razem z innymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Przy czym jeżeli firma prowadzona jest w formie spółki, to program po przekazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne do księgi dodatkowo przypisze kwotę składki tylko danemu wspólnikowi wykorzystując mechanizm „kosztów wg uzgodnień” (Księgowanie dokumentów – klawisz „W”). Trzeba więc będzie dodatkowo drukować folio właściciela.
 • Jeżeli zdecydujemy się na zaliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania to preferowana przez nas kolejność postępowania jest następująca: dla większej przejrzystości załóżmy że księgujemy czerwiec:
  • Wprowadzamy zapłaty składek Zus dokonane w czerwcu za miesiąc Maj (ewentualnie również za miesiąc czerwiec zapłacone w czerwcu).
  • Wprowadzamy dokumenty do księgi przychodów
  • Na koniec miesiąca w opcji D/7.Eksport do płatnika – PIT-4 przekazujemy składki i wynagrodzenia do księgi za miesiąc czerwiec (do księgi zostaną dopisane również składki zdrowotne).
  • W opcjach informacji podatkowej 4/8.Przekaż dane o dochodach do płac przekazujemy dochód narastająco dla każdego wspólnika do tabeli ze składkami Zus za miesiąc czerwiec)
  • W opcji 5/1.Osobiste dane podatkowe obliczamy składki na ubezpieczenie właścicieli za miesiąc czerwiec. (same składki nie ulegną zmianie, zmianie może ulec dochód który będzie podstawą naliczenia składek w lipcu – o ile składki właściciela są zaliczane do kosztów i płacone w miesiącu w którym są należne np. w czerwcu za czerwiec)
 • W kolejnych miesiącach postępujemy identycznie. Jeżeli chcemy dowiedzieć się jaką korzyść osiągniemy z zaliczania zdrowotnego do kosztów proszę skorzystać kalkulatora dostępnego na naszej stronie (zobacz).
 • Zaktualizowaliśmy tabelę odsetek

Wersja 22.01.051

 • Poprawa błędu. Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać pracownik, który pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych (art. 21. Ust.1 p.148, 152-154) już za miesiąc czerwiec, jeżeli jego wynagrodzenie wypłacane jest w lipcu.
 • Poprawa błędu. Deklarowaną zaliczkę (1/12) dla podatników na skali podatkowej zmniejszaliśmy o 29.41% już przy liczeniu zaliczki za miesiąc czerwiec a powinniśmy to robić począwszy od zaliczek za miesiąc lipiec.
 • Poprawa błędu. W okresie zawieszonej działalności, jeżeli jest ona zawieszona przez cały miesiąc, składka zdrowotna nie powinna być naliczana. Ksp naliczał składkę.
 • Dodatkowo w okresie zawieszonej działalności zmniejszamy proporcjonalnie do okresu zawieszenia podstawę składki na ubezpieczenie społeczne (po naciśnięciu klawisza Insert)
 • W przygotowaniu:
  • Możliwość zaliczenia w koszty składki zdrowotnej właściciela (tak jak składki na ub. społeczne), przy czym zapłacone składki zdrowotne będziemy przekazywać w koszty odrębnie dla każdego właściciela kwalifikując je jako koszty wg uzgodnień.
  • Możliwość zadeklarowania pracownikowi jego płacy zasadniczej jako płacy minimalnej powiększonej o zadaną kwotę. W tej sytuacji nie trzeba będzie tworzyć w przyszłym roku dodatkowych zestawów przy zmianie płacy minimalnej w drugiej połowie roku.

Wersja 22.01.049

 • Poprawa błędu przy obliczaniu płac dla pracowników z kosztami 50%. Program nieprawidłowo obniżał  limit tych kosztów, co w przypadku wysokich wynagrodzeń z takimi kosztami, zawyżało zaliczkę na podatek.
 • Poprawa błędu przy obliczaniu wypłaty za dany miesiąc w przypadku pracownika u którego występuje „odroczona zaliczka”  oraz w tym samym miesiącu wypłacono wypłatę za wcześniejszy miesiąc (np. wypłata za maj wypłacona w czerwcu i za czerwiec wypłacona w czerwcu). Program zawyżał zaliczkę na podatek.

Wersja 22.01.048

 • Poprawiliśmy błąd który wystąpiłby przy wyliczaniu  zaliczki na podatek dla podatnika rozliczającego się Liniowo i dodatkowo płacącego zaliczki w wysokości 1/12 podatku za rok 2021. Począwszy o zaliczek za Lipiec 2022 zaliczkę można zmniejszyć o 19% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ale nie więcej niż 19% z kwoty 8700. Błąd polega na tym, że zaliczkę zmniejszaliśmy już za miesiąc czerwiec.
 • Na naszej stronie w dziale z kalkulatorami udostępniamy krótki film dla przedsiębiorcy o zmianach od lipca 2022. (zobacz)

Wersja 22.01.047

 • W bieżących płatnościach dla podatników którzy płacą zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, dodano na wzór podatku Vat w miesiącach, które nie są końcem kwartału informację o aktualnej wysokości podatku nazwanej na wydruku „prognozowanym”.
 • Podczas pobierania kursów walut w dniu 21.06.2022 serwer NBP zaczął zwracać kod statusu wykonanego żądania, który nie znajdował się na liście kodów w protokole http, co Ksp interpretowało jako błąd. Dodaliśmy ten kod do listy kodów poprawnie wykonanego zadania.

Wersja 22.01.046

 • Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla osób powołanych (kod: 2250), w ostatniej wersji (045) składkę ograniczaliśmy do wysokości podatku obliczonego wg zasad 2021 roku, co było nieprawidłowe. Dodatkowo dla umów z kodem ubezpieczenia 2250 i przychodem z art.13 ust.5 i 6 będziemy sprawdzać czy suma wypłaconego wynagrodzenia w roku nie przekracza kwoty 6000zł. Jeżeli nie przekracza, składki zdrowotne nie będę naliczane. Dopiero nadwyżka ponad 6000 będzie uwzględniana w podstawie do zdrowotnego. (Nowy przepis obowiązuje od lipca). Osoby u których suma wypłat za rok 2022 nie przekroczyła 6000zł należy wyrejestrować z ubezpieczeń i ponownie zarejestrować dopiero gdy suma wypłat przekroczy kwotę 6tys.
 • W deklaracji VAT-26 uwzględniono zmianę kwalifikacji samochodu osobowego z A2 na A1. Dotychczas taka zmiana nie powodowała umieszczenia samochodu na deklaracji VAT-26 korekta – poprawiliśmy.
 • Dostosowaliśmy eksport deklaracji Wn-D i inf-DP do wymagań aplikacji SODiR online. Teoretycznie wymagania miały być identyczne jak dotychczas, ale jak się okazało nie do końca.
 • Na naszej stronie udostępniliśmy arkusz excel, pozwalający ocenić podatnikom rozliczającym się obecnie w formie ryczałtu, czy opłaca im się zmienić formę opodatkowania na Skalę, od lipca tego roku, czy też bardziej opłacalna będzie zmiana formy opodatkowania za cały 2022 rok na skalę podatkową (zobacz)

Wersja 22.01.045

 • Na skutek opinii Głównego inspektoratu pracy i Resortu zmieniamy sposób obliczania wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w stawce miesięcznej w przypadku gdy na skutek choroby lub innego zdarzenia skutkującego wypłatą zasiłku a także innych okoliczności, dla których zgodnie z par.11 lub 12 „rozporządzenia o wynagradzaniu…” za czas przepracowany nie należy się wynagrodzenie, wynagrodzenie zasadnicze zostanie ustalone jako iloczyn stawki godzinowej i ilości przepracowanych godzin. Stawkę ustalimy zgodnie z par.4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Dotychczas stawka wynikała z płacy minimalnej i dodatkowo wynagrodzenie ujmowane było w pozycji wyrównania do płacy minimalnej.
 • Zaktualizowano tabelę odsetek
 • Z uwagi na fakt, że od 2023 roku płaca minimalna będzie aktualizowana 2 razy w roku, dodano w opcji „8/5/3.Płaca minimalna i inne składniki” dodatkowe pole z płacą minimalną obowiązującą w drugim półroczu. Zauważmy, że dla potrzeb ustalenia minimalnej podstawy składki zdrowotnej obowiązującą przez cały rok płacą minimalną  jest ta z pierwszego półrocza.
 • Podczas obliczania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność uwzględniono okresy zawieszonej działalności. W opcji „8/1/1.Edycja danych firmy” na drugiej zakładce dodano pola, w które należy wprowadzić okresy w których działalność została zawieszona. Dokumenty wprowadzone do księgi w tym okresie nie będą uwzględniane w podstawie naliczenia składki zdrowotnej (decyduje data księgowania w księdze). W praktyce, zostanie ustalony dochód (przychód dla ryczałtu) wynikający z tych dokumentów, który pomniejszy dochód z działalności do obliczeń podstawy ZUS-52. Jeżeli data początku zawieszenia działalności będzie pusta oznaczać to będzie że działalność jest zawieszona od początku roku. Pusta data końca zawieszenia działalności oznacza że nie jest jeszcze znana data odwieszenia działalności lub działalność jest zawieszona do końca roku. Jeżeli obydwie daty będą puste, będzie to oznaczać, że działalność nie jest i nie była zawieszona. W związku z wprowadzeniem tych dat, zmieniono raport z przekazania podstawy składek z działu księgowego do działu płac. Dodatkowo w opcji dochody z innych firm zmieniono formatkę nr 5 na której obecnie zamiast kwoty sprzedaży środka trwałego będzie podawany dochód z okresu zawieszonej działalności. Od wersji 041 kwota za jaką sprzedano środek nie ma już znaczenia – dlatego też usunięto ją również z formatki  przy wprowadzaniu sprzedaży do księgi.
 • W narzędziach operatora dodano zestawienie „Czy zmienić formę opodatkowania od 1.VII?”. Zestawienie ma sens, jeżeli do ewidencji ryczałtowca wprowadzano również koszty, wówczas program może oszacować dwa zdarzenia: pierwsze gdy podatnik ryczałtowy wybierze na drugie półrocze nadal opodatkowanie ryczałtem i drugie gdy zamieni je na skalę podatkową. Program dla każdego z wyborów obliczy hipotetyczny podatek i składki zdrowotne za cały rok zależnie od podjętej decyzji, przy założeniu, że przychody i koszty w drugiej połowie roku będą identyczne jak w pierwszej.
 • Na naszej stronie w opcji z kalkulatorami udostępniliśmy kalkulator pozwalający zobaczyć wpływ zmian podatkowych od 1.lipca na wypłacane wynagrodzenia (zobacz).

Wersja 22.01.044

 • Pozostaje nierozwiązany problem naliczania składek na FP dla zatrudnionych na niepełny etat z wynagrodzeniem zasadniczym większym od płacy minimalnej ale na skutek pobierania zasiłku, obniżonym do kwoty mniejszej niż płaca minimalna. Zgodnie z poradnikiem Zus wynagrodzenie takie nie podlega przeliczeniu na pełny miesiąc, a więc składka na FP powinna wynosić 0. Jeden z naszych klientów zwrócił się do Zus o wyjaśnienie otrzymując następującą odpowiedź. „w związku z tym ,że pracownik ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę należy naliczyć składkę na FP w miesiącu , w którym wynagrodzenie jest niższe niż minimalne w związku z wypłatą zasiłku chorobowego”. Jak z tego wynika należy jednak naliczyć składkę, chociaż odpowiedź nie wspomina o niepełnym etacie pracownika, jak również zawiera pojęcie gwarantowanej płacy minimalnej, co jest oczywiste i wynika z kodeksu pracy, a więc dotyczy każdego pracownika z umową o pracę niezależnie od tego w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniony. Tak więc zmieniamy sposób oceny, czy pracownikowi naliczyć FP, dla parametru ustawionego na „Nie licz gdy < płacy minimalnej”. W sumie lepiej zapłacić niż potem korygować.
 • Poprawiono eksport pracowników. Eksportowali się tylko pracownicy z kartoteki zatrudnionych. Pracowników przeniesionych do kartoteki zwolnionych nie dało się wyeksportować.

Wersja 22.01.043

 • Wprawdzie jest rzeczą prawie niemożliwą aby podatnik sporządzał remanent w sytuacji gdy jest on większy od początkowego (na początek roku), to jednak urząd zawsze może od niego tego zażądać. W związku z tym jeżeli w opcji z remanentem użytkownik poinformuje program aby ten był uwzględniany przy obliczaniu dochodu, i remanent końcowy będzie większy od początkowego, to nie zostanie on uwzględniony w dochodzie dla potrzeb obliczenia składki zdrowotnej. Zmieniono również Raport z przekazania podstaw do płac.
 • Zaktualizowano tabelę opłat ekologicznych
 • Zmieniono sposób sprawdzenia, czy naliczać składkę na FP jeżeli parametr ustawiony był na wartość „Nie naliczaj gdy podstawa < minimalnej„.

Wersja 22.01.042

 • Poprawiono błąd występujący przy przeliczaniu wyrównania wynagrodzenia w pakiecie mobilności.
 • Poprawiono raport z obliczania chorobowego. Raport pokazywany był wg starego wzorca nie uwzględniającego nowego brzmienia art.43 (miesiąc przerwy pomiędzy zasiłkami a nie 3 miesiące)

Wersja 22.01.041

 • W poprzedniej wersji zapomnieliśmy o ryczałcie. Połowę zapłaconej składki zdrowotnej można odliczyć od przychodu za czerwiec.
 • Na formatkach przychodów z innych firm brakowało podsumowania kwot.
 • Poprawiono tworzenie xml dla deklaracji PIT-4R
 • Z objaśnień na stronie MF wynika, że dochód ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy składki zdrowotnej nie musi być większy od zera. Tak więc usunęliśmy to ograniczenie. Na formatce ze sprzedażą środka wystarczy wpisywać odpisy zaliczone w koszty do końca 2021 roku. Kwota za jaką sprzedano środek obecnie nie jest brana pod uwagę. Ponieważ jest to korzystne rozwiązanie dla podatnika, nie trzeba nic poprawiać. Ewentualnie nadpłacona składka zdrowotna rozliczy się w bieżącym miesiącu.
 • Uwzględniliśmy zmianę stawki podatku z 17% na 12% dla podatników wpłacających uproszczone zaliczki i rozliczający się wg skali. UWAGA: Nie zmieniamy w Ksp kwoty zaliczki wynikającej z dochodu za rok 2021. Program sam począwszy od zaliczki za czerwiec 2022 obniży ją do wysokości 12/17 zaliczki deklarowanej  (zmniejszenie o 29,41%).  
 • Z informacji przesyłanych nam przez użytkowników wynika, że nasze uzasadnienie postępowania w kwestii zmniejszania dochodu z działalności o odpisy sprzedawanego środka trwałego dokonane do końca 2021 roku jest zbyt zawiłe. Opiszemy to w inny sposób. Aby dowiedzieć się jaki dochód przyjąć do obliczenia składki zdrowotnej gdy sprzedajemy środek trwały, mając już obliczony dochód dla potrzeb podatku dochodowego należy postąpić następująco:
  1. Trzeba dochód z działalności pomniejszyć o dochód/stratę z tytułu sprzedaży środka o kwotę: Kwota_sprzedaży – Warość_początkowa + Odpisy_21 + Odpisy_22 ( Odpisy_21 to suma odpisów sprzedanego środka od dnia przyjęcia na ewidencję do końca 2021 roku. Odpisy_22 to suma odpisów dokonanych od roku 2022 włącznie)
  2. Tak pomniejszony dochód z działalności należy zwiększyć/zmniejszyć o dochód ze sprzedaży środa wg wytycznych Zus – a więc bez uwzględniania odpisów do roku 2021 włącznie, czyli o kwotę Kwota_sprzedaży – Wartość_początkowa + Odpisy_22.
  3. Jak widać od dochodu z działalności odejmujemy kwotę z punktu 1 i dodajemy kwotę z punktu 2 co bezpośrednio prowadzi do wniosku, że wystarczy od dochodu z działalności wg PIT odjąć odpisy za lata do 2021 włącznie.
 • Na naszej stronie zamieściliśmy 2 filmy wyjaśniające zmiany obowiązujące od 1-go lipca 2022 i wyjaśnienie jak postępować gdy sprzedajemy składniki majątku. (Zmiany od 1 lipiec, Sprzedaż składnika majątku)

Wersja 22.01.040

 • Poprawiono błąd związany z naliczeniem składki zdrowotnej dla osoby współpracującej. Od lipca 2022 podstawa składki powinna wynosić 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Do Lipca podstawą jest 100% tej kwoty.
 • Poprawiono zapis do xml pustej deklaracji VIU-DO.
 • Poprawiono uwzględnianie dochodu ze sprzedaży środka trwałego w podstawie składki zdrowotnej z informacji o tej sprzedaży zawartej na formatkach przychodów z innych firm. Program nie ograniczał wykazanych tam odpisów za lata do 2021 włącznie do kwoty sprzedaży środka.
 • Zmiany związane z nowa poprawką do polskiego ładu w stosunku do poprzedniej wersji programu):
  • W płacach i zleceniach nic się nie zmienia.
  • Podatnicy na skali będą stosować stawkę podatku 12% płacąc zaliczkę w miesiącu lipcu, czyli przy obliczaniu zaliczki za czerwiec.
  • Podatnicy z podatkiem liniowym, odliczą zdrowotne do limitu 8700 już podczas obliczania zaliczki za miesiąc czerwiec. Jeżeli płacą zaliczki w formie uproszczonej, odliczą od deklarowanej zaliczki za czerwiec, 19% zapłaconych składek zdrowotnych, nie więcej niż 19% kwoty 8700.

Wersja 22.01.039

 • Poprawiono błąd. Formatka do wprowadzania kwot związanych ze sprzedażą środka trwałego pokazywała się pomimo braku kwoty w polu z innymi przychodami.

Wersja 22.01.038

 • W opcji przychody z innych firm dodano formatkę (5) na której można wpisać lub pobrać informację o sprzedanych środkach trwałych. Informacja ta będzie uwzględniona w obliczeniu podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory była uwzględniana jedynie przy sprzedaży środka w głównej firmie.
 • Temat ustalania podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku sprzedaży środków trwałych wydawał się mało skomplikowany, bowiem zaczerpnięty został wprost z UPDoF, z małą modyfikacją. Licząc dochód do opodatkowania (dla potrzeb PIT), przyjmujemy, że dochodem ze sprzedaży środka jest wartość za jaką został sprzedany pomniejszona o wartość początkową środka i powiększona o dokonane odpisy. Ten zapis prowadzi bezpośrednio do pojęcia niezamortyzowanej części środka (wartości Netto). Ponieważ po stronie sprzedaży ujmujemy dokument sprzedaży więc po stronie kosztowej ujmujemy wartość netto środka trwałego w chwili sprzedaży. Jeżeli przykładowo sprzedajemy całkowicie zamortyzowany środek, to dochodem jest wartość sprzedaży, bowiem po stronie kosztów brak jest kwoty niezamortyzowanej części środka na dzień sprzedaży. Polski ład wprowadził modyfikację dochodu ze sprzedaży środka przyjmując że jest to kwota sprzedaży pomniejszona o wartość początkową i powiększona o dokonane odpisy ale z wyjątkiem tych, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przed rokiem 2022. Ta drobna poprawka prowadzi do pewnych komplikacji. Mamy bowiem w księdze ustalony już dochód jako suma przychodów (w tym przychody ze sprzedaży środków) minus suma kosztów (a w kosztach odpisy planowe i nieplanowe zaksięgowane raczej wspólnym dokumentem dla wszystkich środków a nie oddzielnie dla każdego). Wyjęcie z niej dochodu ze sprzedaży środka trwałego celem zastąpienia go dochodem obliczonym wg wytycznych Zus jest już dość skomplikowane. Jak pokazaliśmy w dokumencie (Dochód ze sprzedaży ŚT – tylko dla dociekliwych), wystarczy dochód obliczony dla potrzeb PIT zmniejszyć o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania w okresie do roku 2021 włącznie, nie więcej jak wartość sprzedaży tych środków.
 • Ponieważ w Ksp dochód zmniejszaliśmy o wartość początkową środka nabytego przed rokiem 2022, więc musieliśmy teraz zmodyfikować wiele formatek aby naprawić obliczenia dochodu od sprzedanych środków. Różnice wystąpią w przypadku sprzedaży środka nabytego przed rokiem 2022 i w dalszym ciągu amortyzowanego, jeżeli wartość sprzedaży jest większa od jego wartości netto.
 • Przy wprowadzaniu dokumentu sprzedaży, jeżeli wpiszemy kwotę do pola z pozostałymi przychodami, po zapamiętaniu dokumentu pokaże się formatka na której należy wpisać 2 kwoty, o ile nasza sprzedaż związana jest ze sprzedażą środka trwałego. W innym przypadku nie wpisujemy kwot na formatce. Pierwsza kwota jest kwotą sprzedaży środka trwałego. Kwota ta może być inna niż kwota na dokumencie sprzedaży w Ksp, bowiem faktura może zawierać oprócz środka jeszcze inne pozycje. Druga kwota, jest sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania za okres od daty przyjęcia środka w użytkowanie do końca 2021 roku. Jeżeli posiadamy moduł środków trwałych, to na dokumencie likwidacji środka dodaliśmy pozycję zawierającą tę kwotę (opcja C/1/3.srodki trwałe dokumenty). Po ustawieniu kursora na dokumencie likwidacji, klawisz F5 spowoduje jego wydruk.
 • Jeżeli nie posiadamy modułu środków trwałych, kwotę odpisów należy wpisać na podstawie własnej ewidencji. Podobnie jeżeli sprzedaż środka nastąpi w innej firmie podatnika której przychody i koszty wpisujemy ręcznie w opcji „przychody z innych firm”, będziemy musieli na formatce nr 6 wpisać wartość sprzedaży środka i odpisy za lata do końca roku 2021.

Wersja 22.01.037

 • Poprawiono błąd polegający na nie uwzględnieniu zaznaczonej w danych właściciela decyzji, aby od wybranego miesiąca potrącał podatek w wysokości 17% (12%) pomimo przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
 • Poprawiono raport z przekazania danych o dochodzie do działu płac. Zapomnieliśmy uwzględnić w zestawieniu danych ryczałtowca
 • W raporcie o którym wyżej pokazywaliśmy podstawę zdrowotnego dla podatku Liniowego podczas gdy podatnik miał wybrane zasady ogólne (skala). Obliczenia były poprawne.
 • Poprawiono błąd. Jeżeli pracownik miał zadeklarowany procent podatku 17%, program liczył podatek wg stawki 12%.
 • Poprawiono błąd w umowach zlecenie. Gdy zadeklarowano zleceniobiorcy podatek 32%, program liczył podatek wg stawki 17%.

Wersja 22.01.036

 • Przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego celem ustalenia podstawy naliczenia składki zdrowotnej uwzględniono warunek, że dochód ten nie może być liczbą ujemną
 • Poprawiono błąd występujący przy przekazaniu wystawionych przez biuro rachunkowe faktur do książek klientów. W przypadku wystąpienia takiego przypadku proszę o kontakt. Podeślemy procedurę naprawczą.
 • Przed wydrukiem pełnomocnictwa ZUS-PEL będzie teraz można zdecydować które kratki na wydruku mają być zaznaczone.
 • Poprawiono błąd w obliczaniu składki zdrowotnej właściciela. Błąd występował w sytuacji gdy w danym miesiącu występowała strata liczona jako dochód narastająco z tego miesiąca minus dochód narastająco w miesiącu poprzednim. Dochód oczywiście wg zasad Zus, a więc zawsze większy lub równy zero. Różnica tych dwóch dochodów była dochodem danego miesiąca i stawała się podstawą do naliczenia składek w miesiącu następnym. To był ten błąd. Powinniśmy przyjmować za dochód danego miesiąca różnicę pomiędzy dochodem narastająco liczonym jako sumę przychodów minus suma kosztów minus sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne minus wartość netto sprzedanych środków trwałych bez odpisów za lata poprzednie a sumą miesięcznych dochodów za miesiące poprzednie wykazywanych w deklaracjach ZUS. Np. dochód w styczniu 10000,  dochód za styczeń+luty 5000 i dochód styczeń+luty+marzec 30000. Wg dotychczasowych obliczeń dochód w styczniu wynosił 10000 w lutym 0 (5000-10000) i w marcu 25000 (30000-5000), powinno natomiast być: styczeń=10000, luty=0, marzec=20000 (30000-10000). Podczas instalacji tej wersji, program instalacyjny wykryje firmy w których wystąpił ten problem i pokaże je w raporcie z instalacji (Menu: Narzędzia administratora).
 • Zmieniliśmy raport z przekazania danych o dochodach (4/9.Raport do płac z podstaw zdrowotnego)
 • W obliczeniach list płac i umów zleceń uwzględniono nowe przepisy obowiązujące od 1-go lipca:
  • Zmiana stawki podatku na 12%
  • Zmiana kwoty  ulgi odliczanej od podatku na 300zł
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • Uwzględnienie wypłat zasiłku macierzyńskiego w uldze dla młodych oraz ulgach z art.21 ust.1 pkt 152-154. Od lipca ten przychód będzie objęty zwolnieniem, jednakże przychód ten nadal nie zmniejsza limitu 50% kosztów uzyskania
  • Rezygnacja z procedury odraczanego podatku.
  • Pomimo zapowiedzi nadal należy obliczać podatek wg zasad roku 2021, bowiem naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć zaliczki obliczonej wg zasad roku 2021.
  • Umowy zlecenie i o dzieło opodatkowane stawką 12%
  • Umowy zlecenie z kwotą określoną na umowie w wysokości nieprzekraczającej 200zł opodatkowane ryczałtem 12%
  • PIT-11 nie jest zmieniony i na razie nie wiadomo gdzie umieszczać w nim zasiłek macierzyński objęty ulgą.
 • W obliczeniach podatku zryczałtowanego dla prowadzącego działalność uwzględniono zmiany od 1-go lipca:
  • Połowa zapłaconej stawki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza przychód do opodatkowania. Rozliczenia tej składki realizujemy identycznie jak składki na ubezpieczenie społeczne. Czyli połowę zapłaconego zdrowotnego od początku roku minus połowę zdrowotnego rozliczonego w poprzednich okresach trzeba podzielić na stawki ryczałtu roczną strukturą sprzedaży wg stawek aby ustalić ile zdrowotnego przypada na poszczególne stawki i zmniejszyć przychody miesięczne wg stawki o zdrowotne wg stawek. Robimy to razem z ubezpieczeniem społecznym i innymi odliczeniami. Zdrowotnego nie zmniejszamy o część przypadającą na przychody zwolnione (np. młody, 152-154)
 • W obliczeniach podatku wg skali dla prowadzącego działalność uwzględniono zmiany od 1-go lipca:
  • Zmiana stawki podatku na 12%
  • Zmiana ulga od podatku na 3600
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • W obliczeniach podatku liniowego dla prowadzącego działalność uwzględniono zmiany od 1-go lipca:
  • Jeżeli zaliczka od podatku wynika z dochodu z bieżącego roku odliczamy od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie więcej niż 8700, zapłacone od stycznia 2022. Oczywiście dopiero przy obliczaniu zaliczki za miesiące począwszy od lipca.
  • Jeżeli podatnik płaci zaliczkę w formie uproszczonej (1/12) to od tej zaliczki będziemy odejmować 19% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ale nie więcej niż 19% z kwoty 8700. Odliczeń dokonamy począwszy od zaliczki za lipiec uwzględniając składki od początku roku.
 • Zaktualizowaliśmy zestawienie „Co wybrać: liniowy,skala,ryczałt”, dostępne w narzędziach operatora.
 • Zmieniliśmy wiele zestawień i formatek. Niestety od 2023 wszystko trzeba będzie uzupełnić o kolejne zmiany a jest ich bardzo dużo.

Wersja 22.01.035

 • Nowe schematy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Można je stosować od dnia 30.IV.2022.
 • Jeżeli podatnik nie rozliczał podatku VAT metoda kasową, ale występowała u niego sprzedaż, która wymagała rozliczenia transakcji w sposób kasowy, to program pomijał takie dokumenty sprzedaży w obliczeniach vat. Problem dotyczy dokumentów niezapłaconych w zeszłym roku i zapłaconych w bieżącym. Poprawiliśmy ten błąd.
 • W imiennym rocznym raporcie RMUA (obecnie IMIR) uwzględniliśmy wyrównania zasiłków.
 • Poprawiono umieszczanie w raporcie (IMIR) informacji o zasiłkach i wynagrodzeniach chorobowych. Program umieszczał w nim również zasiłki za okresy choroby w bieżącym roku ale wypłacone w następnym. Poprawiliśmy to również w programie na rok 2021 (wersja 21.01.103)
 • W osobistych danych podatkowych podczas zapisywania składek właściciela dodano ostrzeżenia o zbliżającym się terminie końca opłacania niższych składek (mały Zus, Zus na start i preferencyjny Zus)

Wersja 22.01.034

 • W związku z wejściem w życie pierwszych poprawek do nowego ładu, uwzględniliśmy je w obliczeniach podstawy składki zdrowotnej. Oczywiście wszystko jeszcze bardziej się skomplikowało, i tak:
  • Podstawa składki będzie obniżona/powiększona o różnicę remanentową. Pomniejszenie/zwiększenie nastąpi tylko wtedy, gdy w opcji remanent wpisane będą przynajmniej 2 remanenty w tym pierwszy na 1 stycznia 2022, oraz zostanie zaznaczone aby remanent uwzględnić podczas obliczenia zaliczki na podatek. Tak było również dotychczas. Uwaga. Remanent zostanie uwzględniony również  wtedy, gdy remanent końcowy będzie większy od początkowego. Pominięcie dodatniej różnicy remanentowej będzie miało miejsce dopiero podczas składania zeznania rocznego. Dla przypomnienia dodatnia różnica remanentowa zwiększa dochód a ujemna zmniejsza.
  • Podstawa składki zdrowotnej zostanie pomniejszona o wartość początkową sprzedanych środków trwałych. W następnych latach (2023 i następnych) dochód będzie pomniejszony o wartość netto sprzedanych w danym roku środków trwałych. Przez wartość netto będziemy rozumieć wartość początkową pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne ale tylko z lat 2022 i następnych bez odpisów dokonanych w roku sprzedaży środka trwałego. Np. W roku 2024 sprzedajemy środek trwały oddany do użytkowania w roku 2020 za kwotę 60tys zł. Wartość początkowa środka to 100tys zł. W roku 2020 dokonano odpisów na kwotę 8tys. Natomiast w latach 2021, 2022, 2023 odpisano w każdym z lat po 10tys i 5tys w roku 2024. W sumie odpisy za lata 2020-2021 wyniosły 18tys, za lata 2022-2023 20tys i w roku 2024 5tys. Wartością netto środka będzie kwota 100tys – 20tys=80tys. (bierzemy pod uwagę tylko odpisy z lat 2022-2023). Czyli dochód będący podstawa naliczenia składki zdrowotnej pomniejszymy o kwotę 80tys (w dochodzie firmy jest już kwota przychodu ze sprzedaży środka w kwocie 60tys).
 • Jak poinformować program o wartości początkowej i wartości netto środka w chwili sprzedaży? Wprowadzając dokument sprzedaży (sprzedaż krajowa, sprzedaż poza granicę kraju i sprzedaż vat marża), jeżeli wpiszemy do dokumentu kwotę pozostałych przychodów, program pokaże nam formatkę, na której będziemy mogli wprowadzić wartość początkową i wartość netto sprzedawanego środka (w roku 2022 wpisujemy tylko wartość początkową).
 • W raporcie z przekazania dochodu do płac 4/9.Raport do płac z podstaw zdrowotnego uwzględniliśmy opisane wyżej elementy.
 • Zaktualizowaliśmy tabelę odsetek podatkowych.

Wersja 22.01.032

 • Poprawiono błąd w deklaracji VIU-DO. Jeżeli suma korekt poprzednich okresów była równa zero (suma korekt ujemnych była identyczna jak suma korekt dodatnich) , program nie umieszczał na deklaracji korekt do poszczególnych krajów.
 • W związku z pakietem mobilności, kilku użytkowników zgłosiło nam potrzebę rozwiązania takiego problemu: dotychczas kierowcy pewnego pracodawcy wynagradzani byli na ostatni dzień miesiąca. Pracodawca w związku z wejściem w życie nowych przepisów postanowił przesunąć termin wypłaty na następny miesiąc. Powstał pewien problem: wynagrodzenie za luty zostało wypłacone na ostatni dzień lutego (na ten dzień brakowało danych do ustalenia właściwej wysokości wynagrodzenia, więc była to wyplata zaliczkowa). Wynagrodzenie za marzec wypłacono już w kwietniu itd. Około 10-go marca pracodawca dysponował już pełną informacją pozwalającą wypłacić pracownikowi właściwą wysokość wynagrodzenia. Problem polega na tym jak obliczyć elementy wyrównania wypłaty za luty wypłacanego w marcu. W związku z tym w opcji z wynagrodzeniami kierowców dodaliśmy formatkę nr 3. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że miesiąc za który wypłacamy wyrównanie wynagrodzenia to luty. Na tej formatce wprowadzamy:
  • Datę wypłaty wyrównania wynagrodzenia. Elementy wypłaty zaliczkowej wprowadzamy na formatce nr 1. Te elementy zostały wypłacone wraz z rozliczeniem listy płac za miesiąc luty wypłaconej 28 lutego. Data wypłaty na formatce nr 3 jest datą wypłaty wyrównania wynagrodzenia. Data ta musi być większa od miesiąca dokonania wypłaty zaliczkowej. Gdyby przyjąć, że zarówno wypłata zaliczkowa jak i jej wyrównanie są wypłacone w tym samym miesiącu, nie byłoby problemu. Całość wypłaty rozliczyłaby się w tradycyjnej formie (pierwsza i druga wypłata). Elementy drugiej wypłaty zostałyby uwzględnione w dodatkowym składniku wynagrodzenia.
  • Uzgodniona kwota diety: Licząc wypłatę zaliczkową mogliśmy przyjąć kwotę diet za każdy dzień pobytu w wysokości, która nie odpowiada kwocie wynikającej z danych tachografu poznanej dopiero w marcu. Tak więc w tym polu należy wpisać ostateczną kwotę diet. Klawisz Insert podpowie nam kwotę przyjętą podczas obliczeń wypłaty zaliczkowej. 30% tej kwoty to kwota przychodu zwolnionego.
  • Kwoty wyrównania: Kwoty wynikające z rozliczenia miesiąca kierowcy po uwzględnieniu wypłaty zaliczkowej. Są to więc dodatkowe kwoty podlegające wypłacie.
  • Po zapamiętaniu danych klawiszem END. Program obliczy kwotę do wypłaty oraz pozostałe elementy. Obliczenia „od tyłu” wykonamy wpisując kwotę do wypłaty i naciskając w tym polu klawisz Insert. Program tak dobierze kwotę wyrównania wynagrodzenia aby po obliczeniach kwota do wypłaty uzgodniła się z zadaną kwotą.
 • Obliczenia wykonywane są następująco:
  • Podstawa Zus: zakładając wynagrodzenie brutto jako sumę zaliczek + innych elementów wynagrodzenia za luty i wyrównania, po przyjęciu nowej wysokości diet, program obliczy nową podstawę składki zus i do dalszych obliczeń przyjmie różnicę miedzy nową i starą podstawą
  • Dochód zwolniony: zostanie uwzględniony w wypłacanych elementach wyrównania w wysokości różnicy między poprzednią wartością (obliczenia zaliczki) i bieżącą (30 % skorygowanej wysokości diet). Jeżeli przychód do opodatkowania będzie mniejszy od podstawy wymiaru składek, część składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie odliczana od dochodu do opodatkowania. Tę część obliczymy jako część składki Zus przypadającej na przychód zwolniony opisany wyżej.
 • Wszystkie te elementy zostaną uwzględnione w zestawieniach i deklaracjach (PIT-11, PIT-4R, DRA i wielu innych) pomimo braku tradycyjnej listy płac za miesiąc marzec.
 • Aby wydrukować listę wypłat dodatkowych, należy na formatce nr 3 nacisnąć klawisz F5. Program wydrukuje listę wypłat dla zaznaczonych lub wszystkich pracowników.
 • A co się stanie, jeżeli pracodawca nie zmieni systemy wynagradzania i na koniec miesiąca marca będzie chciał wypłacić zaliczkowe wynagrodzenie? Będzie musiał dopisać w wynagrodzeniach kierowcy rekord na miesiąc marzec i na pierwsze formatce powinien wpisać szacunkowe kwoty. Obliczając listę płac za miesiąc marzec wypłaconą w marcu, program doda do wypłacanych składników, składniki wyrównania wypłacone 10-go marca, uwzględni w podstawie podatku dochód zwolniony dla tych składników, a w podstawie ZUS podstawę od składników wyrównania i na koniec potrąci wypłaconą kwotę wyrównania. Równocześnie w zestawieniach i deklaracjach elementy obliczone na 3 formatce za luty wypłacone w marcu nie będą brane pod uwagę, bowiem wszystkie elementy wygenerowała lista płac za miesiąc marzec.

Wersja 22.01.031

 • Poprawiliśmy błąd w opcji aktualizacji storna faktur z paragonem (2/1/1 F5). Opcja kopiowała dane do schowka Windows zamiast tworzyć właściwy dokument. Dane będą się teraz kopiować do schowka w opcji „2/6.Wszystkie dokumenty” po naciśnięciu klawisza F5. Skopiowane zostaną zaznaczone dokumenty z wyjątkiem przychodów.

Wersja 22.01.030

 • Użytkownicy, którzy mają wykupiony tylko moduł placowy będą mogli przekazać dane o dochodach/przychodach dla potrzeb obliczenia składki zdrowotnej właściciela, a następnie pobrać go w osobistych danych podatkowych. Aby była możliwość obliczenia „Zusowskiego” dochodu, odblokowano możliwość wprowadzenia przychodów i kosztów w opcji „5/2.Przychody z innych firm”.
 • MF opublikował schematy deklaracji IFT-1/1R. Uwzględniono je w programie.
 • Nowy druk PIT-2. Obowiązuje od 24 marca.
 • Uwzględniono w programie nową wersję JPK_FA.xml (tworzenie i wczytywanie)
 • Poprawiono błąd związany z obliczeniem podstawy zasiłku, jeżeli choroba wystąpiła w miesiącu w którym dokonano zmiany etatu. Zasadniczo wobec braku okresu zasiłkowego, w takim miesiącu użytkownik powinien samodzielnie wpisać podstawę zasiłku, tym niemniej program powinien zaproponować podstawę wynikającą z nowego uposażenia, a liczył podstawę z 12-tu miesięcy.

Wersja 22.01.029

 • Z pełnomocnictwa ZUS-PEL usunięto zaznaczanie kwadratów.
 • Na wydruku bieżących płatności zmieniono oznaczenie płatności podatku wg skali na PIT-5 (było PIT)
 • Poprawiono wydruk listy plac – nie drukowała się kwota pierwszego składnika pomocniczego

Wersja 22.01.028

 • W związku ze zwiększenie liczby jednocześnie występujących stawek ryczałtu do 6-ciu, zmieniono jeszcze kilka formatek oraz wydruków. Niektóre przy 6-ciu stawka generowały błąd.
 • W umowach zlecenie dodano nowy typ umowy „Praktyki absolwenckie i staże uczniowskie”. W związku z tym dane z tego tytułu są umieszczane na PIT-11 i PIT-4R.

Wersja 22.01.027

 • Przywrócono możliwość wprowadzenia w osobistych danych podatkowych odliczeń od dochodu i od podatku (w tym ulg za wyszkolenie ucznia). Zmiana spowodowała również zmianę kilku wydruków.
 • Dla ryczałtowców odblokowano możliwość wybrania 6 stawek ryczałtu. Wiązało się to ze zmianą formatek i wydruków.
 • Udostępniono zapis PIT-11 do pliku xml. MF będzie go przyjmować od 1-go kwietnia.
 • Udostępniono wydruk i zapis do xml deklaracji PIT-4R w wersji 12
 • Udostępniono wydruk PIT-8AR. MF nie opublikowało jeszcze schematu do tej deklaracji, więc zapis do xml na razie nie jest możliwy.
 • Dodano nowy punkt w menu „2/2/8.Stan magazynów na koniec m-ca”. Zestawienie pomocne dla biur, które mają klientów sprzedających samochody.

Wersja 22.01.026

 • W Kartotece pracownika po naciśnięciu klawisza TAB pokaże się tabelka z listą odroczonych i wykorzystanych zaliczek na podatek. Te wielkości można edytować. Trzeba jednak zachować ostrożność bo mają wpływ na już pobrane i pobrane w przyszłości zaliczki.
 • Poprawiono liczenie składki Zus przypadającej na dochód opodatkowany kierowcy z pakietu mobilności w przypadku gdy kierowca dodatkowo opłacał składki na PPK.
 • Dla kierowców z pakietu mobilności zmieniono wydruk listy płac. Jeżeli użytkownik pominął wprowadzanie listy krajów, Ksp nie drukowało składników wprowadzonych w pakiecie mobilności.
 • Składniki wynagrodzenia z pakietu mobilności dodano do wydruku podsumowania listy płac.
 • MF opublikował schemat deklaracji PIT-11, jednak błędy w schemacie nie pozwalają zwalidować deklaracji, a więc również jej deklaracji. Czekamy na poprawkę, nadal tworzenie xml będzie zablokowane.
 • Poprawiono kalkulator nadpłaconej składki społecznej. Program „trochę” zawyżał niedopłatę składki zdrowotnej.

Wersja 22.01.024

 • Poprawki dokonane w wersji 22.01.024 do wersji 22.01.023
  • Poprawiono przekazywanie danych do płatnika, gdy dochód będący podstawą składek zdrowotnych był ujemny (występowała strata)
  • Poprawiono liczenie zwolnionej z opodatkowania części składki na ubezpieczenie społeczne kierowcy, co nieznacznie wpływało na wysokość zaliczki.
  • Wprowadziliśmy pewne uproszczenie w przygotowaniu listy plac dla kierowców z pakietu mobilności. Otóż jeśli posiadamy dokumentację w której mamy określoną kwotę miesięcznych diet należnych za przepracowany miesiąc, to nie musimy wpisywać do programu wyciągu z ewidencji czasu pracy. Należy usunąć rekordy z tej ewidencji (formatka nr 2), jeżeli są wprowadzone, a na formatce nr 1 zostanie wówczas udostępnione pole do edycji z kwotą miesięcznej diety i kwotą dochodu zwolnionego. To pole wraz z polem ilości dni kalendarzowych pobytu za granicą pozwoli poprawnie wyliczyć wynagrodzenia. Gdybyśmy wpisali na formatce 2 ewidencję pobytu za granicą, program po ostrzeżeniu, usunie wprowadzone kwoty diet i określi  je na nowo na podstawie wpisanej ewidencji.
  • Pod dyskusję. Naszym zdaniem dochód zwolniony (30%diety) dotyczy wyłącznie przychodów należnych za czas pracy poza granicami. Obecnie praktycznie nie zdarza się, aby kwota 30% diety była wyższa od dziennej kwoty wynagrodzenia, nawet w Szwecji będzie to kwota 61zł co dałoby miesięcznie kwotę daleko niższą od płacy minimalnej. Tym niemniej taka sytuacja może się zdarzyć. Program Ksp w takim przypadku ogranicza kwotę przychodu zwolnionego do wysokości wynagrodzenia należnego za czas pracy za granicą. Naszym zdaniem wykładnia celowościowa przepisu art.21 u.1 pkt 20 jest taka, że przepis wprowadzono aby zrekompensować pracownikom nieproporcjonalnie wysokie koszty utrzymania w stosunku do kosztów w kraju – zwolnienie jest więc bezpośrednio związane z przychodem osiąganym za granicą. Obecnie różnica jest już niewielka, tym niemniej przepis pozostał. Dopiero 5 lat temu zmieniono przepis o sposobie obliczania podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, gdzie niema już mowy o oddzielnym  traktowaniu wynagrodzeń krajowych i zagranicznych. Jeżeli Państwa zdaniem jest inaczej proszę napisać. Gdyby udało się Wam znaleźć jakąś interpretację, opinię lub wyrok proszę nam ją udostępnić (ksp@logotech.com.pl) – obliczenia stałyby się dużo prostsze. Tak więc obecnie wstrzymujemy się z poprawą raportu z obliczeń – bo być może dzięki Państwu będzie on znacznie uproszczony.
 • Zaktualizowano tabele odsetek
 • Poprawa wydruku przekazania podstaw do zdrowotnego dla podatników na opłacających podatek liniowo. Przy składce od dochodu mniejszej niż 9% wynagrodzenia minimalnego podstawa powinna być równa płacy minimalnej. Ten sam błąd poprawiono na formatce z wyliczeniem składki w osobistych danych podatkowych oraz przy tworzeniu kedu do programu płatnika.
 • Poprawiono import danych z pliku jpk_Fa.xml, w którym występowała krajowa sprzedaż ze stawka 0%.
 • Nowa opcja „D/C/3.Pakiet mobilności – kierowcy”. Dane wprowadzamy na dwóch formatkach. Pierwsza dotyczy głównie wynagrodzeń a druga ewidencji czasu pracy. W skrócie opiszemy jak dopisać i policzyć wynagrodzenie kierowcy. Na wstępie kilka uwag.
  • Kierowca w transporcie międzynarodowym nie może być jednocześnie w danym miesiącu wynagradzany zgodnie z opcją (D/C/1.Praca do 183 dni)
  • Na razie ograniczono pobyt kierowcy do 16 krajów w miesiącu. Jeżeli jest ich więcej należy zagregować wprowadzane dane zgodnie z zasadą kraju docelowego.
  • Kartotekę pakietu mobilności kierowcy, należy traktować jak tabelę dodatkowych składników wynagrodzenia. Wszystkie składniki są opodatkowane i wliczane do podstawy składek Zus i zasiłków. Jeżeli mamy składniki które mają inne właściwości, należy je wprowadzić w opcji dodatkowych składników, zaznaczając że są należne za czas przepracowany poza granicami. Potrzeba wprowadzenia nowego modułu wynika z faktu, że kierowcy w miesiącu pracują w wielu krajach i z tego tytułu mogą zmniejszyć podstawę do Zus i do podatku dochodowego. Zmniejszenia dokonuje się mnożąc wartość diety, której wysokość w walucie obcej określają przepisy, przez ich liczbę zależną od czasu pracy kierowcy w danym kraju. Ta liczba może być ułamkiem. Dlatego korzystanie z modułu pracy do 183dni, nie może być w tym przypadku wykorzystane – tam zawsze pracujemy w danym kraju cały dzień.
  • W opcji Pakietu mobilności nie mamy wydruków. Pojawią się w kolejnych wersjach. Raport z obliczeń też nie będzie „prawdziwy”. Te i inne elementy będziemy sukcesywnie uzupełniać w kolejnych wersjach. W najbliższych dniach opublikujemy również krótka instrukcję obsługi.
 • A teraz po kolei opiszemy tok postępowania z pracownikiem
  • Po wybraniu opcji D/C/3 dopisujemy pracownika klawiszem Insert. Do edycji pierwszej formatki przechodzimy naciskając klawisz ENTER. Na formatce wpisujemy datę dla kursu waluty w której wyrażona jest dieta za czas zagranicznej podróży służbowej. Jeżeli na podaną datę nie będzie istniała tabela kursów walut, program nie pozwoli zapisać wprowadzonych danych. Tę datę można w każdej chwili zmienić (program dokona wtedy automatycznych przeliczeń). Następnie należy podać liczbę kalendarzowych dni w których kierowca przebywał za granicą. W tej liczbie nie należy uwzględniać dni choroby, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności np. NN, czy urlopu bezpłatnego. Liczba kalendarzowych dni pobytu za granicą powinna w przybliżeniu odpowiadać liczbie należnych za ten okres diet, ale te liczby nie muszą być sobie równe. Kalendarzowa liczba dni pobytu służy nam do podzielenia wynagrodzenia należnego za pracę w Polsce i za granicą na część polską i zagraniczną (dotyczy wynagrodzenia zasadniczego i wyrównania). Część zagraniczna jest zmniejszana o dochód zwolniony, część polska nie. Dodatkowo składka na ubezpieczenie społeczne w części przypadającej na dochód zwolniony nie jest odliczana od przychodu do opodatkowania oraz przychód od którego liczona jest kwota ulgi dla klasy średniej jest zmniejszany o kwote. A więc wprowadzona liczba dni będzie miała również wpływ na odliczenia składek na ub. społeczne. W dalszej część formatki wpisujemy poszczególne składniki wynagrodzenia (wypisaliśmy je na podstawie przesłanych informacji od użytkowników). Należy zwrócić uwagę że wszystkie wprowadzone tu składniki są należne za czas pracy poza granicami. Wszystkie są opodatkowane i wszystkie wliczane do podstawy Zus. Nazwy dwóch składników wymienionych na końcu listy można określić samodzielnie. Wartości składników wpisujemy w PLN.
  • Po zapamiętaniu danych klawiszem END, możemy zobaczyć formatkę nr 2. (wybór formatki: strzałka w lewo/prawo lub cyfra 1 lub 2). Na drugiej formatce zobaczymy listę krajów w których pracował kierowca, oraz informację o przysługujących mu za ten czas dietach. Rekord dopisujemy klawiszem Insert. Po jego naciśnięciu najpierw należy wybrać kraj w którym świadczona jest usługa transportowa (jeżeli dysponujemy danymi zagregowanymi wg kraju docelowego najlepiej skorzystać z tego właśnie opracowania, liczba danych będzie znacząco mniejsza). Po wybraniu kraju, program automatycznie pobiera również informacje o walucie w której wyrażona jest dieta oraz jej wartość za jeden dzień pobytu. Kraj nie może wyć wpisany, użytkownik musi go wybrać z listy.
  • Po wybraniu kraju pojawi się formatka na której trzeba będzie wpisać liczbę należnych diet. Liczba ta składa się z części całkowitej (może być równa 0) i ułamkowej (może być pusta). W część ułamkowej ( o ile występuje) należy wpisać ułamek w formacie licznik / mianownik. Dopuszczalne wartości to 1/3, 1/2, 2/3, 1/6, 5/6 lub puste pole. Przypomnijmy (praca do 8 godz. to 1/3 diety, do 12 godz. to 1/2 diety oraz powyżej to cała dieta)
  • Po zapamiętaniu danych program obliczy należne diety, a w stopce formatki pokaże ich sumę. Aby edytować  istniejący zapis z czasem pracy należy nacisnąć klawisz ENTER na konkretnej pozycji. Naciskając klawisz Insert w polu z kodem kraju możemy wybrać inny.
  • Usunięcie pozycji klawiszem DEL.

Wersja 22.01.022

 • Na piątej formatce pracownika w obliczaniu listy płac zmieniono rozliczanie nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne i niedopłatę składki zdrowotnej. Obie składki trzeba wprowadzić. Kalkulator pomaga obliczyć składki na podstawie kwoty przekroczonej podstawy. Zmieniono listy płac dodając w potrąceniach niedopłatę składki zdrowotnej.
 • Zmieniono zasady obliczania składki zdrowotnej co wiązało się ze zmianami formatek z danymi właściciela i firmy. Opisaliśmy to w krótkiej instrukcji obsługi dostępnej na naszej stronie (Zobacz) w dziale z instrukcjami obsługi programu. Należy sprawdzić ustawienia na formatkach z danymi właściciela. Szczególnie formatka nr 2 (oznaczenie głównej firmy Zus oraz innych działalności) jest ważna dla poprawności obliczeń.
 • Przy obliczaniu płac, w przypadku odraczanej zaliczki przy braku odliczenia ulgi (425) gdy w danym miesiącu jest to druga wypłata (np. styczeń wypłacony w lutym i luty wypłacony w lutym) nie odejmowaliśmy zaliczki na podatek naliczonej w poprzedniej wypłacie.

Wersja 22.01.020

 • Na drugiej formatce w danych firmy dodano dwa nowe pola. Wybieramy w nich klawiszem Insert spośród operatorów programu ksp osobę odpowiedzialną za księgi rachunkowe i osobę odpowiedzialną za prowadzenie płac. Te dwie osoby pojawią się w zmienionym podglądzie podstawowych danych firmy podczas przeglądania (wyboru) firmy w menu głównym po naciśnięciu klawisza TAB. A więc przechodzimy do punktu nr 1 aby wybrać firmę, gdy pojawi się ich lista naciskamy klawisz TAB. Pokażą się podstawowe dane o bieżącej firmie (nip, regon, KRS, rachunek bankowy, forma prawna, forma opodatkowania, osoby odpowiedzialne za płace i księgi  itp.)

Wersja 22.01.019

 1. Poprawiono błąd w przesyłaniu do płatnika firmy osoby fizycznej z pracownikami, która nie podlega pod Zus (np. jest w KRUS) i ma pusty kod tytułu ubezpieczenia. Ksp Tworzyło mu puste RCA którego płatnik nie wczytywał z uwagi na brak kodu. Teraz takiej osoby nie wysyłamy.
 2. Do raportu z przekazania danych do działu płac (4/9) dodaliśmy kolumnę z podstawą zdrowotnego.
 3. Dla ryczałtowca w opcji z przychodami z innych firm dodaliśmy oznaczenie przychodu wskazujące na jego źródło. Można wybrać z menu albo „Działalność gospodarczą” albo „Najem prywatny”.
 4. Jeżeli oznaczymy przychody jako najem prywatny, to Ksp nie będzie ich sumować do podstawy składek  zdrowotnych (pominie tylko stawkę 8.5% oraz 12.5%)
 5. Z wydruków dokumentujących wyliczenie zaliczki na podatek właścicieli usunięto dane dotyczące składki zdrowotnej.

Wersja 22.01.018

 1. Program błędnie drukował kwotę z przeniesienia na folio ryczałtowca.
 2. Uruchomiliśmy klawisz Ctrl+U w kartotece pracownika, zleceniobiorcy, właściciela oraz na listach płac. Klawisz udostępnia notatkę z uwagami dotyczącymi pracownika, zleceniobiorcy, właściciela.
 3. Poprawa błędu w uwzględnianiu złych długów w ryczałcie. Dla pewnej grupy dokumentów niezapłacone zakupy zmniejszały podstawę opodatkowania zamiast ją zwiększać.
 4. Poprawiono przekazywanie osoby współpracującej przebywającej cały miesiąc na zasiłku chorobowym. Program nie tworzył jej RCA.
 5. Poprawa zapisywania paska pracownika do szyfrowanego pliku zip. Program pomijał pracowników których inicjały zawierały polską literę. Obecnie przy tworzeniu szyfrowanego pliku zip hasło do pliku zbudowane jest jak dotychczas z dużych liter inicjałów (imię + nazwisko) plus numer pesel lub nip. Jeżeli inicjały zawierają polską literę (lub inną z ogonkiem lub akcentem) należy użyć jej odpowiednika w alfabecie łacińskim. Np. Łukasz Kowalski będzie miał inicjały LK.
 6. Na naszej stronie w kalkulatorach umieściliśmy kalkulator excel umożliwiający obliczenie daty końcowej urlopu rodzicielskiego dla przypadku, gdy przebywająca na nim osoba podejmuje pracę u tego samego pracodawcy co przed urlopem. Możliwe są 3 przypadki. Pierwszy gdy osoba podejmuje pracę i będzie ją świadczyć przez cały czas urlopu (również przedłużonego). Drugi gdy przerywa pracę i trzeci gdy po przerwaniu pracy podejmuje ją powtórnie. Kalkulator nie kontroluje poprawności wprowadzonych dat. Użytkownik powinien o to zadbać samodzielnie. W przyszłości dodamy kalkulator do Ksp.

Wersja 22.01.017

 • Na miesięcznym wydruku bieżących płatności u podatnika rozliczającego się ryczałtem i rozliczającego podatek VAT kwartalnie nie pojawiała się kwota prognozowanej kwoty podatku VAT w miesiącach innych niż koniec kwartału. Poprawiono.
 • Jeżeli podatnik rozliczający podatek w formie ryczałtu wybrał metodę płacenia stałych składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu w ubiegłym roku, to przy pobieraniu tego przychodu na formatce nr 4 w edycji danych właściciela program pobierał dochód zamiast przychodu jeżeli w ubiegłym roku podatek płacony był liniowo lub wg skali.
 • Poprawiono błąd powodujący, że zleceniobiorcy (a generalnie pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych i podlegający ubezpieczeniom), którzy w danym miesiącu nie mieli wypłaty, ale w okresie tego miesiąca podlegali ubezpieczeniom (umowa była zawarta na okres obejmujący ten miesiąc), nie byli umieszczani na RCA.
 • Umożliwiono rozliczanie ZUS właścicieli, którzy są opodatkowani w formie karty podatkowej. Zarówno tych którzy mają, jak i nie mają pracowników. Gdzie zaznaczamy, że prowadzący działalność rozlicza się w formie karty podatkowej? Dodaliśmy kartę podatkową do opcji „Forma prawna”, którą wybiera się w opcji „8/1/1.Edycja danych firmy” na pierwszej formatce. Formalnie nie jest to wprawdzie najlepsze miejsce, jednak ze względu na konstrukcję programu, przysparzające najmniej dodatkowej pracy przy implementacji ryczałtowca. Pozwoliło nam to szybko zaadaptować tę formę opodatkowania dla potrzeb Zus. Zmianie uległy formatki w osobistych danych podatkowych i niektóre wydruki. W konsekwencji można przekazywać dane do programu płatnik i drukować przelewy.
 • Uwaga1: W osobistych danych podatkowych podajemy w bieżącym miesiącu przychód narastająco od początku roku z działalności objętej ryczałtem i dochód narastająco z działalności opodatkowanej wg skali lub liniowo. Dochód za ubiegły miesiąc program obliczy automatycznie. Jeżeli przykładowo płacimy składki za miesiąc marzec, to powinniśmy pobrać informację o dochodzie za miesiąc luty. Mamy więc o 1 miesiąc czasu więcej. Dział ksiąg może przekazywać informacje o dochodzie dopiero jak zamknie miesiąc. Podsumujmy, dział ksiąg kończy miesiąc luty i po zamknięciu miesiąca 20-go marca przekazuje dochód za miesiąc luty do działu płac. Dział plac obliczając składki za miesiąc marzec pobierze przygotowane dane za miesiąc luty. Natomiast Dane o przychodach ryczałtowca, należy przekazać bez żadnego poślizgu. Obliczając składki za miesiąc marzec potrzebna jest informacja o przychodach narastająco do miesiąca marca włącznie.
 • Uwaga2:  Otrzymujemy dużo pytań o miejsce, gdzie należy umieścić kwotę umorzonej subwencji z PFR w zeznaniach rocznych. W zeznaniach nie ma specjalnie do tego celu wydzielonego miejsca. Zgodnie z objaśnieniami na stronie PFR (w związku z rozporządzeniem Dz.U. z 2021 poz. 1316), oraz objaśnieniami MF subwencję należy traktować jako pożyczkę która będzie spłacana. Umorzona część pożyczki objęta jest zaniechaniem poboru podatku i w związku z tym ani całej subwencji ani jej umorzonej części nie ujmujemy zarówno w księdze jak  i w zeznaniu. Zagadnienie było szeroko dyskutowane w mediach np. w Gazecie Prawnej z dn. 2-08-2021.
 • Do formalnego zakończenia obowiązkowych prac związanych z nowymi ustawami pozostało nam jeszcze rozwiązanie następujących problemów:
  • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. (zwrot do 15-go lutego, dopłata w deklaracji za luty)
  • Wyliczenia i związana z nimi zmiana bazy, celem przygotowania programu do wyliczenia dochodu za grudzień 2022 dla składanej deklaracji za styczeń 2023
  • Zmiany związane ze sposobem obliczania dochodu jako podstawy składki zdrowotnej (uwzględnienie remanentu, wyłączanie z dochodu przychodów ze sprzedaży środków trwałych i niektórych przychodów zwolnionych), jeśli w życie wejdzie wejdą projektowane zmiany w UPDoF.

Wersja 22.01.016

 • Dodaliśmy raport z obliczenia i przekazania podstawy składki zdrowotnej do działu płacowego/zus w firmie. Raport znajduje się w opcji „4/Informacja podatkowa / 9. Raport do płac z podstaw zdrowotnego”.
 • Przy pobieraniu przychodów za ubiegły rok na 4 formatce danych wspólnika w celu określenia stałej składki zdrowotnej od działalności na ryczałcie za bieżący rok, umożliwiono pobranie również przychodów z działalności opodatkowanej skalą lub podatkiem liniowym. Dodatkowo pobierany przychód jest zmniejszany o składki Zus.
 • W danych wspólnika przywrócono pole z datą obowiązywania preferencyjnego Zus (przez 24 m-ce podstawa = 30% minimalnej)
 • W osobistych danych podatkowych wpisujemy w wybranym do edycji miesiącu przychód lub dochód narastająco od początku roku (a nie dochód z poprzedniego miesiąca). Dochód za poprzedni miesiąc program oblicza automatycznie.
 • Przelew dla osoby fizycznej z pracownikami nie uwzględniał kwot właściciela.
 • Zmieniono termin wpłaty składek zus z 15-go na 20-go dla osób fizycznych i spółek osobowych. Dla pozostałych nadal jest 15-ty. Trudno powiedzieć czy udało nam się to wymienić w wszystkich miejscach. Jest ich dużo i o ile wcześnie w zasadzie był 1 termin, to teraz są 2 różne w zależności o daty powstania zobowiązania.
 • Uwzględniono absencję chorobową w podstawie składki społecznej osoby współpracującej.
 • Poprawiono przekazanie danych do programu płatnika w przypadku gdy pracownicy osoby fizycznej w wybranym miesiącu nie mieli wypłaconych wynagrodzeń. Program przekazywał do płatnika  tylko DRA właściciela.
 • Poprawiono rozliczanie w VAT dokumentów rozliczanych metodą kasową.

Wersja 22.01.014

 • Dodano możliwość wydrukowania przelewów dla wspólników.
 • Zmieniono raport z przekazania danych do płatnika.
 • Poprawiono przekazywanie zleceń tylko z ubezpieczeniem zdrowotnym do płatnika. Jeżeli umowa wygasła w zeszłym roku, Ksp pomijał takiego zleceniobiorcę.
 • Poprawiono wiele drobnych błędów.

Wersja 22.01.013

 • Odblokowaliśmy przekazywanie danych kedu do programu płatnik w wersji 10.02.002. Nowe kedu choć niewiele się różni od poprzednich stało się dość zawiłe od strony przygotowania danych. Wersja Ksp 013 wskazuje, że nie obędzie się bez problemów. Opiszemy krótko na co zwrócić uwagę.
 • W danych firmy na pierwszej formatce zwróćmy uwagę na poprawny wybór formy prawnej firmy. Zwróćmy uwagę, że jeżeli wybierzemy „Osoba fizyczna”, będzie to oznaczać, że oprócz pracowników i zleceniobiorców do płatnika zostanie przekazany również właściciel oraz osoby z nim współpracujące.
 • Jeżeli wybierzemy spółkę cywilną, jawną lub partnerską. Do płatnika zostaną przekazani zgodnie z wybraną opcją przez użytkownika albo dane z firmy, co oznacza pracowników i zleceniobiorców, albo dane wybranego wspólnika, wtedy przekazane zostaną również osoby współpracujące. Dla pozostałych form prawnych, można również przekazać dane wspólnika ale bez osób współpracujących. Użytkownik decyduje, czy przekazanie danych właściciela jest uprawnione.
 • W danych właściciela powinniśmy oznaczyć firmę jako główną firmę właściciela z której będą płacone podatki i wysyłane dane do programu płatnika. Robimy to na formatce nr 2. Z formatki zniknęły informacje o składaniu bądź nie deklaracji DRA przez właściciela. Teraz decydujemy o tym przed samym utworzenie kedu. A dla osoby fizycznej dane właściciela są zawsze przekazywane.
 • Na czwartej formatce z danymi właściciela jest najwięcej zmian. Po pierwsze możemy wprowadzić datę do której właściciel korzysta z małego Zusu. To już było w poprzednich wersjach, ale dodatkowo po wprowadzeniu lub pobraniu danych o przychodach i dochodach w ubiegłym roku oraz o ilości dni prowadzenia działalności (dokładniej podleganiu ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności) można policzyć podstawę do małego Zus. Dla wspólnika który korzysta z małego Zus (ma wprowadzoną datę), program dodatkowo założy deklarację RCA-II lub DRA-II. Dodatkowo powinniśmy wskazać jedną z trzech form opodatkowania w ubiegłym roku. Dla firm ryczałtowych dochodem jest połowa przychodu.
 • Jeżeli na czwartej formatce zaznaczymy, że składki nie są opłacane na minimalnym poziomie, to bez względu na pozostałe informacje do obliczeń zostanie przyjęta wprowadzona podstawa.
 • Jeżeli na czwartej formatce, w dolnej jej części, wpiszemy lub pobierzemy informację o przychodach opodatkowanych ryczałtem i wysokości podstawy na ub. zdrowotne z nich wynikającej, to program będzie co miesiąc naliczał z tytułu ryczałtu składkę zdrowotną od tej podstawy. Dotyczy to dwóch różnych sytuacji. Pierwsza, gdy bieżącą firmą jest firma ryczałtowa, wówczas z w naturalny sposób zostanie przypisana właścicielowi składka od wprowadzonej podstawy. Druga sytuacja może wystąpić gdy w głównej firmie właściciela (bieżąca firma), jest on opodatkowany wg skali lub liniowo. Wtedy wprowadzone tu dane spowodują że oprócz składki zdrowotnej z bieżącej firmy będzie on opłacał składkę zdrowotną od wprowadzonej tu podstawy. Będzie to stała składka wynikająca z wysokości przychodów w ubiegłym roku.
 • W osobistych danych podatkowych możemy pobrać wcześniej przygotowane dane o przychodach i dochodach z innych firm i dane te staną się podstawą obliczenia składek zdrowotnych. Zwróćmy uwagę na podanie informacji o ilości spółek komandytowych w których właściciel jest wspólnikiem. Chodzi tu nie tylko o spółki komandytowe, ale również o inne osoby prawne, spółki akcyjne, z o.o. i inne twory. Dla Zus wszystkie zostają ujęte na deklaracjach w jednej trochę mylącej pozycji „bez formy opodatkowania”. My nazwaliśmy tę pozycję „Spółki komandytowe”. Zgodnie z ustawą, wspólnik mający udziały w każdej takiej spółce powinien opłacać składkę zdrowotną liczoną o przeciętnego wynagrodzenia. Jednak przekazanie do programu płatnika podstawy większej niż przeciętne wynagrodzenie za IV kw. ubiegłego roku skutkuje w płatniku wygenerowaniem błędu o nieprawidłowej podstawie. Więc trzeba w Ksp wpisać tylko jedną spółkę aby dało się wysłać kedu. Chyba że do 20-go ukaże się nowsza wersja poprawionego płatnika.
 • Tak jak dotychczas nie przekazujemy do płatnika całkowicie wypełnionej deklaracji DRA. Po wczytaniu danych należy wykonać obliczenie składek (tylko na DRA).
 • Deklaracje dla wspólników generowane są oddzielnie. Aby je wczytać trzeba wybrać w programie płatnik do kontekstu właściwego płatnika.

Wersja 22.01.012

 • Jeszcze raz zmieniono formatki w osobistych danych podatkowych. Jak się okazało, częstym teraz przypadkiem jest prowadzenie firmy na ryczałcie i jednocześnie spółki z podatkiem np. Liniowym lub skalą. W związku z tym, jeżeli w Ksp prowadzone są 2 firmy właściciela opodatkowane w różny sposób, dział księgowości powinien przekazać dane z obydwu firm do wspólnego bufora, a dział płac powinien z firmy którą uzna za główną do płacenia składek Zus pobrać dane w „osobistych danych podatkowych”.
 • Dla firm na ryczałcie zrobiliśmy w opcji „Przychody z innych firm” podobną funkcjonalność jak dla firm z podatkiem liniowym lub skalą. Klawiszem F10 można pobrać dane o przychodach z innej firmy.
 • Jeszcze raz wyjaśnimy innymi słowami jak pobierać dane o składkach Zus właścicieli. Generalnie w większości przypadków „prawie” nic się nie zmieniło.  W opcji „osobiste dane podatkowe” naciskamy klawisz Insert w polu z podstawą składek na ubezpieczenie społeczne i klawisz Insert w polu z przychodem, a program przejmie dane z firmy i zapisze je w odpowiednich polach, przy okazji licząc wszystkie składki. Dotychczas te dane przejmowane były z bieżącej firmy. Obecnie mogą być przejęte z dwóch firm. Jednej na ryczałcie i drugiej z podatkiem liniowym lub skalą. Załóżmy taką sytuację. W bieżącej firmie „R” właściciel prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu, w danych właściciela oznaczono tę firmę jako tę, z której będzie płacony podatek zryczałtowany (główna). Jeżeli więc prowadzimy jeszcze inne firmy właściciela opodatkowane ryczałtem to przychody z tych firm będą wprowadzone w firmie R w opcji „Przychody z innych firm”. Właściciel dodatkowo jest udziałowcem w spółce jawnej w której opodatkowany jest podatkiem liniowym. Ta firma również prowadzona jest w programie Ksp i oznaczona jako „L”. Składka zdrowotna właściciela którą należy opłacić, będzie miała swe źródło zarówno w firmach opodatkowanych ryczałtem jak i w firmach opodatkowanych podatkiem Liniowym. Kalisz Insert w polu z przychodem weźmie dane z firmy R i L i obliczy należne składki zdrowotne. Różnica w stosunku do wersji ubiegłorocznej programu jest taka, że dane są pobierane nie bezpośrednio z firm, ale ze specjalnego bufora. Aby dane znalazły się w buforze trzeba je tam przekazać. Przykazujemy je będąc w firmie R i w firmie L, po wybraniu opcji 4.informacja Podatkowa / 8.Przekaż dane o dochodach do płac. Jeśli dane zostaną przekazane, można je pobrać. Pobierając dane z bufora zostaniemy poinformowani kiedy i kto je tam przekazał. Tak więc w najprostszej sytuacji z jedną firmą przekazujemy dane do bufora, a w opcji z danymi o składkach dane te pobieramy. W przyszłości uprościmy ten schemat, na razie jednak mamy do wykonania dodatkową czynność, przekazania informacji o dochodach do bufora. Jeżeli biuro rachunkowe podzielone jest na dział ksiąg i dział plac, z których każdy zajmuje się tylko swoimi kwestami. To najpierw dział ksiąg przekazuje dane do bufora, a dział płac będzie je mógł pobrać.
 • Bardziej skomplikowana sytuacja będzie miała miejsce jeżeli działy płac i ksiąg będą pracować na odrębnych bazach danych. Najprościej komunikację pomiędzy działami załatwić następująco. Dział ksiąg przekazuje dane tak jak w poprzednim punkcie, w zasadzie nie wiedząc gdzie te dane się zapisują. A zostaną zapisane w domyślnej lokalizacji w folderze Public w tabeli o nazwie ksp_lpc.dbf. Folder znajduje się w tym samym miejscu co baza danych działu księgowego. Dział płac musi poinformować program gdzie znajduje się plik ksp_lpc. Powinien to zrobić w opcji 8. Instalacja / B.Parametry księgowania. Ważne, aby plik ksp_lpc wskazać w miejscu gdzie znajduje się baza danych działu księgowego.
 • Obecnie pracujemy nad tworzeniem pliku z danymi dla programu płatnik. Będziemy tworzyć dane w dwóch wariantach. Dla firm będących osobami fizycznymi dodatkowo utworzymy RCA lub RCAII dla właściciela i osób z nim współpracujących. A dla spółek osobowych utworzymy Dra spółki + RCA pracowników + RSA pracowników oraz dodatkowo dla każdego wspólnika DRA + ewentualnie RCA +RSA dla osób współpracujących. Nowa wersja programu z plikiem komunikacyjnym do płatnika będzie dostępna w poniedziałek (7 luty 2022)

Wersja 22.01.011

 • Poprawiono błąd, który pojawiał się przy próbie pobrania informacji o przychodach u ryczałtowca.
 • Umożliwiono import faktur z pliku jpk_vat w wersji (2)
 • W informacji podatkowej właściciela na ryczałcie nie będziemy pokazywać składki zdrowotnej na drzewie z miesiącami.
 • Pomimo zaznaczenia, że osoba współpracująca nie opłaca składki na FGŚP, program ją naliczał – poprawiono.
 • Poprawiono import faktur z CDN (vat_r.txt). Ksp wpisywało kod procedury IED dla spółek z o.o.

Wersja 22.01.010

 • Zmieniono opcję Osobistych danych podatkowych. Dotychczas działy Zus/płac i dział ksiąg podatkowych w biurach rachunkowych były prawie że niezależne. Obecnie mogą zachodzić trzy scenariusze:
  • Pierwszy. Obydwa działy pracują na tej samej bazie danych i w tych samych firmach. Np. dział płac oblicza płace w firmie 12 i w tej samej firmie dział ksiąg oblicza podatki. To najprostszy scenariusz i gdyby wszyscy go realizowali nie byłoby potrzeby dokonywania żadnych zmian.
  • Drugi. Dział płac i ksiąg pracują na tej samej bazie ale księgi opracowywane są w innych firmach niż płace. W tym scenariuszu aby pobrać dane o dochodach trzeba już wiedzieć w której firmie są obliczane.
  • Trzeci. Działy plac i ksiąg pracują na rozłącznych bazach danych.
 • Aby obydwa działy mogły się wymieniać informacjami musieliśmy dokonać poważnych zmian w programie. Po pierwsze w opcji 8/B.Parametry księgowania dodaliśmy siódmą zakładkę na której musimy wprowadzić informację do którego miejsca na serwerze dostępnego zarówno z działu plac jak i działu księgowego należy przesyłać dane o dochodach i przychodach właścicieli. Należy podać dwie ścieżki: pierwszą wypełnia dział księgowy wpisując ścieżkę do miejsca gdzie będzie zapisywał dane o dochodach a drugą dział płac wskazując miejsce z którego będzie pobierał informacje. Obydwie informacje zapisują się na lokalnym komputerze, trzeba je więc powtórzyć na każdym stanowisku płacowym i księgowym. Tak więc Dział księgowy wprowadza pierwszą ścieżkę, a dział płac tylko drugą. Obydwie ścieżki muszą wskazywać to samo fizyczne miejsce w sieci.
 • Jeżeli w firmie realizowany jest pierwszy lub drugi scenariusz, to nie musimy wprowadzać ścieżek. Wprowadzenie ścieżek jest obowiązkowe jedynie gdy działy płac i księgowy pracują na oddzielnych bazach danych. Powtórzmy dział księgowy jako pierwszy wprowadza ścieżkę, a dział płacowy tylko wskazuje utworzony przez dział księgowy plik komunikacyjny o nazwie ksp_lpc.dbf.
 • Następny problem wynika z faktu, że w wielu biurach ten sam właściciel występuje w wielu firmach. Program rozpoznaje właściciela po jego numerze NIP. Właściciel którego dane mają zostać przesłane do tabeli komunikacyjnej musi mieć zaznaczone w opcji 8/2.Wspólnicy że to jest jego główna firma z której obliczane są podatki. Właściciele z pustym numerem NIP lub mający bak zaznaczonej głównej firmy są pomijani przy przesyłaniu danych o dochodach.
 • Podsumowując. Jeżeli płace i księgi pracują na odrębnych bazach danych to dział księgowy powinien wybrać główną firmę właściciela, odpowiednio oznaczyć ten fakt w jego danych a następnie wskazać katalog komunikacyjny. W tym katalogu program utworzy tabelę komunikacyjną w pliku ksp_lpc.dbf. Podobnie dział Płac, powinien wskazać plik ksp_lpc.dbf z którego będzie pobierał dane o dochodach.
 • Jeżeli w biurze rachunkowym realizowany jest scenariusz pierwszy lub drugi, to należy tylko sprawdzić i oznaczyć w głównej firmie właściciela jego dane jako główną firmę z której płaci podatki. Robi to dział księgowy.
 • Jeżeli wykonaliśmy już wszystkie powyższe czynności i dział księgowy ma już przygotowane dane, to może je przekazać do płac wybierając opcję w menu informacji podatkowej 4/8.Przekaż dane o dochodach do płac.
 • Dział płac naciskając klawisz Insert w osobistych danych podatkowych w polu z podstawą składki zdrowotnej pobierze wprowadzone przez dział księgowy dane.
 • Można też obyć się bez komunikacji pomiędzy działami wprowadzając dane z „ręki”.
 • Program instalacyjny naprawi i zaktualizuje dane które nie przetworzyły się poprawnie przy przepisywaniu wszystkich danych z roku ubiegłego.
 • Obecnie pracujemy nad komunikacją z programem płatnik. W niedzielę zostały opublikowane schematy. Jest dużo niejasności.

Wersja 22.01.009

 • W osobistych danych podatkowych dodaliśmy pole z ilością spółek komandytowych, w których właściciel jest wspólnikiem. Dotyczy to nie tylko spółek komandytowych, ale również jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółek jawnych rozliczających podatek CIT. Podstawą wymiaru składki w takich spółkach jest przeciętne wynagrodzenie za IV kw. ubiegłego roku wraz z wypłatami z zysku.
 • Poprawiliśmy obliczanie składki zdrowotnej za styczeń dla podatników rozliczających podatek metodą liniową (program liczył ją podwójnie – dotyczy przypadku prowadzenia kilku działalności).
 • W kartotece pracowników dodaliśmy opcje (F5) pozwalająca zaznaczonym pracownikom przypisać rezygnację z odroczonego podatku. Program wykona ją wyłącznie dla pracowników którzy zrezygnowali z ulgi od podatku (425zł). Dodatkowo można wybrać, aby program wykonał dla takich pracowników (brak odliczanej ulgi 425zł), przypisanie rezygnacji z odroczonego podatku we wszystkich prowadzonych firmach. Rezygnacja z odroczonego podatku oznacza, że pracownik który nie złożył PIT-2 a więc nie upoważnił zakładu pracy do odliczania kwoty 425zł od podatku (np. jest emerytem), miał potrącaną pełną kwotę zaliczki na podatek. Brak takiej rezygnacji oznacza, że program porówna zaliczkę z obliczoną zaliczką wg zasad obowiązujących w roku 2021 i potrąci pracownikowi mniejszą kwotę.
 • W przypadku wyboru wszystkich firm, program zapyta również o wykonanie tej operacji dla umów zlecenie i o dzieło.
 • W danych wspólnika na 4 stronie danych dodaliśmy klawisz Insert pozwalający pobrać przychód z ubiegłego roku. Dotyczy to tylko firm na ryczałcie.
 • W kwestii potrąceń komorniczych. Jeżeli ktoś ma płacę minimalną i korzysta z odroczonej zaliczki na podatek, to całą korzyść jaką ma z mniejszej zaliczki na podatek zabiera mu komornik. W ubiegłym roku jeżeli ktoś miał płacę minimalną to oznaczało, że otrzymuje gwarantowaną mu kwotę, i w tym przypadku komornik nie mógł mu potrącić nic z wypłaty. Obecnie jest inaczej, gwarantowana kwota nie uwzględnia odroczenia zaliczki, więc całą nadwyżkę wykorzystuje potrącenie komornicze. Taka sytuacja zachodzi, gdy pracownik nie ma odliczanej od podatku ulgi w wysokości 425zł.
 • Jeżeli ktoś wykonał w opcji aktualizację danych na podstawie ubiegłego roku wybierając opcję przepisania danych z księgi, to program przepisał również wersję programu z roku 2021. Oznaczało to że w następnej kolejności wykonując aktualizację do bieżącej wersji usunął dokonane wypłaty. Naprawiliśmy to, tym niemniej zrobionych wypłat nie można już odzyskać (składniki, absencje i inne wprowadzone elementy wypłaty nie zostały zmienione ani usunięte).

Wersja 22.01.008

 • Klawisz Insert w umowie zlecenie nie wybierał jednej z 3 ulg. Poprawiliśmy.
 • Instalacja na Nowy Rok nie utworzyła indeksu dla tabeli z wydrukami, co wywoływało błąd podczas tworzenia np. świadectwa pracy, po wykonaniu indeksowania wszystko wracało do normy. Program instalacyjny wykona to indeksowanie we wszystkich firmach.

Wersja 22.01.007

 • Poprawa wydruku z bieżącymi płatnościami. Coś poszło nie tak z terminami zapłaty składek do ZUS
 • Poprawa mechanizmu odraczającego zaliczki na podatek. Czasem zaliczka pobrana z zaliczek odroczonych i przekazana do zapłaty w obliczanym miesiącu wyglądała dość dziwnie. Program instalacyjny naprawia to, ale trzeba wykonać obliczenia za styczeń jeszcze raz.

Wersja 22.01.005

 • Przy instalacji na Nowy rok program przenosi niezapłacone rozrachunki z ostatnich 3 lat. Podczas Aktualizacji w roku 2022 na podstawie roku 2021 program będzie uwzględniał rozrachunki z 4 lat również te zapłacone.
 • W płacach, w konfiguracji w parametrach nadgodzin dodano pole pozwalające w przypadku, gdy podstawowa składka godzinowa jest mniejsza od płacy minimalnej podzielonej przez nominalny czas pracy pracownika, przyjąć ją w wysokości wynikającej z płacy minimalnej. Np. pracownik ma płace zasadniczą ustaloną na 1600zł i w danym miesiącu nominalny czas pracy 160 godz. Jego podstawowa stawka godzinowa wynosi 10zł. W parametrach można ustawić w programie, aby do obliczeń przyjął stawkę 3010/160=18,81.

Wersja 22.01.004

 • Po wybraniu opcji aktualizacji programu, program może wyświetlać komunikat o braku pliku zip. To komunikat techniczny, którego zapomnieliśmy usunąć. Po zamknięciu okna z komunikatem program jak dotychczas wykona aktualizację.
 • Dodaliśmy nowy PIT-11. Na razie brak jest odpowiedniego schematu.
 • Zmieniliśmy zestawienia typu „Karta wynagrodzeń” dostosowując je do polskiego ładu.
 • W danych właściciela „8/2.Wspólnicy” dodaliśmy dwa pola. W pierwsze można wpisać miesiąc począwszy od którego wspólnik rozliczający podatek wg skali rezygnuje z odliczania ulgi dla klasy średniej. W drugie można wpisać miesiąc począwszy od którego wspólnik rezygnuje z odliczania od podatku kwoty wolnej (5100,-). Jest to wprawdzie niezgodne z ustawą, bo podatek należny nadal będzie wynikał z art.27, tym niemniej każdy ma prawo wpłacać do urzędu wyższe zaliczki niż wynika to z ustawy. Problem w tym, czy urząd w rozliczeniu rocznym uzna wpłacone kwoty za wpłacone zaliczki, skoro należne były niższe od wpłacanych. Nadpłacone pieniądze nie zginą, ale być może trzeba będzie prowadzić z urzędem dodatkową korespondencję. Opcję wprowadziliśmy  do programu na życzenie kilku użytkowników.
 • W opcji aktualizacja danych na podstawie ubiegłego roku dodaliśmy opcję aktualizacji wystawionych faktur przez biuro rachunkowe.
 • W opcji przeliczania deklaracji VIU-DO, zmieniliśmy sposób przeliczania kwoty netto i vat na EUR. Dotychczas przeliczaliśmy na EUR kwotę brutto i kwotę netto, kwota podatku wynikała z różnicy. Obecnie przeliczamy dla każdego dokumentu kwotę brutto i vat, kwota netto wynika z różnicy. Te dwa sposoby różnią się w wyliczeniach zwykle o 1 grosz. Należy mieć na uwadze, że oprogramowanie MF przy odczytywaniu przesyłanego pliku automatycznie porównuje kwoty wykazanego podatku VAT z kwotami obliczonymi wg stawek i wykazanej w deklaracji kwoty netto, co zwykle daje różne wyniki. Problem zgłaszaliśmy do MF kilka miesięcy temu, jak na razie cisza. Usunięty został tylko błąd przy zaczytywaniu xml do aktywnego formularza który pomijał pola związane z dostawani wykonanymi z terytorium innego kraju Unii i niż Polska. Nadal jednak bez względu na to jaki pokażemy podatek, formularz wylicza go sobie samodzielnie.
 • W danych płacowych pracownika, nie pozwalaliśmy na zrezygnowanie z odraczania rozporządzeniem zaliczki, jeżeli pracownik ma odliczaną od podatku kwotę wolną 425zł. Jest to zgodne z obowiązującym (lub nie) przepisem rozporządzenia. Aby nie toczyć jałowych dyskusji telefonicznych, gdy użytkownik wybierze rezygnację z odroczonej zaliczki pomimo odliczania kwoty wolnej, wyświetlamy stosowny komunikat, ale pozwalamy na rezygnację z odroczonej zaliczki.
 • Poprawiono błąd przy obliczaniu ryczałtowca, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pomimo zaznaczenia tego faktu w danych właściciela, program naliczał podatek zdrowotny (dotyczy najmu).
 • Do kalkulatora wynagrodzeń dodano możliwość wyboru przeliczenia wynagrodzeń z odroczoną zaliczką lub bez. Należy pamiętać, że w kalkulatorze trudno zaimplementować całą funkcjonalność odroczonej zaliczki, głównie zapamiętywanie odroczonej części zaliczki z miesiąca na miesiąc aby odłożoną część potrącić w miesiącu gdy zaliczka obliczona wg zasad roku 2021 będzie większa od zaliczki wg zasad 2022.  Widać to wyraźnie w kalkulatorze Excel dostępnym na naszej stronie.

Wersja 22.01.003

 • Zrobiliśmy podobne zmiany w roku 2022 jak w 2021 w opcjach obliczania wynagrodzeń i zleceń. Zmiany w roku 2022 były znacznie trudniejsze bo jest w nim wiele wypłat i trzeba dodatkowo kontrolować różne limity.
 • W wersjach 2022 nie planujemy funkcjonalności związanej ze sposobem liczenia podatku wg zasad obowiązujących przed ukazaniem się rozporządzenia o przesunięciu terminu. Ta funkcjonalność wynikała z ułatwienia wyliczania korekty wypłaty. Obecnie obliczenia prowadzone są zgodnie z wprowadzonymi parametrami.
 • Skorygowaliśmy kalkulator pozwalający oszacować „koszty” wejścia w życie rozporządzenia. Zawierał błąd. Dochód wg starych zasad roku 2021 uwzględniał ulgę dla klasy średniej. Poprawiony kalkulator można pobrać tutaj

Wersja 22.01.002

 • W wersji na rok 2022 jest bardzo dużo zmian. Zaczniemy od norm podatkowych. Zmieniliśmy opcję w której wprowadzaliśmy płace minimalną minimalny zasiłek itp (8/5/3.Płaca minimalna). Opcja jest obecnie dostosowana do najnowszych zmian związanych ze składką zdrowotną. Dla rozliczających się w formie ryczałtu mamy obecnie dwa sposoby opłacania składki. Albo podstawę ustalamy na podstawie przychodów osiągniętych w roku 2021. Jak wiemy mamy trzy progi do 60tys, do 300tys i powyżej. W zależności od tego do którego progu należymy, wpisujemy w danych właściciela kwotę przychodu za ubiegły rok i wysokość podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne (zakładka z danymi nr 4). Albo podstawa składki zdrowotnej ustalana jest na bieżąco od sumy przychodów od początku roku. Dla tych którzy wybrali inną formę opodatkowania (skala podatkowa lub podatek liniowy) też nie będzie prosto. Podstawę składki za styczeń będzie stanowiło 75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał wraz z nagrodami z zysku (poznamy ją pod koniec stycznia), za osoby współpracujące będzie to kwota stanowiąca 100% tej kwoty. Za pozostałe miesiące podstawą składek właściciela będzie miesięczny dochód z działalności (bez remanentów). Dla osób rozliczających podatek metodą liniową, stawka podatku zdrowotnego za miesiąc styczeń będzie wynosić 9% a za pozostałe miesiące 4,9%. Oczywiście jeżeli się okaże że miesięczny dochód z działalności będzie mniejszy od płacy minimalnej, wtedy podstawą podatku zdrowotnego będzie ta płaca.
 • Zmianie uległ sposób wprowadzania danych o podstawie i składkach podatku zdrowotnego. W opcji 5/1.Osobiste dane podatkowe należy klawiszem Insert podpowiedzieć lub wpisać podstawę składki zdrowotnej oraz ilość osób współpracujących w danym miesiącu. Na tej podstawie program obliczy podatek zdrowotny.
 • Obecnie mamy już 10 stawek ryczałtu. Pomijając stawkę 2% pozostałe dotyczą działalności gospodarczej. 9 stawek to też stanowczo zbyt dużo aby formatki wyglądały przejrzyście, dlatego ograniczyliśmy je do 5-ciu. W opcji 8/5/6.stawki ryczałtu należy spośród 9-ciu tam wymienionych zaznaczyć maksymalnie 5 które podatnik stosuje w działalności. Nie trzeba zaznaczać od razu wszystkich stawek, można to robić na bieżąco. Np. stawkę 3% można zaznaczyć dopiero gdy fryzjer lub informatyk sprzeda swój samochód.
 • Ewidencja ryczałtu została już opublikowana, więc można ją drukować. Opublikowany został również schemat ewidencji jpk_ewp. Niestety zawiera wiele błędów w części poświęconej ewidencji środków trwałych więc będzie pewnie poprawka. Można się naprawdę bać. MF napisało na swoich stronach, że od 8 grudnia 2021 nie ma już obowiązku publikowania wzorów deklaracji i oświadczeń w dzienniku ustaw. Wystarczy publikacja na stronach MF. Można się więc spodziewać chaosu. Gdzie indziej są wzory deklaracji do wydruku gdzie indziej aktywne formularze, gdzie indziej deklaracje i gdzie indziej ewidencje, a jeszcze do tego całkiem osobno schematy. No i brak daty publikacji oraz informacji o zmianach. Niedobrze!
 • Zachowaliśmy jeszcze cały sposób postępowania z rejestrowaniem podatku zdrowotnego i jego zapłat. Tym nie mniej, prawdopodobnie wkrótce lub po wyborach zostanie usunięty z programu.
 • Pamiętajmy, że emeryt prowadzący działalność i rozliczający się z US na zasadach ogólnych , który zrezygnuje z emerytury będzie miał teraz ulgę dla klasy średniej, no i oczywiście jak wszyscy kwotę wolną 30tys (5100 odliczenia od podatku), a także dodatkowo 85528zł kwoty całkiem wolnej od opodatkowania. Takiemu emerytowi, który przeżył chwilowe zaćmienie umysłowe i zrezygnował z emerytury należy zaznaczyć, że opłaca wszystkie składki zus (no i oczywiście podatek zdrowotny). Taki emeryt prawie zawsze poniesie stratę rezygnując z emerytury niezależnie od tego jak wysoka ona jest i ile zarobi dodatkowo wybierając dowolne źródło przychodów. Przykładowo jeżeli ma emeryturę w wysokości 2tys zł i prowadzi działalność opodatkowaną wg skali, z której osiągnie dochód w wysokości 120tys rocznie to po zrezygnowaniu z tej emerytury zakładając, że z każdym rokiem jego emerytura wzrasta o 10%, po upływie 5lat jego emerytura wzrośnie do kwoty 3tyś zł, ale będzie musiał jeszcze czekać kolejne 5 lat aby odrobić poniesione straty. A dlaczego ma straty? Dlatego że przez okres 5 lat nie miał dochodów z emerytury, których brak w żaden sposób nie mógł być zrekompensowany zapłatą mniejszych podatków. Czyli świeży emeryt w wieku 65lat rezygnuje z pobierania emerytury na 5lat i przez ten okres każdego roku ponosi stratę w wysokości 13tys zł aby po 5-ciu latach uzyskać wyższą emeryturę pozwalającą mu odrobić stratę przez następne 5lat. Czyli po 10-tu latach w wieku 75lat będzie już mógł korzystać w pełni z wysokiej emerytury 3tys zł. za którą być może nie uda mu się już kupić nowego telewizora i nie obejrzy już więcej tvp-info. Kalkulator obliczający straty emeryta dostępny jest na naszej stronie (Pobierz)
 • Oczywiście są teoretyczne sytuacje, gdzie opłaca się zrezygnować z emerytury. Są to przypadki gdy emerytura jest bardzo niska a przychody z pracy lub działalności bardzo wysokie. Jeśli jednak te dodatkowe przychody pochodzą ze stosunku pracy to emerytura też powinna być wysoka, więc rezygnacja będzie nieopłacalna. Np. Jeśli mamy emeryturę najniższą 1250zł i z działalności mamy dochód 130tys rocznie, to po 2 latach rezygnacji będziemy mieli emeryturę 1520zł i przez następne 2 lata będziemy odrabiać straty. Rezygnacja z emerytury to dodatkowe 85tys dochodu zwolnionego, czyli 14tys podatku mniej, ale rezygnując z emerytury musimy opłacać Zus w wysokości 13,5tys, więc realny zarobek to 500zł rocznie. A przecież rezygnując z emerytury dodatkowo pozbawiamy się istotnej części przychodów (13tys zł netto dla emerytury minimalnej). W lepszej sytuacji są osoby które nabyły już prawa emerytalne o nadal pracują. Te osoby rzeczywiście mogą mieć w 2022r 85528 zł przychodu zwolnionego, więc te osoby z pewnością zyskają.
 • W związku z nowymi ulgami (4dzieci, rezygnacja z emerytury, powrót z zagranicy) w danych właściciela wprowadziliśmy dodatkowe pola informujące program o okresie w którym podatnik korzysta ze zwolnienia. Puste daty oznaczają brak ulgi. Pamiętajmy, że wprowadzone daty oznaczają okres z którego przychody podlegają zwolnieniu do wysokości 85528. Przychody spoza okresu są opodatkowane niezależnie od ich wysokości. Zwróćmy też uwagę, że obliczając podstawę opodatkowania składki na ubezpieczenie społeczne uwzględniane są w proporcji przypadającej na przychód opodatkowany. Natomiast te same składki uwzględniane są w pełnej wysokości przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę składki zdrowotnej (przychód zwolniony też jest uwzględniany)
 • Od Nowego Roku obowiązuje nowy plik JPK_VAT, a w nim nowe procedury i inny sposób wykazywania złych długów. W dniu 27 grudnia został opublikowany nowy schemat pliku JPK. Schemat zacznie obowiązywać od dnia 10-01-2022 i będzie dotyczył rozliczeń za okresy począwszy od 1-stycznia 2022. W okresie od 1 do 10 stycznia, nie będzie możliwości złożenia pliku jpk za styczeń 2022.
 • Nie zapomnijmy również wprowadzić w danych właściciela rozliczającego podatek w formie ryczałtu daty złożenia deklaracji za rok 2021 o ile chcemy rozliczać zapłaty złych długów w podatku dochodowym na bieżąco.
 • Wiele pytań dotyczy rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. Naszym zdaniem w większości przypadków rezygnacja z ulgi w trakcie roku (można to zrobić w dowolnym momencie niekoniecznie już 1-go stycznia). Nie rodzi żadnych skutków poza nadpłaconym podatkiem. Na naszej stronie umieściliśmy kalkulator który pozwala porównać wpłacone zaliczki z podatkiem rocznym wykazanym w zeznaniu. Można więc sprawdzić wpływ różnych ulg na kwotę do zapłaty/zwrotu w zeznaniu. Kalkulator dostępny jest tutaj.
 • W umowach zlecenie dodaliśmy na formatce z ulgami parametr zgodnie z którym, jeżeli zleceniobiorca złoży płatnikowi oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek z uwagi na przewidywane dochody mniejsze niż 30tys. zł, program nie będzie naliczał podatku, a w miesiącu w którym zostanie przekroczony roczny dochód 30tys. program poinformuje o tym użytkownika i naliczy od tej wypłaty podatek (ostatnia wypłata nie będzie dzielona na część z podatkiem i bez podatku).
 • Zaktualizowano druk PIT-2 (wersja 7)