Program KSP na rok 2024 – wersja 24.01.049

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do instalowania wersji programu, utworzyć kopię bazy danych w wersji dotychczas używanej. Dodatkowo należy posiadać prawa administratora oraz wyłączyć funkcję: „kontrola konta użytkownika„.
Instalacja KSP na nowy rok z przeniesieniem danych

Wersja 24.01.049

 • W odpisach amortyzacyjnych uwzględniono nowy 3-letni limit pomocy de minimis (300tys EUR), oraz sposób jego stosowania – 3 lata licząc od dnia jego otrzymania (dotychczas były to 2 pełne lata poprzedzające rok otrzymania pomocy + pomoc otrzymana w roku, w którym się o nią ubiegamy. Zaznaczmy, że dniem otrzymania pomocy z tytułu amortyzacji jednorazowej jest ostatni dzień miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty na ewidencję (jest to data dokonania odpisu od tego środka). Tak więc, jest to niekorzystna zmiana, bowiem limit dotyczy dłuższego okresu.
 • W opcji „C/5/3.Ewidencja pomocy de minimis” dodaliśmy zestawienie otrzymanej pomocy w okresie 3 lat poprzedzających podaną datę.
 • W Saldeo dodaliśmy import faktur rozliczających zaliczki. Saldeo udostępniło nową wersję API.

(Pobierz aktualną wersję KSP na 2024 rok)

Wersja 24.01.046

 • Poprawiono tworzenie pliku excel z rezerwą finansową dla spółek. Program za datę zatrudnienia przyjmował pierwszy rok, za który naliczono w Ksp wynagrodzenie a nie rok wynikający z daty zatrudnienia.
 •  Poprawiono import faktur zakupowych z pliku xml dla programu CDN. Gdy w pliku brakowało sprzedaży ksp nie czytało danych z zakupami.

Wersja 24.01.045

 • Poprawiono błąd związany z obliczaniem kosztu od leasingu samochodów osobowych w przypadku, gdy wprowadzone kwoty były ujemne.
 • W Saldeo dodano import faktur korygujących oraz import zaliczek. Nie importujemy jeszcze Faktur rozliczających zaliczki, bowiem Saldeo będzie jeszcze zmieniać komunikację Saldeo-Ksp.
 • Poprawiono błąd występujący przy aktualizacji płac na podstawie ubiegłego roku. Błąd dotyczył opcji „Przepisz wszystkie dane”
 • Przywrócono możliwość dopisania nowej firmy w pierwsze puste miejsce lub pod wybrany numer. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie polegające na tym, że każda firma oprócz swojego rzeczywistego (dotychczasowego) numeru, otrzyma numer logiczny, pod którym będzie widoczna dla użytkownika.  A więc każda firma ma od teraz dwa numery jeden (dotychczasowy) zgodny z numerem folderu, w którym przechowywane są jej dane, i drugi „logiczny” pod którym widoczna jest dla użytkownika. Od teraz niezależnie od tego, którą metodę dopisania firmy wybierze użytkownik, zostanie ona dopisana zawsze na koniec tabeli firm (folder firmy będzie miał zawsze najwyższy numer). Dla użytkownika firma będzie widoczna zgodnie z wybraną metodą. Miejsc, w których pokazujemy listę firm lub prezentujemy numer bieżącej firmy jest bardzo dużo. Prawdopodobnie nie dokonaliśmy zmian we wszystkich miejscach. Będziemy takie błędy usuwać w miarę ich zauważenia. Użytkownik rozpozna taki błąd np. w sytuacji, gdy pracując z firmą x na wydruku lub na ekranie zostanie poinformowany, że pracuje z firmą y (y będzie zawsze większe od x). Gdy w menu wyboru firmy naciśniemy klawisz TAB (pokazanie dodatkowych informacji o firmie), zobaczymy formatkę uzupełnioną o numer folderu z firmą. Dodatkowo w „Narzędziach operatora” dodano opcję wydruku wszystkich firm z numerem fizycznym i logicznym. Przykład. Załóżmy, że na liście 300 firm brakuje firmy nr 10. Ta firma jest usunięta. Jeżeli użytkownik dopisze nową firmę i nada jej numer 10 program wykona następujące działania:
  • Program dopisze nową firmę na koniec tabeli nadając jej numer fizyczny 301 oraz numer logiczny numer 10. Od tego momentu firma będzie występowała na liście firm z numerem 10, ale jej folderem z danymi będzie „.\firma301\”
  • Usunięta firma nr 10 zostanie oznaczona jako „wykorzystana”. Nie będzie możliwości ponownego nadania numeru 10.
  • Jeżeli użytkownik usunie firmę z numerem fizycznym 301 (logicznym 10), to ponownie firma nr 10 zostanie oznaczona, jako do wykorzystania, podobnie jak firma z numerem fizycznym 301.
 • Dotychczas, jeżeli użytkownik usunął firmę nr 10, to firma ta była oznaczana jako usunięta a w firmie oznaczonej jako biuro rachunkowe dane usuniętej firmy były dopisywane do kartoteki kontrahentów ze specyficznym ID wynikającym z numeru usuwanej firmy. Użytkownik pracując z danymi biura rachunkowego miał dostęp do rozrachunków usuniętej firmy, które od teraz stawały się rozrachunkami zwykłego kontrahenta. Dopisanie nowej firmy w miejsce firmy nr 10 nie powodowało żadnych komplikacji. Problem pojawiał się, gdy nowa firma nr 10 została usunięta. Wówczas zgodnie z procedurą, rozrachunki tego klienta stawały się rozrachunkami kontrahenta, ID tego kontrahenta było identyczne z poprzednio usuniętym klientem biura. Z tego powodu nowo usunięty klient biura przejmował rozrachunki klienta poprzedniego.

Wersja 24.01.044

 • W zamknięciu miesiąca, poprawiliśmy sumy kwot z informacją o Vat. Pokazywaliśmy kwoty odnoszące się do pól poprzedniej wersji deklaracji vat – czyli kwoty z zakupami były całkiem zafałszowane.
 • Przeglądając umowę zlecenie dodano formatkę nr 4. Na tej formatce będzie się znajdowała lista niektórych zmian dokonanych w umowie. Będziemy rejestrować zmiany:
  • Podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
  • Kwoty brutto określonej w umowie
  • Stawki godzinowej brutto
  • Wysokość odliczenia od podatku kwoty wolnej (1/12, 1/24, 1/36 lub brak odliczenia).
 • Aby dopisać zmianę należy po naciśnięciu Enter na formatce nr 4 (przejście do edycji formatki) nacisnąć Insert. Zostanie dopisany nowy rekord z wartościami identycznymi jak na umowie lub na ostatnio wprowadzonej zmianie. Edycja poszczególnych pól rekordu odbywa się po naciśnięciu klawisza Enter. Wprowadzone dane można wydrukować w formie aneksu do umowy po naciśnięciu F5.
 • Zmiany, które wprowadzimy będą obowiązywać przy wykonywaniu obliczeń począwszy od podanej daty.

Wersja 24.01.043

 • Przy imporcie faktur z pliku jpk_vat (v7M, v7K), program nie rozpoznawał faktur dokumentujących zakup środka trwałego. Obecnie będzie to robił. Dodatkowo użytkownik zostanie poinformowany, że wśród dokumentów jest zakup środka. Trzeba będzie uzupełnić dane w ewidencji VAT o typ środka, oraz ewentualnie usunąć dokument z księgi przychodów, jeżeli środek będzie podlegał amortyzacji i dopisać go do ewidencji środków trwałych.
 • Przy eksporcie listy płac do pliku csv dodaliśmy numeru pracownika. Będzie prezentowany obok Lp w nawiasie np. „12/(134)” lp=12 i numer pracownika=134.
 • W Narzędziach operatora dodaliśmy zestawienie kontrolne firm, których przychód przekroczył zadaną kwotę. Zestawienie będzie pomocne przy kontroli przekroczenia limitów do zmiany ksiąg z ewidencji uproszczonej na księgi handlowe. Przed wykonaniem zestawienia program poprosi o podanie kwoty. Firmy których przychód przekroczy wprowadzoną kwotę zostaną ujęte w zestawieniu.

Wersja 24.01.042

 • Jeżeli firma opodatkowana jest ryczałtem i dokument został wprowadzony tylko do ewidencji VAT i został oznaczony jako niezapłacony to nie będzie uwzględniony w złych długach w podatku dochodowym.
 • Przy tworzeniu dokumentu Z-3a dla zleceniobiorcy, niezależnie od tego czy zapiszemy plik xml na dysku czy nie, zostaniemy zapytani o możliwość podglądu dokumentu. Dokument zostanie zwizualizowany z pomocą dostarczonego przez Zus wzorca wizualizacji „xsl”. Dokument taki można wydrukować na drukarce lub do pliku pdf po naciśnięciu klawiszy Ctrl+P. Zapis do pliku pdf odbędzie się po wybraniu drukarki „Zapisz jako pdf” lub „Microsoft print to PDF”. Można też zainstalować darmowy program Pdf995, który podobnie jak wymienione wyżej narzędzia zamiast na drukarkę skieruje wydruk do pliku w formacie pdf.
 • Gdy będziemy wystawiać faktury dla kontrahenta z kartoteki kontrahentów (nie dla klienta biura rachunkowego), będzie można wpisać dla pozycji faktury ilości z dokładnością maksymalnie do 3 miejsc po przecinku (dla klientów biura maksymalnie do dwóch miejsc). Edycja pola z ilością nieznacznie różni się od tej, którą znamy dotychczas, każda pozycja takiej faktury będzie mogła mieć inny wzorzec pola ilość np. pierwsza pozycja do 125 a druga 1,956. Nieznacznie zmodyfikowano wzorzec wydruku faktury.
 • Poprawiono wydruk DW dokumentującego przekazanie składki zdrowotnej liniowca w koszty. Wydruk nie uwzględniał rocznej dopłaty składki zdrowotnej wprowadzanej w osobistych danych podatkowych (formatka nr 2).
 • Od 24-go maja obowiązuje nowy wzór deklaracji VIU-DO wersja 2. Zmiany są niewielkie i sprowadzają się do nowej treści pouczenia.

Wersja 24.01.041

 • W zestawieniach dla miejsc ponoszenia kosztów dodano możliwość posortowania tabeli (np. wg nazwiska)
 • W fakturowaniu zwiększono pole z ilością sprzedaży towarów/usług dla pozycji sprzedaży o jedno miejsce. Obecnie, gdy ilość oznaczono z jednym miejscem po przecinku, można sprzedać 9999,9 towarów/usług.

Wersja 24.01.040

 • Nasz dostawca kompilatora programu Ksp zmienił sposób komunikacji z serwerami poczty (smtp), co skutkowało brakiem możliwości uzgodnienia parametrów połączenia z serwerem. Przywróciliśmy komunikację zarówno w roku 2023 jak i w 2024.

Wersja 24.01.039

 • Poprawiono import plików w formacie subiekta(epp). Wadliwie importowała się stawka 5% gdy plik został przygotowany w formacie – do centrali.

Wersja 24.01.038

 • Poprawiono pobieranie danych o rocznej składce zdrowotnej w przypadku, gdy podatnik zmieniły formę opodatkowania z liniowego na skalę lub odwrotnie. Np. Przy zmianie formy opodatkowania z liniowego na skalę, do płatnika przekazywana jest wyłącznie składka należna za styczeń 2024 ze skali – nie jest przekazywana podstawa składki i kwota składki rocznej.
 • Żabka zmieniła format pliku z importowanymi zakupami (usunięto stawkę 0% i dodano stawkę 5%). W związku z tym uwzględniliśmy to w programie.

Wersja 24.01.037

 • W wydruku RP-7 zwiększyliśmy ilość rubryk. Roczne zestawienie wypłaconych wynagrodzeń brutto obejmuje teraz okres 40-tu lat pracy.
 • Przy tworzeniu zestawienia w Excel, dla rezerw emerytalnych i urlopowych dodaliśmy możliwość wybrania roku, na który szacowane są rezerwy. Można wybrać rok bieżący lub jeden z dwóch lat poprzedzających.

Wersja 24.01.035

 • Poprawiono zestawienie wypłat i przelew do PIT-4 dla osoby współpracującej zatrudnionej dodatkowo na umowę o dzieło.
 • Zaktualizowano tabelę stawek opłaty ekologicznej od spalanych paliw silnikowych.

Wersja 24.01.034

 • Poprawa błędu przy tworzeniu plików xml.

Wersja 24.01.033

 • Poprawiono obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne dla pakietu mobilności w umowach zlecenie dla drugiej i następnych wypłat dokonanych w tym samym miesiącu.
 • Zmieniono wygląd zestawienia wykorzystanego urlopu (dni podawane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)

Wersja 24.01.032

 • Poprawiono wydruk z rozliczeniem marży łącznej w sytuacji, gdy w poprzednim miesiącu wystąpiła nadwyżka zakupów nad sprzedażą. Same obliczenia są OK.
 • Dla nie-vatowców w zamknięciu miesiąca w kontroli, nie będziemy porównywać dokumentów w Księdze i VAT.
 • Zaktualizowano tabele do ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Gdy zlecenie zawarte było z własnym pracodawcą i pracownik zachorował, to do podstawy zasiłku wliczaliśmy wypłaty dokonane w okresie, z którego obliczana jest podstawa (tak jest dla zleceń z kodem 0411). Obecnie poprawiliśmy to zgodnie z Komentarzem do ustawy i wypłaty ze zlecenia uwzględniamy jeśli są wypłacone za okres z którego liczona jest podstawa. Dodatkowym warunkiem do uwzględnienia zlecenia jest, aby do dnia wypłaty wynagrodzenia z umowy o pracę, zlecenie zostało wypłacone. Np. pracownik zachorował 20 go stycznia 2024. Wynagrodzenie chorobowe zostanie wypłacone 10-go lutego razem z wynagrodzeniem za styczeń. Do podstawy zasiłku z umowy o pracę uwzględnimy wynagrodzenia wypłacone za okres od stycznia do grudnia 2023 oraz wypłaty z umów zlecenia aktywnych w roku 2023 (rozpoczętych w roku 2023 lub kończących się w roku 2023). Uwzględnimy tylko wypłaty dokonane do dnia 10-go lutego 2024 od powyższych umów i tylko te, które dotyczą wypłat za miesiące roku 2023.
 • Zaktualizowano kwoty wolne od potrąceń z zasiłków.

Wersja 24.01.031

 • Dodaliśmy nowy punkt „F/1/5.Rezerwy finansowe spółek”. W tym punkcie tworzymy raport w pliku w formacie excel dokumentujący obliczenie:
  • Wskaźnika rotacji pracowników na podstawie średniego rocznego zatrudnienia i liczby pracowników zwolnionych w trakcie roku bilansowego
  • Oszacowania kwoty rezerwy na wypłaty zaległego urlopu.
  • Oszacowania rezerwy na poczet wypłat przyszłych odpraw emerytalnych.
 • Oszacowania wykonywane są dla poprzedniego roku. (W Ksp na rok 2024 obliczamy wymienione wielkości dla roku 2023).
 • Większość obliczanych wielkości wykonywana jest w samym arkuszu kalkulacyjnym, można więc zobaczyć szczegóły algorytmu.
 • O część danych użytkownik zostanie poproszony przed utworzeniem pliku z raportem będą to:
  • Stawka podatku dochodowego dla spółek (19% lub 9%)
  • Stopa dyskontowa, czyli stopa oprocentowania 10-cio letnich obligacji skarbowych z terminem wykupu na kwiecień 2030.
  • Przewidywany roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyrażony w procentach np. 3% oznacza, że średnie wynagrodzenie w firmie wzrasta rok do roku o 3%.
  • Procent wypłacanej odprawy emerytalnej.
 • Wpisane wartości będzie można zmienić w samym arkuszu w odniesieniu do każdego pracownika.
 • Wypełniane arkusza excel odbywa się w programie przy pomocy biblioteki Microsoft „Activex”. Niestety udostępnione funkcje działają bardzo wolno i o ile te same zestawienia Ksp mogłoby wykonać w ułamku sekundy, to zapisanie danych do pliku Excela trwa znacznie dłużej. Wynika to z konieczności wprowadzenia po każdym zapisie zwłoki o wartości 1/100 sekundy. Gdyby tego nie robić bufor excela wypełniłby się w całości i program „zawisnąłby”. Jeżeli tak się stanie należy usunąć z pomocą menedżera zadań z pamięci komputera zarówno Ksp jak i program excel. Ważne też jest, aby przed uruchomieniem opcji tworzenia raportu zamknąć wszystkie otwarte instancje programu Excel.
 • Zus zmienił sposób kodowania pobieranych absencji. Absencje z PUE pobierane są w pliku typu xml, W tym pliku umieszczone są informacje o absencjach z danego okresu w formacie spakowanym ( zip ). Ponieważ zip jest formatem binarnym, więc aby można go było umieścić w tekstowym pliku xml, jest kodowany z pomocą algorytmu base64 (tak jak wiadomości e-mail). Kodowanie może odbywać się na dwa sposoby. I ten właśnie sposób został zmieniony. Skutek był taki, że po rozkodowaniu nie mieliśmy do czynienia z plikiem w formacie Zip. Dlatego Ksp zgłaszało błąd rozpakowania pliku.

Wersja 24.01.030

 • Usunięto z listy zasiłkowej okresy pracy zdalnej.
 • Odblokowano dla użytkowników oznaczonych, jako „Operator” możliwość aktualizacji programu.
 • Poprawiono błąd związany z importem dokumentów z ewidencji ryczałtowca do ewidencji ryczałtowca. Nie importowały się stawki ryczałtu. Należy zaznaczyć, że aby eksport wykonał się poprawnie, w firmie do której importujemy dokumenty powinny być w opcji instalacja zaznaczone stawki ryczałtu, które będą importowane.
 • W opcjach listy płac (F5) dodano możliwość wydruku „2/7.Zestawienie kosztu pracodawcy„, w którym koszt pracodawcy jest rozbity na poszczególnych pracowników.
 • Poprawa błędu w zaliczaniu do kosztów uzyskania raty leasingu dla auta, którego rata zawiera Kapitał, odsetki i ubezpieczenie, a ubezpieczenie nie jest opodatkowane podatkiem Vat. Błąd polegał na tym, że program nie dodawał do kosztu uzyskania nieodliczanej części podatku vat przypadającej na odsetki. Dodatkowo dodaliśmy raport z obliczenia kosztowej części raty leasingowej. Raport uzyskuje się po naciśnięciu klawiszy ALT+R.
 • Zablokowano możliwość dopisania nowej firmy w miejsce firmy usuniętej. Dopisana w ten sposób firma przejmowała zobowiązania firmy usuniętej, jeżeli dla niej biuro rachunkowe wystawiało faktury. Opcję odblokujemy w przyszłym roku.

Wersja 24.01.029

 • W ewidencji OSS dodaliśmy import faktur z programu aFaktury firmy Mekros Ltd. Ksp importuje pliki zapisane w formacie csv. Przy pierwszym wykonaniu importu program utworzy standardowy plik opisujący zawartość importowanego pliku. Plik zostanie utworzony w katalogu z firmą (np. firma1) i będzie miał nazwę „afaktury.fpt”. Należy otworzyć ten plik w notatniku Windows i sprawdzić poszczególne zapisy:
  • W bloku BEGIN KRAJE znajdziemy dla poszczególnych krajów Unii w trzech kolumnach zapisane w kolejności:
   • kod kraju zgodny z klasyfikacją – tego kodu nie zmieniamy
   • kod kraju, od którego rozpoczyna się numer faktury. To najważniejszy parametr. Wg niego program rozpoznaje kraj konsumpcji. Np. dla Francji przykładowy numer faktury powinien mieć postać FR/157/03/2024
   • Nazwa kraju, tego parametru też możemy nie zmieniać.
  • Najważniejsze, aby wybrany kod kraju był unikalny, kończył się znakiem „/” i występował na początku numeru faktury.
 • W bloku BEGIN STAWKA występują wszystkie stawki z krajów Unii. W pierwszej kolumnie są stawki wyrażone liczbowo, w drugiej kolumnie są stawki zdefiniowane przez użytkownika w aplikacji aFaktury. Tymi oznaczeniami opisane są kolumny w tabeli z ewidencją i wg tych opisów program znajduje odpowiednią stawkę. Najlepiej oznaczyć stawkę dodając do stawki właściwej znak „%” np. dla stawki 21 opis powinien mieć postać 21% a dla stawki 5.5 5.5%. Opisy stawek zdefiniowane przez użytkownika powinny jednoznacznie definiować stawkę z pierwszej kolumny pliku definicji.
 • Podczas importu Ksp pomija faktury, dla których:
  • Nie znaleziono stawki VAT (wg drugiej kolumny pliku definicji)
  • W numerze faktury brakuje kodu kraju opisanego w pliku definicji importu w drugiej kolumnie lub krajem konsumpcji jest POLSKA
  • Nabywca posiada numer NIP
 • Dodatkowym warunkiem aby zaimportować ewidencję jest zaznaczenie w konfiguracji aplikacji afaktury obowiązkowych kolumn:
  • Lp
  • Numer dokumentu
  • Nip
  • Nazwa kontrahenta
  • Adres kontrahenta
  • Data wystawienia faktury
  • Data sprzedaży
  • Waluty dokumentu
  • Łącznej kwoty brutto faktury
  • Oraz kolumny „Produkty/Usługi”
 • Jeżeli plik csv nie będzie zawierał którejś z kolumn użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 • Jeżeli podczas importu dokumentu Ksp wykryje, że dana stawka nie występuje w kraju konsumenta, to użytkownik zostanie o tym poinformowany, a dokument z błędną stawką VAT zostanie dodany do ewidencji.

Wersja 24.01.028

 • Poprawiono limit wolnych od podatku przychodów ze stypendiów sportowych (było 3600 jest 3800)
 • Poprawiono wydruk zaświadczenia o wynagrodzeniu dla przypadku, gdy pracownik miał przychody zagraniczne z umowy zlecenie.
 • Dla kierowców z pakietu mobilności,  których wynagrodzenie było mniejsze od przeciętnego (7824), dodatek za sanitariaty nie był doliczany do podstawy składek na Fundusz Pracy i FGŚP.
 • Udostępniliśmy w opcji „F/6/1.Zestawienia standardowe” dwa wzorce zaświadczeń o wynagrodzeniu. Zaświadczenia różnią się sposobem prezentacji wynagrodzenia netto (jedne uwzględnia koszty a drugie nie).

Wersja 24.01.027

 • Dla nie watowców odblokowano możliwość przekazania dokumentu sprzedaży WDT do ewidencji Vat. Dla WNT w zakupach taka możliwość była już możliwa.
 • Dla dobrowolnych ubezpieczeń z umowy zlecenia program nie przekazywał do programu płatnika podstawy do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.
 • W kalkulatorze urlopu należnego, gdy nie będą wypełnione pola ze stażem w poprzednim i bieżącym  zakładzie pracy program przyjmie, że to pierwsza praca pracownika i w związku z tym zmniejszy liczbę miesięcy do wyliczenia urlopu należnego o 1, chyba że pracownik został zatrudniony w pierwszym dniu miesiąca. Program nie sumuje cząstkowych okresów urlopu należnego z innych zakładów pracy.
 • W świadectwie pracy zmieniono sposób prezentacji informacji o wykorzystaniu urlopu taryfowego, na żądanie i z tytułu siły wyższej.
 • W umowie zlecenie zawartej na pracę poza granicami kraju z tytułu innego niż pakiet mobilności, poprawiono błąd związany z przyjęciem do obliczeń stawki diety. Od teraz będzie zgodna z wykazem a nie 60EUR (tylko pakiet mobilności).
 • Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i pobierających wynagrodzenie z tytułu pracy za granicą do 183 dni poprawiono błąd w obliczaniu liczby godzin pracy (program po naciśnięciu klawisza Insert obliczał tę liczbę o 8 godz. mniejszą)
 • W krajowej umowie zlecenie, program przy wyliczaniu wynagrodzenia brutto na podstawie stawki godzinowej zawsze przyjmował ją w wysokości minimalnej nawet, gdy była zdefiniowana w umowie. Poprawiono ten błąd.
 • W danych płacowych na formatce nr 6 dodano możliwość podzielenia płacy zasadniczej na 2 części pierwsza będzie miała zryczałtowane koszty uzyskania zdefiniowane na formatce nr 2 a druga koszty autorskie – 50%. Podziału dokonujemy przez wpisanie procentu, jaki stanowi honorarium autorskie w kwocie płacy zasadniczej.
 • Przy imporcie zakupów z żabki będziemy zawsze przyjmować, że zakupy nie są przyjmowane do obliczenia struktury sprzedaży, ponieważ wszystkie sklepy żabki posiadają kasy fiskalne.
 • W opcji „F/3/6.Związki zawodowe” dodano możliwość wybrania ze zbioru zdefiniowanych potrąceń tego, które zawiera składki na rzecz związków zawodowych. Kwoty tego składnika będą umieszczane na deklaracji PIT-11. Po wybraniu właściwego składnika program zapyta, czy jego kwoty przenieść do historii wynagrodzeń na podstawie której sporządzana jest deklaracja. Jest to operacja jednorazowa (i należy ją wykonać), bowiem każdorazowe przeliczenie listy płac automatycznie będzie umieszczać kwoty potrąceń dokonanych w danym miesiącu w odpowiednim polu w historii wynagrodzeń. Zaktualizowano też tworzenie deklaracji PIT-11. Oczywiście w firmach w których nie występują składki na związki zawodowe nie trzeba nic robić.

Wersja 24.01.023

 • Na prośbę kilku użytkowników przywróciliśmy możliwość potrącenia zaliczki na podatek od wypłaconych przez zakład pracy zasiłków z tytułu zawartej umowy zlecenia. Chociaż zakład pracy nie jest płatnikiem tego podatku, zleceniobiorcy chcą, aby ta zaliczka została im potrącona celem uniknięcia dopłat w zeznaniu rocznym. Ponieważ podatek można wpisać lub nie, więc nie ogranicza to w niczym zgodności z ustawą tej funkcjonalności. Jeśli od zasiłku zostanie potrącony podatek, kwota podatku i sam zasiłek brutto pojawią się na PIT-11 w wierszu „Inne przychody„. Jeśli podatek nie zostanie potrącony kwota zasiłku brutto pojawi się na PIT-11 w części F deklaracji.
 • Poprawiono wczytanie faktur paliwowych z Saldeo w przypadku, gdy przedsiębiorca nie był podatnikiem podatku VAT.
 • NBP zmienił miejsce przechowywania tabeli średnich kursów walut, co skutkowało błędami przy ich pobieraniu. Dostosowaliśmy Ksp do nowego miejsca poboru kursów.

Wersja 24.01.022

 • W opcji osobiste dane podatkowa dodaliśmy na trzeciej formatce dla danego miesiąca możliwość wpisania kwoty ograniczenia dla wpłacanych zaliczek. Dotychczas mieliśmy tylko kwotę zaniechanych zaliczek. Czym to się różni?
  • Kwota zaniechanych zaliczek oznacza, że podatnik nie wpłaca zaliczek aż do momentu, gdy suma niewpłaconych kwot osiągnie kwotę zaniechania.
  • Z kwotą ograniczenia poboru zaliczek jest odwrotnie. Podatnik wpłaca zaliczki do momentu aż ich suma nie przekroczy zadanej kwoty. Od tego momentu zaliczki nie są wpłacane.
 • W programie ograniczane są zaliczki należne (oczywiście zapłacone również)
 • Jeżeli dane o składkach właściciela przekazywane są do ZUS na deklaracji RCA (osoba fizyczna opłacająca składki również za inne osoby: pracowników, osoby współpracujące, zleceniobiorców) to w sytuacji, gdy wprowadzimy do programu absencję właściciela, będziemy dla niego tworzyć również deklarację RSA z informacją o absencji.
 • Praktyka pokazuje, że biura rachunkowe obniżają składki na ubezpieczenie społeczne zanim właściciel otrzyma zasiłek. Odmowa wypłaty następuje zwykle, gdy występują zaległości, lub brak jest okresu wyczekiwania. Ponieważ można to sprawdzić samodzielnie na PUE, przypadki odmowy są rzadkie. Tak więc, zakładamy pozytywne rozpatrzenie wniosku o zasiłek. Nie mamy oprogramowanej procedury, gdy wystąpi odmowa wypłaty zasiłku już po złożeniu deklaracji z obniżonymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Na razie w takiej sytuacji, należy przeliczyć jeszcze raz składki na ubezpieczenie za zadany miesiąc wybierając „opcję bez zmniejszania„, złożyć korektę DRA/RCA i opłacić składki we właściwej wysokości wraz z odsetkami. Albo odwrotnie, jeśli przy składaniu deklaracji wybraliśmy opcję z pełnymi składkami należy jeszcze raz przeliczyć podstawę wybierając opcję ze zmniejszeniem składek i skorygować deklarację DRA/RCA. Nadpłatę ZUS zaliczy na poczet przyszłych składek wg własnych algorytmów. Jak z tego wynika lepiej od razu zapłacić mniejsze składki (będzie mniej pracy).

Wersja 24.01.019

 • Zmieniono formatkę do wprowadzania zmiany kwalifikacji środka trwałego zgodnie z art.91 ust. 7-7d. Ponieważ ostatnio mieliśmy kilka telefonów związanych z roczną korektą środków trwałych, poniżej kilka uwag:
  • Środki trwałe i inne zakupy, które w momencie składania deklaracji za miesiąc, w którym przysługuje odliczenie podatku naliczonego od tych zakupów zostały zakwalifikowane, jako związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną, nie mogą mieć zmienionej kwalifikacji. Oznacza to, że będą podlegały rocznej korekcie przez okres jednego, pięciu lub dziesięciu lat.
  • Wprowadzenie rekordu „Oddania Inwestycji do użytkowania” oznacza, że od tego miesiąca inwestycja jako środek trwały rozpoczyna swój cykl 5 lub 10 lat korekty. Jeżeli taki środek trwały będzie związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną lub wyłącznie ze zwolnioną, to nie należy wpisywać rekordu do kartoteki zdarzeń. Na etapie budowy środka, podatek naliczony od poszczególnych zakupów składowych powinien być odliczony w całości lub nieodliczony wcale. Jeżeli jednak na etapie budowy środka kwalifikowaliśmy zakupy jako ON, a przy oddaniu środka zdecydujemy, że będzie związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną lub wyłącznie ze zwolnioną, to korekty można dokonać odrębnym dokumentem w opcji „A/5/4. Art.91 korekta środków„.
  • Jeżeli zmienimy kwalifikację środka trwałego z okresem korekty 5 lub 10 lat to będzie on podlegał rocznym korektom aż do wyczerpania się okresu korekt.
  • Jeżeli zmieniamy kwalifikację dla środków jednorazowych lub pozostałych zakupów w okresie 12 m-cy od zakupu, to korekta taka ujmowana jest w miesiącu, w którym wystąpiła zmiana kwalifikacji. Wysokości tej korekty w każdym przypadku jest równa wysokości podatku naliczonego.
  • Jeżeli zmienimy kwalifikację z zakupu związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną lub wyłącznie zwolnioną na zakup ON, to podatek naliczony nie będzie już podlegał dalszej zmianie kwalifikacji.
  • Generalnie, jeżeli można zmienić kwalifikację podatku naliczonego to można to robić wielokrotnie. W ksp dotyczy to jednak tylko środków jednorazowych i pozostałych zakupów. Dla pozostałych środków trwałych kwalifikację zmieniamy tylko raz. (Wielokrotna zmiana nie jest oprogramowana – zrobimy to, jeśli będzie taka potrzeba)
 • MF zmienił schemat deklaracji PIT-11, więc zmieniamy go również w Ksp. Również w roku 2023. W zasadzie poza numerem schematu nic się nie zmieniło, więc zachodzimy w głowę, po co ta zmiana.

Wersja 24.01.017

 • Poprawiliśmy błąd w RSA zleceniobiorcy. Obecnie wpisując absencję zleceniobiorcy nie musimy jej dzielić na poszczególne miesiące, a więc program mógł umieszczać daty absencji wykraczające poza okres, za który składane jest RSA. W druku obowiązuje zasada, że żadna z dat nie może dotyczyć przyszłych okresów. Poprawiliśmy ten błąd.
 • W opcji z zamknięciem miesiąca dodaliśmy opcję „5/3.Absencje wspólników„. Wprowadzamy tam dane o zasiłkach wypłacanych przez Zus dla prowadzących działalność gospodarczą. Okres zasiłku nie musi się zamykać w obrębie jednego miesiąca. Dane te posłużą nam do ustalenia podstawy składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli prowadzący działalność opłaca składki na poziomie minimalnym i dodatkowo opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i spełnia warunki do ubiegania się o zasiłek, to jego składka może zostać zmniejszona proporcjonalnie do czasu, w którym chorował. Składka jest zmniejszana w okresie wykazanym na L-4.
 • Zasadniczo zmniejszenia można dokonać w deklaracji DRA dopiero, gdy Zus wypłaci przedsiębiorcy zasiłek. Przykładowo : jeżeli przedsiębiorca choruje w styczniu, ale zasiłek otrzyma po 20-tym lutego, to powinien w normalnym trybie złożyć deklaracje za styczeń ze składkami na ubezpieczenie w normalnej (minimalnej) wysokości, a następnie po otrzymaniu zasiłku złożyć jej korektę. Gdy wypłata zasiłku nastąpiła przed 20-tym lutego to obniżone składki na ubezpieczenie społeczne można wykazać już w pierwszej deklaracji.  Na formatce do wpisywania zasiłku mamy pole z datą jego otrzymania.  Jeżeli w osobistych danych podatkowych będziemy pobierać klawiszem Insert kwotę podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc, to jeżeli w tym miesiącu przedsiębiorca choruje i wprowadzona data wypłaty zasiłku jest mniejsza od terminu złożenia deklaracji to program skoryguje podstawę składek. Jeżeli data ta będzie większa od terminu złożenia deklaracji, ale nie większa od bieżącej daty, to przy obliczaniu podstawy program zapyta, czy ją skorygować.
 • Podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy, w przypadku gdy miał wypłacane dodatkowe składniki objęte ubezpieczeniem, była przekazywana do deklaracji RCA w zawyżonej wysokości. Składniki dodatkowe przekazywano w podwojonej wysokości.

Wersja 24.01.016

 • Poprawiono następujące błędy związane z obliczaniem zasiłku z umowy zlecenie:
  • Data, od której zleceniobiorca objęty jest ubezpieczeniem była ograniczona do okresu, z którego ustalana jest podstawa. Obecnie nie ma takiego ograniczenia. Jednakże, jeśli okres wyczekiwania wystąpił u innego pracodawcy lub z innego tytułu i to trzeba ręcznie poprawić tę datę z uwagi na brak danych.
  • Niepotrzebnie wypełniana była data wystąpienia z wnioskiem o zasiłek macierzyński, chociaż wniosek dotyczył zasiłku chorobowego
  • Tabelkę z wynagrodzeniem wypełnialiśmy kwotami po potrąceniu 13,71% składek na ub. społeczne, podczas gdy powinny to być kwoty z podstawą na ubezpieczenie chorobowe.
  • W części z informacją o wypłaconych zasiłkach umieszczaliśmy wszystkie zasiłki z okresu ustalania podstawy zasiłku, chociaż powinny się tam znaleźć tylko te, które wypłacił zakład pracy.
 • Poprawiliśmy tworzenie JPK_VAT. Program nie umieszczał w tym pliku zapłat od starych niezapłaconych faktur dla rolnika ryczałtowego wystawionych przed rokiem 2024 i zapłaconych w całości lub częściowo w roku 2024. Błąd występował w wersji na rok 2024.

Wersja 24.01.015

 • Jeżeli w danych wspólnika wprowadzono datę począwszy, od której podatnik korzysta z jednej z ulg z art.21 ust.1 pkt 152-154 i data ta dotyczyła roku 2023, to program nie liczył ulgi w roku 2024 chociaż przedział dat wskazywał, że powinien.
 • W opcji z zasiłkami z umowy zlecenia dodano następującą funkcjonalność:
  • Jeżeli okres, z którego ustalana jest podstawa zasiłku jest dłuższy niż 1 miesiąc ale krótszy niż 12 pełnych miesięcy. (Np. pierwsza umowa z tego ukresu została zawarta 2-go dnia miesiąca a pierwszy dzień był dniem ustawowo wolnym od pracy) to program nie pomijał tego miesiąca a powinien. Opisano to w komentarzu do ustawy zasiłkowej pkt 351 i 353. W każdym przypadku, jeżeli w danym m-cu zleceniobiorca przepracował przynajmniej połowę dni kalendarzowych, wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc przyjmujemy w wysokości faktycznie wypłaconej, a jeśli przepracował mniej, miesiąca nie bierzemy pod uwagę przy liczeniu podstawy. Zwróćmy uwagę, że ważna jest tu nie data wypłaty a miesiąc, za który wynagrodzenie jest należne. Jeżeli w żadnym miesiącu nie przepracował przynajmniej połowy miesiąca, to bierzemy pod uwagę wszystkie miesiące.
  • Jeżeli zleceniobiorca posiada uprawnienie do zasiłku (inne tytuły, inny pracodawca), ale niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca. (w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc powstania niezdolności do pracy podlega ubezpieczeniu chorobowemu niepełny miesiąc), to przyjmujemy do podstawy zasiłku wynagrodzenia wypłacone za ten miesiąc po uzupełnieniu. (wynagrodzenie dzielimy przez liczbę dni w które pracownik wykonywał pracę – kalendarzowe – i mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu). Tak ustalona podstawa nie może przekroczyć 250% przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej na rok, z którego ustalana jest podstawa. Te zasady zostały opisane w komentarzu do ustawy zasiłkowej w punkcie 358 i 359.
  • Zleceniodawca nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych zasiłków. Powinien jedynie wykazać je w deklaracji PIT-11. Zleceniobiorca natomiast nie ma obowiązku samodzielnie wpłacać zaliczek od otrzymanego zasiłku, będzie go musiał opodatkować dopiero w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że w rozliczeniu rocznym prawdopodobnie będzie miał dopłatę podatku. Gdyby zleceniobiorca chciał uniknąć sytuacji, w której w zeznaniu ma dopłatę podatku, może wpłacać zaliczki od otrzymanego zasiłku na swój indywidualny rachunek podatkowy z podaniem symbolu zeznania PIT-36, które zleceniobiorca będzie składać (w PIT-37 nie ma możliwości wpisania samodzielnie zapłaconych zaliczek) oraz roku, w którym otrzymał zasiłek. W tym celu dodaliśmy wydruk stosownej informacji dla zleceniobiorcy.

Wersja 24.01.014

 • Rozbudowano opcję zasiłków z umowy zlecenie. Obecnie na formatce wprowadzamy następujące informacje:
  • Tak jak w absencji dla umowy o pracę w pierwszych dwóch polach wpisujemy rodzaj absencji i jej numer wg oznaczeń Zus. Liczba nieobecności została tu mocna ograniczona w stosunku do umowy o pracę. Usunięto też niewystępujące już od 20 lat zasiłki.
  • W kolejnych dwóch polach wpisujemy początek i koniec choroby lub innej nieobecności. Absencję możemy wpisywać bez dzielenia jej na poszczególne miesiące. Np. od 20-01-2024 do 15-02-2024.
  • W kolejne pole można wpisać ilość dni wyczekiwania. Otóż z tytułu zawartej umowy zlecenie, zatrudniony nabywa prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do wspomnianych 90 dni zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem służby wojskowej. Okres wyczekiwania nie dotyczy natomiast zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, te zasiłki przysługują od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniom. Jeżeli z danych w Ksp nie wynika pełny okres wyczekiwania, w pole można wpisać ilość dni tego okresu; np. z uprzednio zawartej umowy o pracę, lub umów zawartych z innym pracodawcą. Program podczas obliczeń sprawdza czy z danych zawartych w Ksp wynika to uprawnienie. Jeżeli nie, użytkownik jest o tym informowany.
  • Pole z podstawą zasiłku program policzy (o ile ma dane) po naciśnięciu klawisza Insert.
  • Pole z kwotą zasiłku zostanie policzone z podstawy po naciśnięciu klawisza Insert, tylko gdy zaznaczymy, że zasiłki wypłaca Zakład pracy.
 • Gdy kursor będzie ustawiony na zasiłku, naciśnięcie klawisza F5 pozwoli wydrukować raport z obliczenia podstawy zasiłku, a także zapisać informację ZUS Z-3a do pliku xml, którą można zaimportować bezpośrednio w ZUS PUE.
 • Uwaga. Jeżeli przy imporcie xml’a do PUE otrzymamy komunikat, że nie zgadzają się role płatnika (dotyczy to również importu Z-3 z umowy o pracę), to będzie oznaczało, że nazwy skrócone w PUE oraz w wygenerowanym przez Ksp pliku xml są różne. Trzeba poprawić nazwę skróconą w danych firmy i wygenerować xml’a jeszcze raz.

Wersja 24.01.012

 • W absencji dodano możliwość zapisania zaświadczenia płatnika składek Z-3 do pliku xml, który można zaimportować bezpośrednio na platformie ZUS-PUE. Tworząc ten plik trzeba po zaimportowania sprawdzić i ewentualnie poprawić:
  • Zawsze zaznaczamy kwadrat, że jest to pierwsza informacja. Jeśli w rzeczywistości jest to kontynuacja należy w PUE zmienić zaznaczenie i usunąć niepotrzebne dane.
  • Nie sprawdzamy czy płatnik sam wypłaca zasiłki, czy też robi to za niego Zus. Zawsze zaznaczamy w informacji pole, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego do 20 ubezpieczonych.
  • W składnikach należnych za okresy roczne i kwartalne nie wypełniamy pól z ilością przepracowanych dni i dni z harmonogramu czasu pracy
  • Zawsze zaznaczamy kwadrat Nie, w punkcie 5 dotyczącym zawartej z własnym pracownikiem umowy zlecenia. Ten punkt powinno się wypełnić, jeżeli z pracownikiem zawarto umowę, z której wynika, że w okresie jej obowiązywania pracownik otrzyma co miesiąc stałe wynagrodzenie wymienione w umowie. Oznacza to, że tej części nie wypełniamy, a dane o wypłatach umieszczamy w części ze składnikami miesięcznymi (patrz: następny punkt).
  • Jeśli z własnym pracownikiem zawarto umowę zlecenie, to wypłaty z tego tytułu objęte ubezpieczeniem chorobowym umieszczamy w części z informacją o składnikach za okresy miesięczne w kolumnie nr 8 „premie i inne składniki uwzględniane w kwocie faktycznej„. Dodatkowo, w końcowej części informacji w punkcie „Uwagi” umieszczamy informację o uwzględnionych wypłatach z tytułu zlecenia z podaniem miesiąca i kwoty wypłaty. Umieszczamy tam też informację o okresach zasiłkowych przypadających na okresy wcześniejsze niż okres, z którego obliczana jest podstawa zasiłku.
  • W Z-3 podajemy okres wnioskowanego zasiłku bezpośrednio z tabeli absencji z bieżącego rekordu, dlatego należy w PUE w dokumencie Z3 podać „prawdziwy” okres absencji (z L-4).
 • Poprawiliśmy import faktur z pliku Jpk_Fa.xml, jeżeli kwoty faktury wyrażone były w walucie obcej. W ewidencji VAT łączna kwota netto była 2x przemnożona przez kurs waluty. Nie miało to wpływu na zawartość pliku jpk_vat.
 • Jeżeli bezpośrednio przed absencją chorobową występowała absencja związana z przestojem („Pos„) program do obliczenia podstawy zasiłku przyjmował kwotę minimalnej podstawy zasiłku.
 • W następnej wersji dodamy obliczenie zasiłku dla zleceniobiorców, i druk Z-3a w wersji elektronicznej (xml). Potem dodamy moduł nieobecności właścicieli.

Wersja 24.01.011

 • Poprawiono wydruk umowy zlecenie usuwając z niego zapis o potrąconej zaliczce na podatek w sytuacji, gdy zleceniobiorca korzysta z ulgi dla młodego lub jednej z ulg o których mowa w art.21 u.1 pkt 152-154.
 • W związku z otrzymaniem wyjaśnień z Zus dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy, zmieniamy obliczenia. Składki na ubezpieczenie społeczne finansują zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca identycznie jak przy ubezpieczeniach obowiązkowych. Jedyna różnica to brak ubezpieczenia chorobowego i obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe. Tak więc, zlecenie w takim przypadku będą liczone identycznie jak „zwykłe zlecenia” jedyna istotna różnica to ZUA, na którym społeczne i emerytalne będą oznaczone jako dobrowolne (jak dotychczas).

Wersja 24.01.010

 • Poprawiono błąd z obliczeniach zaliczek dla zleceniobiorców, którzy zadeklarowali, że ich dochód nie przekroczy 30tys. zł w roku. Program przy sprawdzaniu limitu uwzględniał wypłaty z roku 2023.
 • Na życzenie użytkowników przy aktualizacji zleceń na podstawie roku 2023 program pobierze również wypłaty (rachunki) z roku 2022. Dotychczas pobieraliśmy rachunki począwszy od stycznia roku 2023.
 • Jeżeli w roku, w którym zwolniono pracownika był wypłacony ekwiwalent za urlop, to program na świadectwie pracy umieści w informacji o wykorzystanym urlopie w roku zwolnienia liczbę godzin urlopu należnego za ten rok oraz dopisek, że wypłacono ekwiwalent.

Wersja 24.01.009

 • Jeszcze jedna poprawka przy pobieraniu danych o dochodzie do małego Zus Plus. W przypadku, gdy składki ZUS-51 były zaliczane w koszty program powinien powiększać dochód o zaliczone do kosztów składki. Na skutek błędu kwota tych składek była źle wyliczona.
 • W przypadku, gdy nowe chorobowe następuje przed upływem miesiąca od poprzedniego, program nie oblicza podstawy zasiłku od nowa, tylko przyjmuje podstawę z poprzedniego zasiłku. Jednak przejętej podstawy nie porównywał z podstawą minimalną, która na przełomie roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej ulega zwiększeniu. Poprawiliśmy ten błąd.
 • Zwiększono długość pola z nazwą ulicy w adresie zamieszkania pracownika i zleceniobiorcy.
 • W PIT-11 program pomijał pracowników, którzy zostali zwolnieni w roku 2023 i których ostatnia wypłata miała miejsce w grudniu 2023, oraz dodatkowo byli uczestnikami PPK. Składka PPK pracodawcy zapłacona w styczniu 2024 powinna być ujęta w PIT-11 w wierszu nr 15 „inne źródła”.

Wersja 24.01.007

 • Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu danych do małego zus’u z ubiegłego roku. Dla ryczałtu przychody były pobierane w kwocie 0zł, a dla pozostałych form opodatkowania w przypadku, gdy składki na ubezpieczenie społeczne były zaliczane do kosztów uzyskania, dochód nie był powiększany o te składki.
 • Zaktualizowano stawki podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej na rok 2024.

Wersja 24.01.006

 • Poprawiono błąd. Jeżeli właściciel opłacał składkę zdrowotną z działalności opodatkowanej podatkiem Liniowym i dodatkowo opłacał składkę ze spółki komandytowej, to KSP łączną kwotę zapłaconych składek odliczało od dochodu do opodatkowania do wysokości limitu.
 • Poprawiono wydruk PIT-8AR. Program nie przekazywał do pliku xml pól 71-81 (umowy zlecenie do 200zł za miesiące luty-grudzień)
 • W zależności od umowy z leasingodawcą, na ratę leasingu może się składać część kapitałowa, odsetkowa, ubezpieczeniowa i eksploatacyjna. Część ubezpieczeniowa może być lub nie objęta podatkiem Vat. Dotychczas program przekazując kwoty raty leasingowej do ewidencji VAT zakładał, że cała rata leasingu objęta jest podatkiem VAT. Obecnie można o tym zdecydować wypełniając dane na formatce nr 2 w opcji „2/2/3/4.Rejestr samochodów.„. W przypadku oznaczenia części ubezpieczeniowej raty, jako nie podlegającej podatkowi VAT, program przekaże do ewidencji VAT dokument bez tej kwoty.

Wersja 24.01.005

 • Zaktualizowaliśmy przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 na kwotę 7767.85. Z tej kwoty wynikają podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne w ryczałcie (4660.71 , 7767.85 , 13982.13). Kwotę przeciętnego wynagrodzenia można wprowadzić do programu samemu, lub zainstalować nową wersję KSP, Ma ona wpływ na zestawienia i obliczenia zarówno w roku 2024 jak i w 2023.

Wersja 24.01.004

 • W opcji „D/7.Eksport danych do płatnika” zaktualizowano opcję (F5) edycji danych na ubezpieczenie zdrowotne do rozliczenia rocznej składki. Dane można pobrać z przygotowanych wartości w roku 2023.
 • Poprawiono wydruk PIT-11 w sytuacji, gdy do części wynagrodzenia przysługiwały koszty 50%. W takim przypadku dla wynagrodzeń z kosztami zryczałtowanymi, koszty te były nieprawidłowo wykazane na deklaracji (mocno zawyżone).
 • W pakiecie mobilności dodano składnik ze zwrotem kosztów kierowcy-sanitariaty. Składnik uwzględniono w wydruku listy płac.

Wersja 24.01.003

 • Pierwsza wersja programu na rok 2024. W zasadzie w stosunku do roku 2023 nie ma w nim nic nowego. Większość prac sprowadza się do usuwania tych elementów, które nie biorą już udziału w obliczeniach.
 • Ponieważ obecnie większość realizowanych zadań sprowadza się do oprogramowywania KSeF, chwilowo musieliśmy zablokować dostęp do tego modułu. Wkrótce moduł znów zostanie odblokowany jak tylko zakończymy prace związane z księgowaniem pobranych faktur sprzedażowych. To powinien być koniec stycznia.
 • W wersji 003 poprawiono przeniesienie danych z raportów kasowych i utworzenie BO zapisów w kasie i banku na rok 2024. Dotyczy to również aktualizacji danych na podstawie roku 2023. Program niepotrzebnie przenosił zapłaty faktur, które nie miały powiązania z rozrachunkami.