Program dla celów szkoleniowych

 

 

 

 

KSP to program specjalnie dedykowany biurom rachunkowym. Zoptymalizowany pod kątem szybkości wprowadzanych dokumentów, wyposażony w narzędzia pozwalające kontrolować pracę pracowników biura i relacje klient – biuro. Program może być również z powodzeniem wykorzystany w dziale księgowym dowolnej firmy nie będącej biurem rachunkowym.

Niniejsza wersja udostępniona jest w celach szkoleniowych
(pobierz pakiet szkoleniowy szkolenie.zip

 

Program ma niewielkie wymagania sprzętowe, skompilowany przez Alaska xBase++ pracuje obecnie z plikową bazą danych FoxPro (w przygotowaniu alternatywna baza PostgreSQL). Program może być zainstalowany w systemie Windows (2000/NT/XP/Vista/7/8/2003/2012).


Podstawowe moduły podlegające licencjonowaniu:

 1. Moduł standard
 2. Moduł Biuro rachunkowe
 3. Moduł Płace
 4. Moduł środki trwałe
 5. Moduł zeznania roczne
 6. Moduł statystyki


Moduł standard:


Podatek dochodowy – podatek VAT

 • Ewidencje mogą dotyczyć podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych (w tym podatek liniowy) i na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, z działalności gospodarczej lub najmu. Podatek VAT może być rozliczany metodą kasową lub standardową.
  • W programie mamy do dyspozycji następujące dokumenty dotyczące sprzedaży:
   • Faktura VAT dla podmiotów gospodarczych
   • Faktura VAT dla osób fizycznych
   • Faktura z paragonem fiskalnym
   • Faktura zaliczkowa (pierwsza i następne – dokument rozliczenia zaliczki)
   • Faktura VAT marża i VAT marża komis (sprzedaż wspomaga specjalny magazyn samochodów, w którym mogą być przechowywane towary używane)

     

   • Faktura wewnętrzna
   • Raport fiskalny Netto lub Brutto
   • Utarg dzienny rozliczany strukturą zakupów
   • Utarg podzielony na stawki VAT
   • Dowód wewnętrzny
   • Faktura eksportowa (towary i usługi)
   • WDT (również WTT)

     

   • WNT
   • Faktury z odwrotnym opodatkowaniem
   • Wnioski o refundację w aptekach i ich zapłaty
   • Darowizny, reprezentacja i reklama


  • Dokumenty dotyczące zakupów
   • Faktura VAT
   • Faktura zaliczkowa
   • Zakup bez faktury
   • Dokument struktury zakupów
   • WNT, Nabywca=Podatnik i import usług
   • Odwrotne opodatkowanie
   • Zakup pojazdu
   • Zakup paliwa
   • Rata leasingowa
   • Dokument korekty (art.24d) zakupów towarów handlowych (tworzony dynamicznie)
   • Dokument korekty (art.24d) Amortyzacji (tworzony dynamicznie)
   • Dokument korekty (art.24d) pozostałych wydatków (tworzony dynamicznie)
   • Dokument zakupu od podatnika rozliczającego się metodą kasową.
   • Zakup wyposażenia
   • Nota korygująca


  • Ewidencje:
   • Wszystkie ewidencje VAT (w tym korekt z art. 89a i 89b i korekt z art.91)
   • Ewidencje przebiegu pojazdu
   • Ewidencja spalin na potrzeby deklaracji w podatku ekologicznym
   • Ewidencje korekt z art. 24d UPDF
   • Rozrachunki złotowe. Kasa – Banki
   • Rozrachunki walutowe (różnice kursowe)
   • Ewidencja kursów walut (automatyczne pobieranie ze strony NBP)
   • Ewidencje zdarzeń mających wpływ na korektę z art.91 (Sprzedaż/Likwidacja środka trwałego, Oddanie środka w budowie do użytkowania, zmiana kwalifikacji towaru zgodnie z art. 91.ust.7)
   • Ewidencja urządzeń fiskalnych
   • Spis z natury uzupełniony o odpowiednie ewidencje ułatwiające uwzględnienie art.24d w remanencie
  • Deklaracje
   • VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-9M, VAT-8
   • VAT-UE, VAT-UEK, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE /C, VAT-ZZ, VAT-ZT
   • NIP-2, ORD-ZU


Eksport dokumentów i zestawień

 • Zestawienia mogą być zapisane w następujących formatach
  • Pdf. Adobe Acrobat Reader
  • Txt. Plik tekstowy
  • Csv. Plik importowany do arkuszy kalkulacyjnych
 • Deklaracje zapisywane są w formatach pdf i xml. Można je wczytać do programów komunikujących się z portalem e-deklaracje. Nasze Ksp współpracuje z programem bcEdek (Sopot Bogdan Chudzikiewicz)
 • Zestawienia przed wydrukowaniem lub zapisem do pliku można edytować
 • Każde zestawienie ma swój wzorzec określający jego wygląd. Wzorce zestawień można edytować
 • Zestawienia i deklaracje można automatycznie wysłać pocztą e-mailImport dokumentów

 • Program importuje dokumenty z większości popularnych systemów sprzedaży
  • Enowa
  • Symfonia
  • CDN
  • Własne formaty importu danych
  • Uit
  • Kamsoft
  • Compsoft
  • Raks
  • Symplex
 • Program współpracuje z systemem skanującym dokumenty „Saldeo”
 • Można również wyeksportować i zaimportować dokumenty pomiędzy firmami.


Łączenie firm

 • Jeżeli biuro prowadzi księgi podatnika prowadzącego wiele firm i każda z nich prowadzona jest w naszym programie, można utworzyć dodatkową firmę i połączyć w niej wszystkie dokumenty ze zdefiniowanych wcześniej innych firm.
 • Jeżeli któraś z firm podatnika nie jest prowadzona przez biuro, można założyć klientowi kartotekę dochodów z innych firm.


Archiwizacja

 • Dane każdej firmy z osobna można zapisać w pliku archiwum i wczytać je na powrót w dowolnym momencie. Można tym sposobem wymieniać dane pomiędzy niezależnymi komputerami.
 • Można wykonać zbiorcze archiwum wszystkich prowadzonych firm. Takie archiwum można odtworzyć w całości lub można odtworzyć jedynie wskazaną firmę


Dostęp do danych

 • Można wskazać użytkowników mających dostęp do wybranych firm, lub dostęp ten im odebrać.
 • Jeżeli użytkownik (logujący się do programu) ma dostęp do danych firmy, to można mu odebrać dostęp do wybrany modułów lub do wybranych opcji w module


Kontrola danych

 • Specjalny moduł sprawdzający poprawność wprowadzonych danych: dublujące się dokumenty, różne dane w księdze i w VAT, kompletność informacji w dokumencie, przekroczenie kwoty 15tyś euro w obrotach z kontrahentami itd.


Kalkulatory i alarmy

 • Kalkulator odsetkowy (ustawowe, podatkowe i podatkowe obniżone)
 • Numeryczny prosty (obliczanie netto od brutto i zwykłe działania arytmetyczne, jak w zwykłym kalkulatorze.
 • Numeryczny złożony. Pozwala wpisywać ciągi działań arytmetycznych. Wyposażony jest również w dodatkowe specjalne funkcje (np. obliczania podatku od zadanego dochodu wg tabeli z danego roku ( np. skala(100000;2004) )
 • Alarmy jednorazowe i cykliczne, możliwe do wprowadzenia dla siebie i innych użytkowników.
 • Prosty komunikator pozwalający wymieniać się informacjami z innymi użytkownikami programu w biurze,


Moduł biuro rachunkowe i statystyki:


Moduły „biuro rachunkowe” i „statystyki” omawiamy łącznie, bowiem statystyki mają sens wyłącznie w odniesieniu do biur rachunkowych.


 • Aktualnie baza może zawierać dane 999 firm (w przygotowaniu rozszerzenie do 9999 firm)
 • Automatyczne fakturowanie usług dla własnych klientów, oraz dowolna faktura dla klienta nie prowadzanego przez biuro
 • Tabele prowadzonych firm i tabele właścicieli tych firm, w których monitorowane są zapłaty i zobowiązania PIT, VAT, ZUS. Daty złożenia deklaracji, ich wydruki itp.
 • Ewidencja zdarzeń wymaganych przez GIFF
 • Ewidencje z przekrojową informacją o prowadzonych firmach
  • Komu w danym miesiącu złożyć VAT-7, VAT-7K
  • Komu w danym miesiącu złożyć VAT-UE
  • Kto ma do zapłaty zaliczki w podatku dochodowym
  • Komu trzeba złożyć ZUA, ZWUA
  • Komu kończą się badania lekarskie, a kto powinien odnowić szkolenie BHP
  • Komu złożyć deklarację PIT-11, PIT-8C
  • Kto składa PIT-4R i PIT-4AR
 • Pocztowa książka nadawcza pozwalająca rejestrować korespondencję biura.
 • Statystyki operatorów
  • Który z operatorów spędza najwięcej czasu w programie (w jakich godzinach)
  • Kto jest najbardziej pracowity (wprowadza najwięcej dokumentów)
  • Kto jest najbardziej wydajny (wprowadza najwięcej dokumentów na godzinę pracy)
  • Która z firmy nieterminowo dostarcza dokumenty do biura
  • Która z firm jest najbardziej dochodowa,
  • Dla której firmy wprowadzenie dokumentu jest najbardziej kosztowneModuł płace:


Umowa o pracę:

 • Indywidualne kalendarze czasu pracy
 • Stany zatrudnienia wg różnych wymogów ustawowych
 • Pełne rozliczenia z ZUS i NFZ (eksport do płatnika)
 • Definiowanie własnych składników wynagrodzenia
 • Obliczenia „od tyłu”
 • Zestawienia do GUS
 • Deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-2, PIT-8C, PIT-12, ZAP-3, RP-7, ZUS-Z3, ZUS-ZSWA
 • zestawienia do IFT
 • Wynagrodzenia zatrudnionych poza granicami RP do 180dni i ponad 180dni
 • Przenoszenie pracowników pomiędzy firmami
 • Uwzględnienie pracy w szczególnych warunkach
 • Obsługa dofinansowań z PFROM


Umowy cywilnoprawne:

 • Deklaracje PIT-11, ZAP-3, PIT-8AR, PIT-8C, zestawienia do IFT
 • Listy płac, rachunki u umowy

Moduł środki trwałe:


 • Prowadzenie kartoteki środków trwałych składających się z wielu elementów
 • Amortyzacja Liniowa, degresywna, jednorazowa, przyspieszona, de-minimis
 • Ewidencja pomocy de-minimis. Generowanie wniosków do US o ustalenie pomocy de-minimis w związku z amortyzacją
 • Rozdzielenie odpisów podatkowych od bilansowych
 • Kontrola podstawy odpisu w związku ze strukturą sprzedaży art.91 ustawy o VAT
 • Ewidencja wyposażeniaModuł zeznania roczne:

 • Pobieranie danych do zeznań z kartotek właścicieli, pracowników i zleceniobiorców
 • Przekazywanie deklaracji na portal e-deklaracje za pośrednictwem programu bcEDEK
 • Szczególna właściwość modułu polegająca na sporządzeniu zeznania na podstawie zgromadzonych dokumentów źródłowych (PITy-11, podsumowania księgi, rachunki itp.). Program nie jest edytowalną deklaracją ale zbiorem niezależnych dokumentów zgromadzonych dla podatników, dla których można wybrać rodzaj zeznania.
 • Raporty z obliczeń trudnych elementów zeznania (np. ulgi z art.27g)